Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Seriál Komíny - Komín dle typu vytápění

Konstrukce komínů prošla dlouhým historickým vývojem od primitivních konstrukcí přes komíny zděné z kamene nebo cihel k současným vícevrstvým univerzálním nebo speciálním komínům. Rychlý rozvoj těchto konstrukcí zaznamenáváme zvláště v posledních letech jako důsledek vývoje připojovaných spotřebičů paliv. Moderní komín je nejen stavební konstrukcí, ale je to i technické zařízení stavby: je součástí spalinové cesty, která musí za všech provozních podmínek zajistit bezpečný a hygienický odvod spalin do volného ovzduší, hospodárný provoz spotřebičů paliv, požární bezpečnost, ochranu osob a majetku. Komínová konstrukce musí být současně navržena tak, aby umožňovala kontrolu a čištění a případně i jímání a odvod kondenzátu.

Dokonale navržená a provedená spalinová cesta je důležitým předpokladem pro plné využití účinnosti připojeného spotřebiče. Proces navrhování a provádění výrazně zjednodušují tzv. systémové komíny, tedy komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků zajištěných jedním výrobcem, který pak za ně přejímá odpovědnost. Systémové komíny s keramickou vložkou jsou certifikovanými výrobky podle ČSN EN 13063 /1-3 s určeným zatříděním dle ČSN EN 1443. Systémový komín má vyřešeny konstrukční i funkční detaily a také proces montáže. Není tedy nutné při projektování tyto náležitosti řešit s takovou podrobností, jako u komínů individuálních a rovněž stavba, pokud probíhá v souladu s montážními pokyny výrobce, je rychlá a bezproblémová. Stejně tak připojení spotřebiče, revize a uvedení do provozu je u správně navrženého a postaveného systémového komína rutinní záležitostí.

(Poznámka: Individuální komín je oproti systémovému smontován na stavbě s použitím dílů, které mohou pocházet od více různých výrobců. Odpovědnost za individuální komín přebírá dodavatel stavby nebo montáže! Způsob prokázání splnění funkčních požadavků podrobně řeší příloha "A" EN 1443.)

Projektová dokumentace by měla dát odpověď na základní otázky pří přípravě a realizaci díla. V následující části si shrneme na modelovém případě problematiku, kterou by se dobrý záměr a projekt rodinného domku měl z hlediska komínu zabývat.


Koncepce vytápění

Konstrukce komína je důležitým prvkem při zajištění jedné z nejzákladnějších životních potřeb: tepla. Je cestou k nezávislosti na předem určeném a nezměnitelném zdroji energie s možností svobodné volby druhu paliva a způsobu nakládání s ním. Je cestou k nezávislosti na technických poruchách velkých zařízeních a sítích, na klimatických a společenských vlivech. Je i zdrojem příjemné pohody u hořícího ohně. Optimální koncepce vytápění běžného rodinného domku v našich klimatických podmínkách by měla vycházet z kombinace dvou nezávislých zdrojů tepla, například plynového kotle a krbových kamen. Z toho potom vyplývají požadavky na vlastní komín v rodinném domě.

Komín

1. Komín pro hlavní vytápění

Proto, aby byl hlavní zdroj vytápění (v našem případě tedy plynový kotel) volen s odvodem spalin do komína, hovoří například následující argumenty:

ČSN 734201-2008:
Spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, ...... který odvádí spaliny nad střechu budovy. Pouze v technicky odůvodněných případech, kdy nelze zajistit odvod spalin do komína, lze volit odvod spalin na venkovní zeď podle příslušného normativního dokumentu (viz TPG 800 01).
Vyhl. 137/98 Sb:
Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti.

S rozvojem použití uzavřených plynových spotřebičů typu C (tzv. turbokotlů) se začala prosazovat také řešení s přímým odvodem spalin do fasády nebo střechy objektu. Jak dlouhodobě prokazují rozptylové studie, je právě přímé vyústění odvodu spalin do fasády z hlediska hygieny tím nejméně šťastným řešením. Ani při respektování (navíc dnes již zastaralých) předpisů, které vymezují polohu „výfuků" ve fasádě, nelze při proměnných klimatických podmínkách zajistit, aby spaliny nepronikaly zpět do objektu okny, dveřmi, větracími otvory a podobně. Neméně důležité jsou i otázky, které nastanou s výměnou spotřebiče po jeho dožití: bude v dané době k dispozici obdobný typ spotřebiče? Jaké zásahy do spalinové cesty a případně do objektu budou s výměnou spojené? A co technické normy, hygienické předpisy...
Použití turbokotle pro vytápění v současných stavbách přináší obrovskou výhodu v tom, že takový spotřebič je nezávislý na vzduchu z místnosti, ve které je umístěn. Právě zajištění spalovacího vzduchu bývá problémem dnešních „těsných" domů. Plné využití této výhody nastává v kombinaci se speciálním komínovým systémem typu LAS (vzducho - spalinový systém). Takový komín pracuje v tzv. protiproudém provozu, kde spalovací vzduch ke kotli je přiváděn meziprostorem mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm. Komín funguje jako výměník tepla mezi spalinami a vzduchem, vzduch je cestou předehříván, což zvyšuje celkovou účinnost otopné soustavy a přispívá k ekonomice provozu.

Přívod spalovacího vzduchu k uzavřenému spotřebiči systémovým komínem
Přívod spalovacího vzduchu k uzavřenému spotřebiči systémovým komínem

 

2. Rezervní nebo „pohodový" komín

S rostoucí oblibou spotřebičů na spalování dřeva, krbů, krbových nebo kachlových kamen, se tento typ komína stává standardem v individuální výstavbě rodinných domků. Není jen samoúčelným prostředkem pro zajištění „příležitostné" pohody, stává se důležitým prvkem v ekonomii vytápění, zejména v přechodném období, kdy při chytré koncepci dokáže pokrýt nízké tepelné ztráty objektu. Zároveň vytváří jistotu pro případy výpadku dodávky dálkových energií. Je dobré tento komín plánovat již ve fázi projektu, dodatečná stavba je možná, ale zpravidla problematická.
Je zajímavé, že v některých evropských státech je tento rezervní komín předepsán legislativně a to i ve vícebytových domech. Obyvatelé některých našich sídlišť by po svých zkušenostech i u nás takový předpis jistě přivítali, stačí vzpomenout na havárie nebo neplánované odstávky centrálních zdrojů tepla v posledních letech...

3. Víceúčelová šachta

Pojem „víceúčelová" se objevuje stále častěji, místo již tradiční „větrací" šachty, jako součást systémového komínu. Tato šachta může sloužit pro odvětrání prostor v objektu, také pro přívod vzduchu pro spalování do kotelny nebo ke krbu, ale také pro svislé vedení některých instalací.

Vývoj komínových systémů dnes směřuje mimo jiné i k vyšší využitelnosti šachet pro přívod vzduchu nebo větrání. Na evropském, ale i našem trhu se začínají prosazovat systémy s tepelně izolovanou šachtou, které tak rozšiřují její použitelnost bez dodatečných úprav i v nízkoenergetických domech.


Další články z kategorie: Komíny ZDE


autor: Schiedel, s.r.o.; www.schiedel.cz

 

Rubriky článků