Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Komínové systémy – třídění, značení, umístění a průměr komína - Seriál komíny

B. Komínové systémy - třídění a značení

Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán zejména požadavky na racionální využití energií s důrazem na současnou ochranu životního prostředí, měl za následek i technický vývoj v oblasti komínových konstrukcí. Právě proto musela být i pro komíny vytvořena doplňující nebo úplně nová pravidla, která současnému stavu techniky a jejímu užití odpovídala. Tak vznikla (a stále vzniká) řada evropských norem, které se problematikou komínů a kouřovodů zabývají z různých hledisek; některé se týkají materiálů a jejich zkoušení, jiná skupina se zabývá návrhem, jiná prováděním a podobně. Celkem se jedná o více než 50 dokumentů, které jsou postupně přejímány členskými státy, tedy i ČR.

V obecnějším pojetí představuje soubor technických norem standard, jehož dodržení zaručí bezpečnost a funkčnosti spalinové cesty. Praxí je ověřeno, že pouze správně navržená a dobře provedená soustava spotřebič - kouřovod - komín zaručí bezpečný, spolehlivý a hygienický odvod spalin nad střechu budovy za všech provozních podmínek. Špatně navržená nebo provedená spalinová cesta vede naproti tomu v lepším případě k nehospodárnému nebo nefunkčnímu provozu spotřebiče nebo k poškození konstrukce komína. V horším případě může dojít k ohrožení budovy požárem, k ohrožení zdraví nebo i smrti...

Komín


Právě proto zavádějí evropské normy (ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky) jednoznačnou povinnost třídění a značení spalinových cest.

Hlavním významem třídění a označování je vytvořit podmínky pro bezpečné a provozně funkční připojení spotřebičů paliv na spalinovou cestu. Topenář může připojit spotřebič paliv pouze tam, kde spalinová cesta odpovídá svým provedením technickým parametrům připojeného spotřebiče. Revizní technik při revizi spalinové cesty potom posoudí, zda spalinová cesta svou konstrukcí, rozměry a provedením tomuto spotřebiči odpovídá, zda zajistí bezpečný odvod spalin od spotřebiče do volného ovzduší za všech provozních podmínek. Pro jednoznačnou identifikaci vlastností spalinové cesty slouží právě její zatřídění a značení. Třídění se provádí podle řady kritérií, podle provozních požadavků a materiálových vlastností. Zde jsou nejdůležitější z nich:

 

Teplotní třídy: Pro jakou provozní teplotu je komín určen

Tlakové třídy: Komín odvádí spaliny přirozeným tahem nebo je přetlakový

Třída odolnosti proti působení kondenzátu: Komín pro mokrý nebo suchý provoz

Třídy odolnosti proti korozi

Třídy odolnosti při vyhoření sazí: Komín je nebo není odolný

Vzdálenost od hořlavých předmětů

Tepelný odpor konstrukce

Požární odolnost

 

Označování komína se provádí právě na základě výše uvedených kriterií a hodnot pro zatřídění dle jednotlivých parametrů. Označení komína se podle normy musí skládat z následujících údajů:

Označování komína
V našem modelovém případě potřebujeme dva komíny, nebo dva komínové průduchy v jednom tělese, které budou splňovat následující požadavky:

1. Komín pro hlavní vytápění (plynový kotel): T 200 prov. teplota 200°C
  N1 (N2) komín s přirozeným tahem
  W pro mokrý provoz

2. Komín pro krbová kamna                         T 400 prov. teplota 400°C
  N1(N2) komín s přirozeným tahem
  W raději i zde pro mokrý provoz
  G odolný při vyhoření sazí

 

C Stanovení průměru a umístění komína v dispozici objektu

Pro stanovení průměru se používají výpočtové programy, které s větší či menší přesností postihují průběh tlaku a teploty ve spalinové cestě.

Při teplotním výpočtu se posuzuje pokles teploty spalin k ústí průduchu komína tak, aby se stanovila teplota v jeho ústí, která musí být vyšší než je teplota přípustná. U komínů se suchým provozem je přípustná teplota větší než je teplota rosného bodu spalin, u komínů s mokrým provozem je přípustná teplota vyšší než +5°C.

Jednodušší případy je možno řešit rychle pomocí dimenzovacích diagramů nebo tabulek, kde v závislosti na typu spotřebiče, jeho výkonu a účinné výšce komína rychle odečteme správný průměr. Předpokladem pro použití těchto zjednodušujících pomůcek je dodržet výchozí údaje, za kterých byly zpracovány. To je například teplota spalin, délka kouřovodu, počet kolen v kouřovodu, ale také například výška komína nad budovou nebo nad vytápěným prostorem. Častým řešením dimenze v rodinném domku mohou být průměry 14 nebo 12 cm pro odvod spalin od plynového kotle a 20 nebo 18 cm od krbové vložky nebo kamen.

Diagram pro jednoduchý návrh průřezu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram pro jednoduchý návrh průřezu

 

Umístění tělesa v dispozici je vždy výhodné volit tak, aby komín byl situován uvnitř dispozice a procházel střechou v oblasti jejího hřebene. Hlavní argumenty pro takové umístění jsou: minimální tepelné ztráty komínového tělesa, jednoduchá statika tělesa, jednoduché a estetické řešení nadstřešní části. Příznivější přirozené proudění tepla od lokálního zdroje uprostřed objektu, případně jednoduché rozvody tepla od tohoto zdroje do dalších místností.

Půdorys

Dispozice 1: Půdorys

 

Správné, jednoduché, estetické

Dispozice1: Správné, jednoduché, estetické

 

Nevhodné umístění u obvodové stěny

Dispozice 2: Nevhodné umístění u obvodové stěny

 

Nevhodné umístění vně štítové stěny

Dispozice 3: Nevhodné umístění vně štítové stěny


Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin do volného ovzduší od připojených spotřebičů za všech provozních podmínek. Současně musí být také zajištěna požární bezpečnost celého prostoru, kterým spalinová cesta prochází.


Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost spotřebičů. Musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K otvorům pro kontrolu a čištění, popřípadě ke komínovému ústí musí být umožněn bezpečný přístup.Další články z kategorie: Komíny ZDE
autor: Schiedel, s.r.o.; www.schiedel.cz

Rubriky článků