Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Kontejnery na odpad, odvoz suti

 

Kontejnery na odpad

Pokud máte problém s odvozem suti, odvozem odpadu či zajištěním kontejneru pro nenadálé příležitosti, neváhejte a vyberte si v rubrice s názvem Kontejnery odvoz suti a odpadu. Odpady a suť či obsah kontejneru bude zpracován dle současných norem a nároků. K odvozu se využívá kontejnerů na kontejnerových vozech. Existuje široké spektrum kontejnerů dle objemu, tvaru a využití. Z některých ze společností je možno domluvit i nakládku suti či odpadu přímo do kontejneru a to pracovníky společnosti poskytující kontejner.

 

kontejnery, odvoz suti, odvoz odpaduOdvoz suti

Při jakékoli rekonstrukci a opravách na domě, či pozemku vždy vznikne odpad nebo suť. Pokud likvidaci odpadu v rámci stavby nezařizuje najatá realizační firma, musí se najmout společnost, která doveze kontejnery na odpad, odpad odveze a hlavně zlikviduje. Odpad či suť je možné buď uložit na skládku (mluvíme o skládkování), alternativně je možné některé druhy odpadů recyklovat, tyto se vozí do recyklačních závodů což je levnější varianta.

Mimo výkupů odpadu (kovy, papír atd) se firmy zabývají také odvozem suti ze staveb, vyklízením prostor bytů, skladů, sklepů, půd a následným odvozem, ekologickou likvidací odpadu, pronajímáním kontejnerů na odpad apod. .

Za uložení materiálů se samozřejmě provozovatelským firmám platí dle aktuálních ceníků (mohou se lišit skládka od skládky). Cena závisí nejen na množství, ale také na druhu materiálu. Například uložení stavební suti se pohybuje okolo 350-400 Kč/t. Pokud je suť tříděná (cihla, beton, střešní tašky apod.), neplatí se nic navíc. Jestliže bude dodána v netříděném stavu jako směsná, platí se navíc zákonný poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek se hradí i v případě uložení nebezpečného odpadu, který obsahuje azbest (eternit). Za ten se cena za uložení pohybuje různě. Je např. 800 Kč za tunu, nebo také 2000 Kč /t. U některých firem se můžeme setkat i s výkupem okolo 5 Kč/kg. Na ostatní nebezpečný odpad se poplatek ze zákona stanovil na 1700 Kč plus samozřejmě cena výkupu jednotlivých materiálů.POSTUP PRÁCEkontejnery, odvoz suti, odvoz odpadu

Před zahájením každé zakázky je dobré si s firmou stanovit odhad množství suti, popř. objednat vhodnou mechanizaci a kontejnery na odpad. V případech, že se jedná o větší množství, se firma nejprve přijede podívat na dané místo, aby mohla vybrat vhodné prostředky pro práci a naložení suti a odpadu. Dle druhu práce, podmínek, způsobu nakládání a množství odpadu se určí celková cena, která je dána smluvně většinou předem, aby se předešlo pozdějším komplikacím z obou stran. V případě menších objemů materiálů je jejich odvoz a skládkování zajišťováno realizační firmou, která provádí práce na stavbě.

POZOR NA PODVODNÍKY

Ze zákona je každá fyzická osoba, která si objedná kontejnery na odpad, povinna zjistit, zda je provozovatelská firma, případně skládka, oprávněna s tímto odpadem nakládat. Pokud by se firma nemohla nebo odmítla prokázat příslušným oprávněním, nesmí odpad převzít. V opačném případě by mohl objednatel (čili fyzická osoba, která si službu objednala) dostat od inspekce pokutu až ve výši 10 mil. Kč.
Proto je lepší vyžadovat oprávnění vždy. Pokud vám jej firma odmítne poskytnout, odmítněte ji a vyhledejte si jinou. Vyhnete se tak zbytečným problémům.
 

TŘÍDÍME ODPAD

Náklady na třídění a likvidaci odpadu jsou vysoké. Proto byla před několika lety stanovena povinnost třídit odpad, a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Ne všichni však na to dbají a o sankcích se zatím jenom hovoří.
Tříděním odpadu chráníme ekologický systém a čistotu planety a výrazně snižujeme náklady na jeho likvidaci. Kontejnery na jednotlivé druhy odpadu jsou barevně odlišeny.

Modrá barva slouží na papír, do něhož: patří veškerý papír bez nečistot a mastnoty (novinový papír, časopisy...), nepatří voskový papír, kopíráky, mastný papír apod.

Žlutá barva slouží na plasty, kam se: smí dávat čisté PET lahve, plastové obaly apod., nesmí dávat linolea, automobilové plasty, polystyren atd.

Bílá barva slouží pro sklo čiré, umyté, bez mastnot a zbytků potravin.

Zelená barva je na sklo barevné, kam patří všechny druhy zabarveného skla.
Do žádného z kontejnerů na sklo nesmí přijít zrcadla, skla s drátěným výpletem, autoskla, keramika apod.

Kontejnery na nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, ředidla...) se dováží a sváží na předem určená místa jednou za určité období. Termíny jejich svozů bývají zveřejněny v regionálních tiscích.

Nově se začaly zavádět i kontejnery na bio odpad. Jsou navrženy z polyetylenu, mají antibakteriální vlastnosti a hlavně oddělují tuhou a tekutou část odpadů. Tím se zabrání nadbytečnému rozkladu odpadu a ten pak, díky cirkulaci vzduchu uvnitř nádoby, méně zapáchá. Cena jedné popelnice se pohybuje od 1100 Kč až po 2000 Kč.


LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Nebezpečný odpad se zneškodňuje nejčastěji 3 způsoby: solidifikací, biodegradací a neutralizací.

Solidifikace je úprava odpadu vhodnými přísadami, které zmírní možné odpařování sloučenin do okolí. Provádí se v rotorové míchačce, kam se přesně dávkuje množství odpadu, přísad i vody.

Biodegradace je snížení koncentrace ropných látek ve výrobcích jimi poškozenými a polyaromatických uhlovodíků. Jakmile se zajistí úroveň koncentrace odpadu, materiál je rozprostřen na dekontaminační ploše a je na něm roznesen biopreparát na jeho dekontaminaci.

Neutralizace se používá u všech mísitelných tekutých odpadů.

Materiály obsahující azbest se likvidují formou skládkování.

 kontejnery, odvoz suti, odvoz odpadu

Materiál se před sejmutím ze stavby musí postříkat vhodným roztokem, aby se zabránilo volnému polétávání azbestových vláken v okolí. Dále se uskladňuje na skládkách k tomu určených. Tento druh práce může vykonávat opět pouze firma, která vlastní oprávnění s tímto materiálem nakládat.
Další související články:

Skládkování střešních krytin?.

Rubriky článků