Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

SERIÁL TESAŘSKÉ SPOJE - 3. DÍL: ROHOVÉ SPOJE - ROHOVÉ PLÁTOVÁNÍ

30. 11. 2018

Rohové spoje

Rohové plátování

Vedle čelního tupého rohového srazu je rohový plát (jiným názvem také rohové přeplátování rovným řezem, rovný rohový plát, hladký rohový plát, jednoduchý rohový plát, tupé rohové přeplátování, jednoduchý rovný rohový plát, rovné rohové přeplátování) nejjednodušším spojem jak na rozích ležících, tak stojících dřevěných konstrukcí. Ani při zatížení nepatrné třecí síly ploch plátů nedostačují k tomu, aby tento spoj, byť i jen málo, fixovaly. Pláty mají konstrukčně podmíněnou délku rovnou šířce hranolů. Horní a dolní plát mají výšku rovnou polovině výšky spojovaných dřev. Dále mohou být převáděny jen (podle míry upevnění dřev) nepatrné tlakové síly a žádné síly tahové. Ani proti zdvihu, bočnímu posuvu a otočení dřev není jednoduché rohové přeplátování zajištěno. Mělo by být proto v každém případě zajištěno hřebíkem, skobami nebo dřevěnými kolíky. Zajištění a určitého přenosu sil lze dosáhnout dvěma předsazenými čelními čepy.


U rohového plátu krytého se na obou spojovaných hranolech ponechá vnější líce o tloušťce rovné jedné šestině až čtvrtině šířky dřeva. Pláty se příslušně zkrátí a líce se na pokosu srazí. Spoj dokáže plnit právě tak málo funkcí a potřebuje právě tolik pomůcek k zajištění polohy jako jednouché rohové přeplátování. Vylepšením ve srovnání s ním je, že spoj ukazující jen nárožní spáru vypadá elegantněji, a především to, že nevystavuje škodlivému účinku povětří žádné čelní plochy a vodorovné řezy plátu.

Rohový plát (rohové přeplátování) Rohový plát pokosý (rohové přeplátování na pokos) Rohový plát krytý (rohové přeplátování kryté)

 

Rohový plát pokosý (neboli rohový plát na pokos) je vlastně kombinací čelního srazu seříznutého na pokos a rohového přeplátování, přičemž plochy plátu tvoří již jen trojúhelníky. Při přesném lícování sedí plát pevně*, ale musí být v každém případě zajištěna jeho poloha.

Šikmý rohový plát má řadu jiných názvů jako: tlakový plát, tlakový rohový plát, plátování přes roh šikmo řezané, jednoduchý šikmý rohový plát a rohové přeplátování s šikmým řezem. Při vynášení šikmého řezu se výška hranolu rozdělí na šestiny, přičemž každý z obou plátů je na slabší, lícové straně v nejužším místě vysoký dvě šestiny, na obou přilehlých hranách stoupá na tři šestiny a protilehlý roh je vysoký čtyři šestiny výšky hranolu. Při vhodném zatížením je spoj poměrně odolný vůči tlaku a tahu. Také proti posuvu se jím dosáhne určitého zajištění. Přesto by měl být i tento spoj opatřen přídatným zajištěním polohy.

Šikmý rohový plát krytý (neboli tlakový plat krytý) se vytvoří tak, že na obou spojovaných hranolech se ponechají líce o síle rovné čtvrti až šestině šířky dřeva, které jsou na rozích seříznuty na pokos. Přitom se plát, jehož proporce budou zjištěny dělením hranolu na šestiny zmenší o obě síly lící. Oba díly plátu, horní a dolní plát, jsou opět v nejslabším místě zúženy na dvě šestiny a na nejširším místě rohu tlusté čtyři šestiny výšky hranolu. Vedle předností, které už poskytuje užití jednoduchého šikmého rohového plátu, přibude ještě ochrana proti nepříznivým povětrnostním vlivům, jelikož na vnějších stranách trámů nejsou odhaleny žádné vodorovné spáry a povětří je vystavena jen svislá spára pokosu. S dostatečným zatížením se spoj stává částečně stabilní. Jeho stabilitu vylepšíme např. zadlabáním oboustranně odsazeného čepu na spoji stojícího nárožního sloupku. Jestliže se toto vylepšení neprovede, měl by být spoj zajištěn aspoň jednou skobou.

Šikmý rohový plát (rohové přeplátování rybinové) Šikmý rohový plát krytý (rohové přeplátování rybinové kryté) Hákový rohový plát (rohové přeplátování ozubové)


Hákové rohové plátování

Háková rohová plátování byla oblíbenou a často používanou formou spojení pro rohové spoje prahů hrázděných konstrukcí.

Hákový rohový plát (přesněji rovný hákový má rohový plát) je nejjednodušším na rohu umístěným spojem s hákem. Délka háku se rovná polovině šířky dřeva, výška plátu - háku je rovna pěti osminám výšky spojovaných hranolů, přičemž slabá část plátu má výšku rovnou třem osminám a silnější s hákem pěti osminám výšky hranolu. Tento spoj je schopen přenášet tlakové i tahové síly. Ve směru háku je prvek s hákem ni proti rozevření spoje dobře zajištěn, naproti tomu však v příčném směru, tzn. ve směru ven oproti vysunutí prvku ze spoje žádné zabezpečení není. Aby byl tento nedostatek odstraněn, nechávali dříve často tesaři přesahovat v plném průřezu 5 až 10 cm dlouhé zhlaví, a prakticky vyráběli křížový plát. Nevýhoda zhlaví spočívala v jeho špatné odolnosti vůči působení povětří. Jinak musí být rohové přeplátování zajištěno minimálně jednou skobou.

