Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Opravy krovů - Seriál krovy a dřevěné konstrukce

Nejčastější příčinou poškození krovu bývá špatná, netěsná nebo jinak porušená krytina střechy. Ta způsobuje, že zatékající voda je důvodem hnijících tesařských spojů, prasklých krokví, poškozených sloupků a vzpěr, nefunkčních zavětrovacích prvků. Nedojde-li včas k opravě této porušené krytiny, mohou být zasaženy i dřevěné prvky stropní konstrukce.

Pokud neodstraníme všechny zjištěné závady ajejich příčiny, nemůžeme se například pustit do zřizování obytného podkroví. Opravu musíme udělat včas, aby napadený krov neponičil a nezpůsobil vychýlení nebo prasknutí zdiva nebo jinou deformaci stavby.

O tom, zda je dřevo poškozeno, se přesvědčíme bud' poklepem (zdravé dřevo jasně zní) nebo navrtáním. Jedná-Ii se o poškození v malém rozsahu, můžeme prvek opravit nebo vyměnit. Jestliže je poškozena většina prvků v konstrukci krovu, je pracovně i ekonomicky výhodnější nahradit starý krov novým.

Při vyměňování jednotlivých dílů krovu platí zásada, že všechny prvky, které vyměňovaný dílec nese, musí být podchyceny a spolehlivě zajištěny.

a) Oprava prasklé krokve

Hmotnost sněhu, vichřice, ale také slabý profil krokve mohou způsobit její prasknutí. Je-li jinak krokev zdravá, nemusíme ji vyměňovat, stačí ji opravit.
Nejprve musíme prasklou krokev narovnat do původního sklonu.


Postupujeme tak, že na podlahu půdy položíme fošny nebo tlustší prkna a na ně podkladek z krátkého trámečku. Přes tento podkladek pomocí páky se zarážkami proti sklouznutí hranolku páčíme zdvihadlem prasklou krokev do původní polohy. Když je krokev ve správné poloze, podložíme ji v místě praskliny provizorní sloupkovou podpěrou a podložkou z prkna. Pak na krokev připevníme pomocí čtyř svorníků příložky z fošen tlustých 40 až 50 mm a 0,7 až I m dlouhých (obr. 1). Místo pákového zvedáku můžeme použít i ruční zvedák, tzv. hever. Práce s heverem je snadnější. Hever spočívá na fošně nebo na hranolku a klínem je zajištěn proti posunutí.

 
Obr.1. Oprava prasklé krokve
1-prasklina v krokvi, 2-páka, 3-podkladek, 4-zdvihadlo, 5-prkno, 6-zarážky proti sklouznutí, 7-podpůrný sloupek, 8-klíny, 9-příložky, 10-svorníkyDalší info k tomuto tématu naleznete zde

OSB desky z katalogu střešních prvků

Dřevěná prkna na bednění z katalogu střešních prvků

Dřevěné latě a kontralatě z katalogu střešních prvkůJestliže krokev praskla proto, že byla poddimenzována, pak při zachování stejného druhu krytiny musíme vyměnit všechny krokve a pravděpodobně i další prvky, nebo vyměnit krytinu za lehčí.
Malou únosnost krokví prozrazuje i hřeben střechy a zvláště střešní plocha. Je-li zvlněná, neunesla hmotnost krytiny bez deformací.

b) Oprava nahnilé krokve

Je-li krokev částečně nahnilá, odřežeme poškozenou část až po zdravé dřevo a zpevníme ji z jedné nebo z obou stran příložkami. Takovéto poškození bývá obyčejně u okapu. Nové příložky musí sahat asi 700 mm na zdravou část krokve (obr. 2a, b). Místo přiložek můžeme novou část krokve spojit se starou částí přeplátováním (obr. 2c).


V případě, že je poškozena část krokve mezi pozednicí a vaznicí, osadíme vedle ní náhradní část krokve, kterou osadíme na pozednici i vaznici a spojíme ji se starým dřevem staré krokve svorníkem. Na spodní ploše nové části provedeme zářez pro osedlání na pozednici.
Je-li poškozena větší část krokve, raději starou krokev vyměníme za novou

Obr.2. a)oprava nahnilé krokve: 1-pozednice, 2-krokev, 3-porušená část
         b)stav po opravě: 2-krokev, 4-oboustranné příložky
         c)stav po opravě: 1-krokev, 2-nová spodní část krokve spojen přeplátováním se starou částí

 

c) Oprava nahnilé pozednice

Při krokvích poškozených hnilobou bývá často poškozena i část pozednice.

