Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Stavba komína, revize komínů - Seriál komíny

D. Komínová pata

V patě komína jsou zpravidla umístěny kondenzátní jímky, kontrolní nebo vybírací otvory, mřížky pro zadní odvětrání; pokud je součástí tělesa víceúčelová šachta, tak také revizní dvířka pro tuto šachtu. V komínové patě se může řešit odvod kondenzátu, případně jeho neutralizace. Vhodné je již v projektu určit výškovou kótu založení komína: výška založení by měla vyhovovat zamýšlenému odvodu kondenzátu a umožnit bezproblémové umístění mřížek pro zadní odvětrání.
Důležitými prvky jsou otvory v komíně. V úrovni půdice komína se zřizují vybírací nebo kontrolní otvory s dvířky. Umístění se volí ve vhodných a přístupných prostorách jako jsou chodby, schodiště apod. nebo do místností příslušenství (předsíně, komory, koupelny, WC, kotelny), nebo do místností k tomu zvlášť určených. Nesmějí být umístěny ve shromažďovacích prostorách ani tam, kde jsou umístěny kapaliny či potraviny.Nemají se umisťovat do obytných místností. Půdice otvorů má být nejméně 300 a nejvíce 1000 mm nad podlahou. Podlaha v okolí vybíracích otvorů musí být nehořlavá. (Podrobně viz ČSN 73 4201:2002)
U víceúčelové šachty nezapomínejme na revizní dvířka! Ať už je šachta určená k jakémukoliv použití, je třeba počítat s tím, že do ní v průběhu výstavby nebo provozu vždy něco spadne. Revizní dvířka v její patě jsou proto vítaným příslušenstvím.

E. Další otvory v komíně

Připojení kouřovodu se řeší zpravidla jako kolmé nebo šikmé pod úhlem 45°. Šikmé připojení má význam především pro připojení krbových vložek nebo krbů. U ostatních spotřebičů se volí častěji kolmý způsob napojení. Šikmé napojení zlepšuje tah, je ovšem nutno počítat s tím, že je náročnější na prostor (zabírá větší výšku). Častým dotazem při realizaci na stavbě je, do jaké výšky osadit sopouch, případně zda existuje způsob osadit sopouch na jiné místo v komíně. Je proto opět vhodné v projektu výšku napojení spotřebiče vyznačit nebo popsat.
Nelze-li nebo není-li výhodné průduch komína čistit z jeho ústí, navrhují se kontrolní nebo vymetací otvory v úrovni nad střechou budovy nebo do půdního (podstřešního) prostoru. Půdice otvoru v tomto případě má být nejméně 600 a nejvíce 1200 mm nad úrovní podlahy. Vymetací otvor smí být ve vzdálenosti nejvýše 6 m pod ústím průduchu komína.

Pokud to dispozice objektu dovoluje, je zřízení vymetacích a kontrolních otvorů v podstřešním prostoru zpravidla efektivnější a i levnější než zřizování zabezpečeného přístupu ke komínovému ústí nad střechou.

stavba komína

F. Prostup stropem, případně jinými nosnými konstrukcemi.

Komínové těleso systémového komína je samonosné. Není však dimenzováno na přenos statického zatížení jiných nosných konstrukcí. Nosné konstrukce, například stropy, kterými komín prochází, mohou jeho konstrukci staticky zabezpečit proti ztrátě stability, měly by však být v každém případě dilatačně odděleny tak, aby nevnášely do komína další napětí. Dostatečnou dilatací je mezera 2 - 3 cm vyplněná tuhou minerální rohoží.

prostup komína stropem

G. Připojení spotřebiče, revize, uvedení do provozu

Spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy. Před zapojením spotřebiče se musí prověřit, zda zatřídění komína podle ČSN EN 1443 odpovídá parametrům připojovaného spotřebiče.
Po připojení spotřebiče na spalinovou cestu, po jeho výměně, popřípadě po změně paliva a tedy vždy před uvedením spotřebiče do provozu se provádí revize spalinové cesty. Obsah revize podrobně popisuje ČSN 734201:2008. Kontroluje se nejen funkčnost a bezpečnost konstrukce, označení štítkem, ale také to, zda při montáži byly dodrženy technologické podmínky výrobce, popřípadě jinými normami stanovené nebo obecně platné zásady při stavbě.
Výsledek kontroly se zapisuje do revizní zprávy spalinové cesty, revizní zpráva je potom nutným dokladem ke kolaudaci objektu.
Komíny a kouřovody se po uvedení do provozu musí pravidelně kontrolovat a čistit. Lhůty předepisuje Vyhláška č. 111/81 v závislosti na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče.Tuto činnost zajišťují kominíci, garantem je Společenstvo kominíků České republiky. 


1. března 2010 bylo vydáno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které vstoupilo v účinnost 1. ledna 2011 a nahradilo stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Další články z kategorie: Komíny ZDE
autor: Schiedel, s.r.o.; www.schiedel.cz

Rubriky článků