U hákového rohového plátu krytého se na vnější straně spojovaných dřev vždy ponechá líce v tloušťce rovné jedné šestině až čtvrtině šířky dřeva (minimálně ale 3 cm). Obě líce jsou v rohu seříznuty a sraženy na pokos. Konstrukce plátu je stejná jako u hákového rohového plátu, avšak v obou směrech je zkrácena o tloušťku krytí. Možnosti přenosu sil se rovnají možnostem rohového hákového plátu. Přidat zhlaví však z konstrukčních důvodů není možné, a proto musíme v každém případě zajistit polohu skobou. Předností spoje je dobrá ochrana proti účinku nepříznivých povětrnostních vlivů, neboť vodorovné řezy jsou zakryty a je jim vystaven jen svislý řez pokosu.

Rohový hákový plát šikmý (jinak také rohový plát s hákem ve tvaru rybiny, rohový plát s poloviční rybinou, nebo rohové přeplátování formou háku a rohový plát s měkkým rybinovým hákem), přidává svým zajištěním proti bočnímu posuvu další funkci. Plát a hák mají výšku rovnou třem a pěti osminám výšky, nahoře ležící hák je na předním konci roven polovině šířky dřeva a na zadním neviditelném konci dvěma třetinám šířky dřeva. Protější kus má vpředu šířku rovnou polovině šířky dřeva a vzadu (na krčku) šířku rovnou třetině šířky dřeva. Spoj dokáže podchytit tlakové i tahové síly a je zajištěn i proti bočnímu posuvu. Proti zdvihu buď působí zatížení, anebo je nutné spoj zajistit skobou. Spoje se s výhodou používají na nárožích hrázděných stěn, protože se prahy a vaznicové rámy snadno sestavují, přičemž je Ize ihned zafixovat a jsou připraveny k okamžitému podchycení působících sil. Jejich nevýhodou je, že se při sesychání dřeva o několik centimetrů rozevřou.

Hákový rohový plát se začepovaným sloupkem Hákový rohový plát krytý (rohové ozubové přeplátování kryté) Rohový hákový plát šikmý

 

Rohový hákový plát šikmý krytý (nebo také rohový rybinový plát krytý, anebo rohový plát krytý s měkkým rybinovým hákem) spojuje přednosti šikmého hákového plátu s uzavřením vodorovných řezů pomocí lící, a tím preventivně spoj chrání před zvětráváním. Líce mají opět tloušťku jedné šestiny až čtvrtiny šířky dřeva a jsou seříznuty na pokos. Zde je přesnost lícování a zabránění sesychání dřeva ještě důležitější, neboť jinak se spára pokosu rozevře. Přidaná skoba jen pomůže spoj více pojistit, neboť ten je sám sebou proti rozevření zajištěn.

U zapuštěného rohového hákového plátování je hák vlastně umístěn, podobně jako kamp, osově. Výška plátu je rovna polovině výšky dřev, spodní zub o šířce rovné třetině šířky dřeva vniká jednou šestinou do horního plátu. Funkce jsou podobné jako u rovných hákových plátů. Spojem dosahujeme dodatečné ochrany proti vyhnutí z úhlu. Naproti tomu u něj není vůbec ošetřena ochrana proti bočnímu posuvu, a proto je nezbytné ho vždy pojistit skobou.

Rohový hákový plát šikmý (rohové ozubové přeplátování rybinou) Zapuštěné rohové hákové plátování (rohové ozubové přeplátování se středovým ozubem) Zapuštěné rohové hákové přeplátování ve tvaru rybiny (přeplátování středovou rybinou)

 

Zapuštěné rohové hákové přeplátování ve tvaru rybiny (také označované jako zapuštěné rohové přeplátování ve tvaru háku) řeší nedostatek bočního vysunutí pomocí zubu ve tvaru rybiny. Zub má výšku rovnou jedné šestině výšky dřeva. Na zadním konci je jeho tloušťka rovna třetině, a vpředu polovině šířky dřeva. Přitom mají odlabané rohy šířku rovnou čtvrtině šířky dřeva.


DALŠÍ PODOBNÉ ČLÁNKY:
SERIÁL TESAŘSKÉ SPOJE - 1. DÍL: PODÉLNÉ SPOJE - ČEPOVÉ SRAZY
SERIÁL TESAŘSKÉ SPOJE - 2. DÍL: PODÉLNÉ SPOJE - OSTŘIHY PODÉLNÉ
TESAŘSKÉ SPOJE - SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
ZÁKLADNÍ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
KROVY SEDLOVÝCH STŘECH - SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TRADIČNÍ DŘEVĚNÉ KROVY - SERIÁL SERIÁL KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCEObsah článku byl s povolením převzat z knihy Tesařské spoje od Manfreda Gernera

 

Tesařské spoje - Gerner Manfred lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do Kč (Zdroj: Heureka.cz) Porovnat ceny >>


Štítky: Tesařské konstrukce, Tesařské spoje
Rubriky článků