Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Školení a odborné semináře 09-11/2012


Starší semináře 06-08/2012 najdete zde1.11.2012

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


seminář:
Vedení stavebního deníku

seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
dne 22.11.2012 v čase od 9:00 do 16:00 hod

Zaměřeno na:
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol - být stěžejním dokumentem realizované stavby.
Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění záznamů. Ve vazbě na příslušné právní předpisy jsou uvedeny zásady zabezpečování kvality, životního prostředí a BOZP a na vedení požadovaných záznamů. 
 

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

23.10.2012

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


seminář:
AKTUÁLNÍ VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
dne 16.11.2012 v čase od 9:00 do 15:00 hod

Zaměřeno na:
Seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely" zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění), přijaté s účinností od 1.4.2012 zákonem č. 55/2012 Sb. Novela obsahuje značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, jakož i nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek. Výklad v jednotlivých blocích bude doplněn o související ustanovení prováděcích vyhlášek č. 133/2012 Sb., 230/2012 Sb., 231/2012 Sb. a 232/2012 Sb., z nichž poslední tři nabyly účinnosti dnem 1.9.2012. Obsah bude zaměřen zejména na problematiku veřejných zakázek ve stavebnictví, nicméně celá řada přednášených otázek je platná obecně a tudíž využitelná pro posluchače i z jiných odvětví.
  

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.

23.10.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Hospodaření s dešťovými vodami

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
8.11.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na aktuální legislativu a nové normy, hospodaření s dešťovými vodami, zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení a příklady realizovaných řešení. Účastníci semináře se zorientují v aktuálně platné legislativě a normách, včetně té v současnosti připravované, a to především ve vazbě na praxi. Na semináři budou představeny také nejčastější problémy a chyby jak v projektování, tak při samotné realizaci projektů.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.


 

11.10.2012


az promo logo
AZ PROMO sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Střešní konstrukce a zateplení střešních plášťů

odborný seminář se uskuteční:
Interhotel Moskva, Náměstí Práce 2512, Zlín
23.10. 2012 v čase od 8:30 do 13:00 hod

Tento seminář se uskuteční i v Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Brně a Plzni. Termíny seminářů v těchto městech naleznete ZDE.

Zaměřeno na: 
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. - Betonové a keramické střešní tašky Bramac, nadkrokevní izolace BramacTherm.
Studio Conti - Střešní tepelně izolační systém ISOTEC TOP XL - základní charakteristika, vyhodnocení praktických zkušeností, představení novinek - ISOTEC PLUS pro střechy s nízkým sklonem a ISOTEC PIR pro skladby se zvýšeným požadavkem na požární odolnost.
Puren GmbH Německo, Zastoupení pro CZ/SK - Nadkrokevní zateplení PIR izolací. Vliv ČSN 73 0540 na konstrukce šikmých střech.
JUTA a.s. - Nové podstřešní membrány JUTADACH THERMOISOL a vysoce UV stabilizované větrozábrany JUTADACH THERMOISOL WB. Z hlediska nově se vyvíjených požadavků trhu, JUTA a.s. vyvinula nové vysoce pevnostní, vysoce vzduchotěsné a chemicky odolné vysoce difúzní podstřešní a stěnové membrány s dlouhodobou životností, splňující mnohé kombinující se nároky na tyto materiály. A to i pro případy, kdy sklon střechy podkročuje bezpečný sklon použité střešní krytiny nebo pokud se střecha či větraná fasáda nachází v extrémních klimatických podmínkách.
Cembrit a.s. - Střešní krytiny Cembrit, dodatečné osazení sněhových zachytávačů, montáž kruhového vikýře.
Josef Krupka - Poruchy střech a jejich prevence, vazba na normu pro navrhování střech ČSN 731901:2011.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE

9.10.2012

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


seminář:
Energetická náročnost budov podle novely zákona

seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
dne 31.10.2012 v čase od 9:30 do 15:30 hod

Zaměřeno na:
Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel s požadavky nad rámec předpisu.
 

