Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Likvidace azbestu ze střechy - Povinnosti zaměstnavatelů

Informace o problematice azbestu

Azbest je společný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých materiálů (serpentiny a amfiboly), které mají vysokou rezistenci vůči teplu, jsou inertní vůči chemikáliím a jsou zároveň dobrými elektroizolačními materiály.


Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou aktinolit, amosit, anthofylit, chrysotil, krokydolit a tremolit. V zemské kůře je azbest poměrně rozšířený. Uvolňují se z něj jemné vláknité prachové částice (za vlákno se považuje částice s poměrem délky a šířky větším než 3:1). Tyto vlákna vznikají štěpením azbestu při jeho těžbě a zpracování nebo z již hotových azbestových výrobků.


Azbesty, vláknité minerální silikáty, patří z toxikologického hlediska mezi nejdůležitější zdroje vláknitých minerálních prachů. Těžba azbestu a jeho široké technické použití začaly hlavně ve dvacátém století. Přes 90% vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví. Už v roce 1900 byla např. v Rakousku patentována výroba azbesto-cementových krytin (eternit). Velké množství azbestu se také spotřebovalo k vnitřní izolaci budov. Dále se užívala tzv. „postřiková azbestová malta".


Mezi lety 1930-1960 bylo pozorováno karcinogenní působení azbestu (plicní karcinom a mesotheliom). Od roku 1960 je známo, že vdechovaný azbestový prach může vyvolat rakovinná onemocnění.


azbestová krytina

Povinnosti zaměstnavatelů, kteří provádějí činnosti spojené s azbestem a jeho odstraňováním

Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce, náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., náležitosti hlášení prací s azbestem.

Hlášení musí obsahovat tyto údaje:

• obchodní jméno, identifikační číslo organizace, sídlo právnické osoby nebo místo podnikání u fyzické osoby, která je zaměstnavatelem,

• místo vykonávaných prací, jejich povaha, pravděpodobná doba jejích trvání, druh a množství azbestu, pokud je lze určit, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění jeho nepřístupnosti nepovolaným osobám,

• technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice zaměstnanců prachu azbestu,

• technická zařízení a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště,

• vybavení zaměstnanců pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným oděvem a osobními ochrannými prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich kontroly po použití, jejich čištění a praní a případná likvidace,

• zajištění sanitárních zařízení a prostorů pro jídlo, pití a kouření pro zaměstnance,

• způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště,

• zajištění závodní preventivní péče o zaměstnance, jméno a příjmení lékaře a místo provozování zdravotnického zařízení vykonávajícího tuto péči, jde-li o fyzickou osobu, a název a sídlo, jde-li o zdravotnické zařízení jako právnickou osobu,

• jméno a příjmení a kvalifikaci osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

• způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci jednotlivých zaměstnanců exponovaných azbestu.

V současné době ještě stále bývá u nás podceňováno nebezpečí nepracovního styku s azbestem, tj. práce v místnostech opatřených izolačním materiálem obsahujícím azbest, jako jsou různé azbestové protipožární nástřiky, azbestocementové desky, příček, obkladů, eternitové izolace apod.

Výměna vlnité azbestové krytiny za novou vlnitou vláknocementovou krytinu

Výměna vlnité azbestové krytiny za novou vlnitou vláknocementovou krytinu.Vyhledáváním azbestových materiálů a následným sanováním objektů a ekologickým zneškodněním azbestového odpadu se zabývají specializované pracoviště. Vždy se jedná o podrobný průzkum budov, odebrání vzorků podezřelých materiálů a jejich analýzu. Často se nelze spolehnout na dokumentaci o stavbě, existuje-li vůbec. Naše zkušenost nás přesvědčila, že při stavbě budovy jsou často použity materiály, které byly zrovna v té době dostupné, nikoli ty, které byly uvedeny v projektu a změna materiálu nebyla v dokumentaci zaznamenána. Pro pozdější případné úpravy nebo přestavby obvykle žádná dokumentace neexistuje.

V případě nalezení azbestového materiálu v budově musí majitel rozhodnout, zda bude azbest sanovat. Ve spolkové republice Německo používají odpovědné orgány systém bodového hodnocení budovy podle 7 kritérií a v případě dosažení předepsané limitní hodnoty bodů doporučují neodkladně sanaci. V ČR se v současné době sanace azbestu dle zákona a příslušných zákonných ustanovení provádějí jen v případech rekonstrukcí, změn nebo odstranění staveb. Je nemálo případů, kdy rekonstrukci objektu s azbestovou zátěží získá stavební firma, často i držitelka ISO, která ve snaze více vydělat, odstraní azbest „na černo" s použitím zahraničních dělníků, kteří pracují bez náležité ochrany a ani nevědí o co se vlastně jedná. O zamoření okolního prostředí ani nemluvě. Pak samozřejmě oprávněná firma, která při odstraňování používá všech příslušných zákonných opatření, nemůže nabídnutou cenou konkurovat.

Základním krokem ke zjištění úrovně nebezpečnosti azbestu v objektu, a to jak v normálním provozování objektu, tak v případě rekonstrukce při práci je zjištění množství polétavých respirabilních azbestových vláken.

Měření koncentrace respirabilních vláken ve vnitřním a vnějším ovzduší se provádí metodou rastrovací elektronové mikroskopie doplněné energiově-disperzním analyzátorem X-paprsků metodikou popsanou ve Směrnici VDI 3492-SRN, která je platná ve všech státech EU. 

 

DRUHÁ ČÁST ZDE - Ochrana zdraví, skládkování azbestu

logo sita


Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDE


Další články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE
autor: SITA CZ/KČ

Nejčastější chyby při pokládce šindelů

Nejčastější chyby při pokládce šindelů

Není věnována potřebná pozornost návodům k pokládce natištěným na každém balení. Návody na pokládku … Celý článek
1 z 1
Rubriky článků