Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Likvidace azbestu ze střechy - Ochrana zdraví, skládkování azbestu

Zdravotní rizika

Azbest byl zařazen mezi nebezpečné chemické látky, které jsou klasifikovány jako:


• karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost rakoviny

• mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození
Na našem území se vyskytují hlavně následující typy azbestů

• amozit - amfibolový typ azbestu, tzv. hnědý azbest tvořící charakteristické jehlice s ostrými hranami

• krokydolit - amfibolový typ azbestu tzv. modrý azbest, vytvářející svazky velice snadno štěpitelné do kratších a tenkých vláken s drsným povrchem

• chryzotil - serpentinový typ azbestu, tzv. bílý azbest, tvořící jemná zvlněná ohebná dlouhá vlákna, často se vyskytující ve svazcích


Významnými zdroji respirabilních azbestových vláken ve vzduchu jsou:


• protipožárné nástřikové hmoty s krokydolitem, v menší míře amozitem, které byly použity jako protipožární ochrana ocelových konstrukcí, izolace a protipožární ochrana stropů a izolace potrubí

• izolační desky obsahující chryzotil anebo amozit, převážně používané jako protipožární ochrana, zvukové izolace a přepážky tvořící stěny a stropy.

• Azbestocementové desky obsahující amozit anebo krokydolit nebo chryzotil, které obvykle tvořily vnější, případně vnitřní pláště budov.

azbestová krytina

Ochrana zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu


• Při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest, musí být dodržena tato opatření k ochraně zdraví zaměstnanců


a) technologické postupy používané při zacházení se stavebními materiály obsahujícími azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší,

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny, je-li to možné, před prováděním prací,

c) odpady z materiálů obsahujících azbest musí být sbírány a odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu,

d) prostor, v němž se provádí odstraňování staveb nebo jejich částí, musí být vymezen kontrolovaným pásmem; v kontrolovaném pásmu nelze jíst, pít, ani kouřit; pro tyto účely musí být vyhrazeno a řádně označeno místo, které není kontaminováno azbestem,

e) zaměstnanci v kontrolovaném pásmu musejí být vybaveni ochranným oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Ochranný oděv musí být ukládán odděleně od občanského oděvu na místě k tomu určeném a řádně označeném; po každém použití musí být provedena kontrola, zda není ochranný oděv poškozen, a musí být vyčištěn. Je-li ochranný oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze ochranný oděv znovu použít. Ochranný oděv zůstává na označeném místě u zaměstnavatele. Pokud je prán nebo čištěn mimo podnik zaměstnavatele, přepravuje se v uzavřených kontejnerech,

f) pro zaměstnance musí být zajištěny umývárny, sprchy a další sanitární zařízení a pomocná zařízení potřebná s ohledem na povahu práce,

g) musí být vypracován plán prací obsahující údaje o místu vykonávané práce, povaze a pravděpodobném trvání práce,metodách používaných pro práce s materiály obsahujícími azbest,
zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, opatřeních k ochraně zdraví při práci.

azbestová krytina

Nakládání s odpady s obsahem azbestu

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Při nakládání s demontovanými odpady obsahující azbest je nutno postupovat dle § 35 zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Kontejner musí být označen v souladu s požadavky § 13 odt. 2 zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a požadavky § 5, odst. 5 vyhlášky 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Kontejner s obsahem azbestu musí být vybaven identifikačním listem nebezpečného odpadu
demontované odpady se zařazují dle vyhlášky 381/2001 Sb.

azbestová krytina

 
PRVNÍ ČÁST ZDE - Povinnosti zaměstnavatelů

logo sita
Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDEDalší články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE
autor: SITA CZ/KČ

Rubriky článků