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.
9.10.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Přírodní materiály ve výstavbě

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
30.10.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na problematiku využití přírodních materiálů ve výstavbě. Účastník se seznámí se základními pojmy a veličinami užívanými ve stavební tepelné technice a akustice, dále s přehledem přírodních materiálů jako dřevo, sláma, hlína, konopí a len, ovčí vlna, korek, rákos apod., jejich výrobou a fyzikálními vlastnostmi. Seminář také pojednává o použití přírodních materiálů ve skladbách konstrukcí jako základy, podlaha, obvodové stěny, střecha a izolace a zaměří se na řešení detailů. Seminář bude doplněn o příklady realizací staveb, kde bylo těchto materiálů využito.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.


4.10.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Denní osvětlení a oslunění budov

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
26.10.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Denní osvětlení a oslunění budov

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.
25.9.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Zelené střechy. Domy chráněné zemí.

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
23.10.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář se věnuje problematice realizace a navrhování zelených střech. Jedná se o úsporné střechy, střešní zahrady, střešní parky, šikmé střechy, vegetační fasády. Seminář se dále zaměřuje na rozdíly extenzivní a intenzivní vegetace, výběr substrátů, skladby jednotlivých typů střech, drenáže, akumulaci srážkové vody a rovněž na příklady realizací zelených střech. Další část semináře je věnována problematice domů chráněných zemí, základnímu architektonickému řešení, stavebním materiálům a příkladům z praxe.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.

25.9.2012


az promo logo
AZ PROMO sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Vady a poruchy staveb - příčiny vzniku, sanace

odborný seminář se uskuteční:
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
11.10. 2012 v čase od 8:30 do 12:45 hod

Tento seminář se uskuteční i v Českých Budějovicích, Brně, Praze a Ostravě. Termíny seminářů v těchto městech naleznete ZDE.

Zaměřeno na: 
PPG Deco Czech a.s. - Defekty povrchů stavebních děl, příčiny jejich vzniku, nevhodné pracovní postupy, sanace poškozených povrchů v interiérech a na fasádách. Důležitost správné a kvalitní přípravy podkladů. Výběr vhodných materiálů a barev značek Primalex, Balakryl a Johnstone´s pro dosažení dokonalého výsledku.
Europrofil, spol. s r.o. - Separace a difuze - nedílná součást fasádních a balkonových konstrukcí. Ostatní diskutují, my problémy řešíme.
CEMEX Czech Republic, s.r.o. - Nejčastější příčiny a projevy poruch podlahových konstrukcí. Zásady správného provádění, volba materiálů a technologií v závislosti na skladbě konstrukce, zatížení a klimatických podmínkách.
BETOSAN s.r.o. - Sanace železobetonových i zděných konstrukcí pomocí systému speciálních materiálů.
Ing. Josef Ladra - Příčiny vad a poruch staveb. Vady projektové dokumentace, kontrolní činnosti, reklamace a záruky. Kontrolní činnosti na stavbě. Vady a poruchy stavby, skrytévady. Příklady.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDE

21.9.2012

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


kurz:
Prezentační dovednosti 

kurz se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
dne 11.10.2012 v čase od 9:00 do 16:00 hod

Zaměřeno na:
Kurz je zaměřen na to jak prezentovat a vystupovat na veřejnost, před klientem na profesionální úrovni, jak prezentaci logicky strukturovat ,jak zvládat stres a posílit si sebejistotu při prezentování.

Více informací ZDE

Přihláška ZDE.


21.9.2012


Národní stavební centrum
Vás zve na:


odborný seminář:
Technické požadavky na stavební výrobky. Certifikace budov.

odborný seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
3.10.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na obecné předpisy pro uvádění výrobků na trh, konkrétněji na Směrnici 89/16/EHS (CPD) o stavebních výrobcích a její implementace v ČR a Nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) pro uvádění stavebních výrobků na trh. Dále je seminář zaměřen na harmonizované technické specifikace k CPD a CPR a harmonizované evropské normy k CPD, systémy prokazování shody podle CPD a CPR a také na základní požadavky podle CPD a interpretační dokumenty. V poslední části semináře bude probrána problematika udržitelné výstavby, hodnocení a certifikace udržitelnosti budov a související témata.

Více informací ZDE


Přihláška ZDE.Rubriky článků