Buď poškozenou část pozednice odřežeme a nahradíme novou částí,nebo novou část pozednice položíme vedle staré na půdní nadezdívku.V tomto případě však musíme počítat s tím, že nová část pozednice musí být podložena výše, aby podporovala krokev (obr. 3).

Oprava porušení pozednice

Obr.3. Oprava porušení pozednice
a)před opravou, b) po opravě
1-pozednice, 2-porušená část, 3-rovina odříznutí části pozednice, 4-podložka pod novou částí pozednice, 5-nová část pozednice pevně spojená se starou částí, 6-nové osedlání staré(ale zdravé) krokve, 7-původní osedlání krokve


Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

Lehké plechové krytiny z našeho katalogu

Lehké plastové krytiny z našeho katalogu

 

 d) Oprava dalších částí krovu

Na dalších obrázcích jsou uvedeny příklady oprav některých dalších krovových prvků, jako například prasklé vaznice (obr. 4), nahnilého zhlaví vazního trámu (obr. 5), porušeného spoje sloupku na vazním trámu (obr. 6) nebo oprava uhnilé latě (obr. 7).
Je-li hnilobou zasažen celý krov, je výhodnější celý jej snést a postavit nový.

Oprava prasklé vaznice

Obr.4. Oprava prasklé vaznice: 1-prasklina, 2-svorník, 3-nové sedlo, 4-pásek, 5-sloupek

 

Oprava nahnilého zhlaví vazního trámu

Obr.5. Oprava nahnilého zhlaví vazního trámu: a) porušený trám, b) oprava
1-vazní trám, 2-nahnilé zhlaví, 3-příložky, 4-svorník

 

Oprava spoje sloupku a vazního trámu

Obr.6. Oprava spoje sloupku a vazního trámu
a) je uhnilá jen část sloupku, b),c) je uhnilý jen čep
1-zdravá část sloupku, 2-přeplátovaný nástavec, 3-špalíky, 4-úhelníky


Obr.7. Oprava poškozené latě: 1-krokev, 2-stará lať, 3-nová část latě, 4-prkénko přibité ke krokvi


Zesilování krovových dílců. Zvlněný hřeben střechy upozorňuje, že krov neunese krytinu bez deformace. Na tuto možnost pamatujeme, chceme-li lehčí krytinu nahradit krytinou těžší, např. krytinu jednoduchou krytinou dvojitou. Při výměně nebo zesilování jednotlivých prvků postupujeme opatrně, abychom neporušili těsnost krytiny. 


Je-li dřevo zdravé a je třeba pouze zvýšit jeho únosnost, postačí zpravidla jednostranná nebo oboustranná příložka, kterou se mohou zpevnit nejen spoje, ale i ostatní části krovu. Připevňuje se svorníky, hmoždíky apod. (obr. 8).
Krov můžeme zdvihat, má-li jednoduchý půdorys a zachovalou konstrukci. Vždy však uvážíme, není-li jednodušší a levnější krov rozebrat a postavit znovu.

Zesílení porušených spojů příložkami

Obr.8. Zesílení porušených spojů příložkami: 1-příložka, 2-prkénko, 3-sloupek, 4-trám

 


Zdvihá-li se krov na delší budově, postupuje se po částech. Nejdříve se rozpojí krytina, sejmou se klempířské prvky a latě a uvolněné konce laťování se podloží. 


Ve zdvihané části se shora uvolní konce vazních trámů. Trámy se nadzdvihují střídavě na jedné a na druhé straně pomocí páky vytvořené delším trámem. Po každém nadzdvižení se podloží konec vazního trámu špalíkem a pod vazní trám se podsune trámec pro rošt.

Dále se pokračuje bud' stejným způsobem, nebo se trám podloží šroubovými zvedáky. Vazní trámy se podkládají vrstveným roštem až do výše, kde mají být nově uloženy.

Nakonec se krov zajistí kotvami a skobami, znovu se položí krytina a provedou se klempířské práce.

Zdroj článku: Pracujeme na střeše

 

Další články z kategorie: Krovy a dřevěné konstrukce ZDEautor: Nakladatelství Sobotáles, Krytiny-Střechy, MS

Dřevěné příhradové, lepené vazníky - Seriál krovy a dřevěné k-ce

Dřevěné příhradové, lepené vazníky - Seriál krovy a dřevěné k-ce

Mezi úsporné konstrukce dřevěných krovů můžeme počítat krovy sbíjené, šroubované, styčníkové a lepen… Celý článek
Tradiční dřevěné krovy - seriál Seriál Krovy a dřevěné konstrukce

Tradiční dřevěné krovy - seriál Seriál Krovy a dřevěné konstrukce

Běžným typem krovů starých lidových staveb je krov hambálkové soustavy. Tento krov se skládal z páru… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků