Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Podmínky užívání internetového portálu Střechy-Krytiny

Tyto pravidla upravují obchodní podmínky, podmínky přístupu a užívání internetových stránek Krytiny-Střechy

1.Obecná ustanovení

Tato ustanovení vydávají podmínky a právní omezení používání internetového portálu (dále jen podmínky) na internetové adrese https://www.krytiny-strechy.cz/ (dále jen stránky Krytiny-Střechy) ve vztahu ke třetím osobám.

Zřizovatelem, provozovatelem a majitelem stránek https://www.krytiny-strechy.cz/ je fyzická osoba Ing. Martin Smutný (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel je oprávněn poskytnout reklamní plochy na internetovém portálu Krytiny-Střechy zadavateli prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků (dále jen Zadavatel) jako jsou: Registrace materiálů a firem do katalogů, publikace Firemních článků, Inzerce, Krátké textové zprávy, Bannerová reklama, prezentace partnerů a sponzorů internetových stránek a to v souladu s platnou nabídkou provozovatele.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky Krytiny-Střechy (dále jen Uživatelé).

2.Obsah internetového portálu Krytiny-Střechy

Obsah stránek Krytiny-Střechy je průběžně obnovován a upravován, má pouze informační charakter.

Obsah stránek Krytiny-Střechy byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu stránek Krytiny-Střechy. Stejně tak uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách Krytiny-Střechy nemá povahu nabídky nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, doporučení, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek Krytiny-Střechy povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Informace a názory nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách Krytiny-Střechy musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich vzniku a uveřejnění na stránkách Krytiny-Střechy.

Provozovatel. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek Krytiny-Střechy.

3.Autorská práva

Užívat stránky Krytiny-Střechy jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez písemného souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Přístup a používání stránek Krytiny-Střechy je bezplatné.

Jakékoliv zásahy do technické či věcné podstaty stránek Krytiny-Střechy jsou zakázány. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek.

www.krytiny-strechy.cz využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

4.Reklama

  • 4.1. Rezervace a objednání Reklamy

Zadavatel reklamy je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura. Pokud registraci provede činitel k tomu nepovolaný, Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám.

Reklamní plochu je možno rezervovat na základě emailové nebo písemné rezervace se stanovenými náležitostmi, kterými jsou: Název kampaně; obchodní jméno a IČ subjektu pro kterého je kampaň realizována, termíny, reklamní produkty a pozice, ceny dle ceníku.

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. Rezervace bez závazné objednávky propadá do 5 pracovních dnů před plánovaným spuštěním kampaně.

Reklamní plochu je možno objednat na základě emailové, písemné nebo faxové objednávky zadavatele, nebo zálohové (pro-forma) faktury provozovatele se stanovenými níže uvedenými náležitostmi:

Objednávka musí obsahovat:

Fakturační adresu Zadavatele
IČ Zadavatele
DIČ Zadavatele
Poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon, fax, e-mail

Reklamní plochu je možno objednat nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího přijetí, tedy řádným potvrzením o přijetí objednávky, které odešle Provozovatel Zadavateli emailem nebo faxem nebo podpisem Zadavatele a oprávněného zástupce Provozovatele na pro-forma faktuře. Provozovatel si však v těchto případech vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování takové objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím kampaně dle objednávky.

Objednávka musí být v minimální výši 1.500,- Kč bez DPH.

  • 4.2. Reklamní podklady

Veškeré reklamní podklady které mají být prezentovány na portálu Krytiny-Střechy dle objednávky Zadavatele je Zadavatel povinen Provozovateli poskytnout nejpozději 6 pracovních dnů před plánovaným spuštěním reklamní kampaně.

Zadavatel je povinen před každou novou reklamní kampaní dodat nové reklamní podklady v souladu s těmito ustanoveními. Provozovatel není povinen podklady po skončení reklamní kampaně vracet zpět Zadavateli nebo archivovat.

V případě nekompletního, opožděného, nebo nekvalitního dodání podkladů není doba reklamní kampaně prodloužena o dobu odpovídající prodlení Zadavatele a Zadavatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny, nebo její poměrné části.

  • 4.3. Změny vreklamních kampaních

Veškeré podklady k zamýšlené změně v Provozovatelem potvrzené reklamní kampani je povinen Zadavatel doručit provozovateli nejpozději 3 dny před termínem zamýšlené změny reklamní kampaně. V případě pozdějšího dodání podkladů Provozovatel  neručí za včasné provedení požadovaných změn v reklamní kampani. Změna reklamní kampaně pokud není v rozporu s podmínkami užívání portálu, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamních formátů a kategorií, v nichž jsou reklamní sdělení uveřejňována. V případě zařazení reklamního sdělení do kategorie si Provozovatel vyhrazuje právo přesunout reklamní sdělení do relevantnější kategorie, pokud takováto vznikne.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo na zrušení jednotlivého reklamního formátu či kategorie. Provozovatel se zavazuje nabídnout Zadavateli u takovéhoto reklamního formátu nebo kategorie v níž mělo být reklamní sdělení zařazeno v případě objednávky či dosud neukončené reklamní kampaně Zadavatele, plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat záměru reklamní kampaně Zadavatele. Pokud Zadavatel nevysloví s takovýmto obdobným plněním souhlas, je Provozovatel povinen mu bezodkladně vrátit část ceny odpovídající nerealizované reklamní kampani.

V případě že Provozovatel neuskuteční sjednanou kampaň z důvodů na straně Provozovatele, bude Zadavateli poskytnuta náhrada v podobě prodloužení sjednané kampaně v délce shodné s délkou nezobrazování sjednané kampaně.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, pozastavit a/nebo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a kampaně.

Provozovatel je oprávněn po oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků, Zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení či jiných reklamních prvků.

5.Vyloučení odpovědnosti a záruk

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek Krytiny-Střechy.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách Krytiny-Střechy. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Zadavatel zcela odpovídá za formu, obsah, pravdivost veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

Zadavatel se zavazuje uhradit provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé uplatněním nároků třetích osob vůči Provozovateli z titulu porušení práv třetích osob. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody, vzniklé porušením práv třetích osob, kterou se Zadavatel zavazuje  v daném případě uhradit.

Zadavatel reklamy potvrzuje Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na portálu Krytiny-Střechy, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení.

Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel reklamy povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám, nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek Krytiny-Střechy.

Za obsah jiných www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Krytiny-Střechy, nebo ze kterých je možné se připojit na stránky Krytiny-Střechy Provozovatel neodpovídá. Neodpovídá ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

6.Finanční podmínky

Cena za reklamní kampaň je uvažována ve výši dle platných ceníků uvedených na stránkách Krytiny-Střechy. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH,  jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

Provozovatel si vyhrazuje právo žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením příslušné reklamní kampaně. Provozovatel není povinen kampaň realizovat v případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 10 dnů po skončení reklamní kampaně, případně do 10 dnů po konci kalendářního měsíce. Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně. Doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

Pokud Zadavatel požaduje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 5 pracovních dní před datem objednaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu jsou objednateli účtovány storno poplatky - při zrušení objednávky do 5ti pracovních dnů před datem objednaného dne započetí kampaně poplatek 35 % z ceny objednané kampaně, při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny před datem objednaného dne započetí kampaně poplatek 50 % z ceny objednané kampaně, při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.

Reklamní kampaň nebo sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Zadavatele, pokud je Zadavatel v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky za Provozovatelem. Po řádné úhradě takovéto pohledávky se smluvní strany dohodnou na pokračování v kampani, je-li to s ohledem na její neobsazenost nadále možné.

7.Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Provozovatel postupuje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dle GDPR. Viz naše zásady zpracování údajů.

Provozovatel stránek Krytiny-Střechy si uvědomuje práva a povinnosti osob poskytujících údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona a respektuje zájem Uživatelů stránek a Zadavatelů reklamy o ochranu osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje, které poskytne Uživatel při užívání stránek Krytiny-Střechy předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů vymezených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Při návštěvě Uživatele na stránkách Krytiny-Střechy, dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách Krytiny-Střechy včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele, naopak nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných privátních údajů poskytnutých Uživatelem v minulosti.

Provozovatel může kontaktovat Uživatele stránek nebo Zadavatele reklamy na základě poskytnutých údajů za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. Pokud Uživatel nebo Zadavatel nemá zájem na použití těchto údajů, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem stránek nebo Zadavatelem reklamy pro použití v marketingu pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům.

Pokud se Zadavatelé registrovali pro určitou službu, je Provozovatel oprávněn se obrátit na Zadavatele  za účelem ověření aktuálnosti popřípadě správnosti poskytnutých osobních údajů. Jestliže bude existovat opodstatněná pochybnost o správnosti údajů, budou blokovány. V případě, že je nebude možné opravit nebo ověřit, nebo by takováto oprava a ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady, obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

Každý Zadavatel reklamy, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat provozovatele o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm provozovatel zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Registraci pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách Krytiny-Střechy může Zadavatel kdykoliv zrušit po uhrazení nákladů vzniklých zrušením služby.

Uživatelům portálu nebo Zadavatelům reklamy doporučujeme, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné údaje, které pokládají za důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány.

V zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů budou v budoucnu vedené služby dále rozšiřovány.

8. Další ustanovení

1.) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2.) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
3.) Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
4.) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
5.) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění změnit.

Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením obchodní zásilky nebo jiného oznámení na adresu uvedenou Zadavatelem, z důvodu že taková adresa není v provozu, není používána, nebo se uživatel na této adrese nezdržuje.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

Provozovatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu. O této skutečnosti budou Zadavatelé vyrozuměni.

Tyto Podmínky užívání internetového portálu Krytiny-Střechy jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). Bez odsouhlasení podmínek užívání internetového portálu Krytiny-Střechy Zadavatelem není možno uzavřít obchodní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem. V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Podmínkami užívání internetového portálu Krytiny-Střechy, mají vždy přednostní právo Podmínky užívání internetového portálu Krytiny-Střechy.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na stránkách Krytiny-Střechy.

 

Kontakt: https://www.krytiny-strechy.cz
Provozovatel
Ing. Martin Smutný
Rooseveltova 51/119
Olomouc, 779 00
Tel. 737 171 260
Email:
info@krytiny-strechy.cz.
rozpocty@krytiny-strechy.cz.
registrace@krytiny-strechy.cz

© Copyright Krytiny-Střechy. 24.2. 2008-2016

Rubriky článků