Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Zelené střechy

Vrstvy vegetačních střech

2. 12. 2013

Střešní plášť (hydroizolace)

Hydroizolační vrstva střešního pláště zpravidla slouží i jako ochranná vrstva proti prorůstání kořenů. Pokud hydroizolační vrstva nemá atest proti prorůstání kořenů, je potřeba ji ochránit vrstvou s tímto atestem.
V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné důsledně kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy (například pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu či pojezdem mechanizace, klempířskými pracemi při oplechování atik, činností při sestavování dřevěných mol, atd.)Pro prokázání kvality provedených izolačních prací se provádějí staveništní zkoušky těsnosti hydroizolace. Provedení kontroly těsnosti je důležité zejména v případech, kdy bude hydroizolace zakryta dalšími konstrukcemi, zvláště pak jedná-li se o konstrukce hmotné nebo těžko rozebíratelné.

Drenážní vrstva

Drenážní vrstva má za úkol jednak odvádět přebytečnou vodu, jednak také do určité míry vodu pohlcovat. S odvodem přebytečné vody je nutné počítat, protože nárazové přívalové srážky jsou stále častější a množství dešťové vody není pravidelně rozloženo. Drenážní vrstva pojímá protékající vodu a odvádí ji ke střešním vtokům. Při určitém provedení současně slouží k akumulaci vody, zvětšuje prostor pro růst kořenů a přejímá ochrannou funkci pro pod ní ležící vrstvy.

Souvrství zelené střechy, ilustrační fotoŠachty pro zelené střechy, ilustrační foto

Ke zhotovení drenážních vrstev se používají následující skupiny a druhy materiálů:

sypké hmoty: štěrk, drť, láva, pemza, drcený a nedrcený keramzit, drcená a nedrcená pálená břidlice

recyklované sypké hmoty: drcená cihla; průmyslová struska, pěnové sklo

drenážní rohože: strukturované textilie, plastové nopové fólie, smyčkové rohože, rohože z pěnových materiálů

drenážní desky: kaučukové nopové desky, tvarované desky z tvrzeného plastu, tvarované desky z pěnových plastů

drenážní a substrátové rohože


Požadavky

Požadavky na materiál
Nezávadnost pro životní prostředí

Použité materiály nesmí představovat zátěž pro životní prostředí  např. v důsledku vyplavování částic nebo únikem plynných látek. Je třeba dodržovat zákony a nařízení státu i místní vyhlášky týkající se ochrany životního prostředí a zatížení škodlivinami. Při výběru materiálů je třeba brát ohled na možnost recyklace, resp. ekologické likvidace.

Neškodnost pro rostliny
Látky nesmí obsahovat žádné součásti škodlivé pro rostliny. V případě podezření na fytotoxické vlastnosti je třeba provést zkoušku klíčivosti rostlin a/nebo zkoušku na plynné látky škodlivé pro rostliny.

Požární vlastnosti

Zrnitostní struktura
Podíl částic o průměru d < 0,063 mm smí v sypaninách činit maximálně 10 % hmotnosti. Zrnitostní struktura se řídí podle mocnosti souvrství a měla by se pohybovat v následujícím rozsahu:

  • při mocnosti vrstvy 4-10 cm  mezi 2/8 mm a 2/12 mm;
  • při mocnosti vrstvy 10-20 cm  mezi 4/8 mm a 8/16 mm;
  • při mocnosti vrstvy >20 cm mezi 4/8 mm a 16/32 mm.

Odolnost proti povětrnostním vlivům
Za odolnost materiálů proti povětrnostním vlivům ručí výrobce. Je třeba dbát na údaje výrobce o odolnosti drenážních rohoží, fólií a panelů z plastů proti působení mrazu.

Stabilita struktury a vrstvy
Materiály musí vykazovat dostatečně stabilní strukturu, stabilitu tvaru a prostorovou stabilitu vrstvy při provádění i v dalším období. Nesmí vykazovat výraznější sedání v důsledku vlastní tíhy souvrství, vlivem vody nebo v důsledku zatížení při údržbě a provozu. Drenážní fólie a panely z plastů musí být odolné proti látkám a mikroorganizmům vyskytujícím se v souvrství a po předpokládanou užitnou dobu musí být odolné proti hnilobě.
Pro prostorovou stabilitu vrstvy je u sypanin rozhodující tvar zrna. Pro drenážní vrstvy o mocnosti mezi 4 a 10cm je  nutné používat drcené materiály a při mocnostech >10cm je  také doporučeno používat drcené materiály.  

Sléhavost
Stlačení drenážních fólií a drenážních panelů z plastů v důsledku zatížení dalšími vrstvami a provozem nesmí negativně ovlivnit jejich funkčnost (např. propustnost pro vodu).

Propustnost pro vodu
Materiály musí vykazovat vysokou propustnost pro vodu, aby byl zajištěn plynulý odtok přebytečné vody do střešních vpustí. U dílčích odvodňovaných ploch do 400 m2, funkčním spádu alespoň 2% a maximální odtokové vzdálenosti 15m ke střešní vpusti poskytují dostatečný drenážní výkon drenážní vrstvy ze sypanin o minimální mocnosti 4cm. Pro odlišné plochy je nutné individuální posouzení.
U zelených střech s menší mocností souvrství je třeba dbát na to, že při ojedinělých přívalových srážkách může docházet i k částečnému odtoku vody po povrchu, který není na závadu, pokud nezpůsobuje erozi povrchové vrstvy.

Vododržná schopnost / maximální vodní kapacita
U drenážních vrstev ze sypanin je z vegetačně technických důvodů žádoucí používat porézní nasákavé minerální materiály s otevřenými póry, zvlášť je-li požadována vyšší vododržná schopnost. U skladeb s trvalou akumulací vody se používají sypaniny nebo tvarově stálé prvky s velkým objemem pórů a dutin. Konstrukce a materiály musí umožňovat kapilaritu. Aby nedošlo k přemokření vegetační vrstvy a bylo zaručeno bezvadné odvádění přebytečné vody, je nutné, aby nad maximální hladinou zadržené vody byl ještě dostatečný volně prostupný prostor.

Hodnota pH
U drenážních vrstev ze sypanin je třeba dodržet příslušnou hodnotu pH odpovídající nárokům vegetace a vlastnostem vegetační vrstvy. Je tedy žádoucí, aby drenážní vrstva měla přibližně stejnou hodnotu pH jako vrstva vegetační a aby se od této hodnoty nelišila o více než 1,5 jednotky. Doporučená hodnota pH pro intenzívní a extenzívní zelené střechy je mezi 6,0 a 8,5. U forem vegetace vyžadujících kyselé půdní poměry, např. rašeliništních nebo bahenních rostlin, je třeba předem stanovit potřebně nízkou hodnotu pH.

Obsah uhličitanů
Použití recyklované betonové drti nebo vápencového štěrku pro drenážní vrstvy je nepřípustné.

Obsah solí
U sypanin a  drenážních a substrátových rohoží nesmí být z důvodu fyziologie rostlin překročena hodnota maximálního obsahu rozpustných solí ve vodním extraktu:

  • pro intenzívní zelené střechy         2,5 g/l
  • pro extenzívní zelené střechy         3,5 g/l

Pokládání drenážní vrstvy

Materiály se pokládají plošně v rovině, s ohledem na sklon střechy, případné nerovnosti a specifické požadavky na povrchovou vrstvu. Odchylka od roviny by na měřeném úseku o délce 4m neměla překročit tyto hodnoty:

 

Mocnost vrstvy do

10cm

1,0cm

•   

Mocnost vrstvy

> 10-20 cm

1,5cm

•   

Mocnost vrstvy

>20cm

2,0cm

Stanovená minimální tloušťka vrstvy musí být dodržena ve všech bodech plochy. Položením dalších vrstev souvrství nesmí být narušena funkce drenážní vrstvy.
Při použití drenážních rohoží a panelů závisí rovina na druhu a rozsahu nerovností střešní plochy. Při sklonu střechy < 2 % je třeba případné nerovnosti vyrovnat vhodnými opatřeními, např. vyšší drenážní vrstvou.

Filtrační vrstva

Filtrační vrstva zamezuje vyplavování jemných částic ze substrátu nebo hydroakumulační vrstvy do drenážní vrstvy. Filtrační vrstva musí být výborně propustná pro vodu.
V minulosti se proti vyplavování jemných částic používaly sypké materiály. Jejich nevýhodou byla vysoká zátěž střešní konstrukce, pracnost a finanční náročnost. K vytvoření filtrační vrstvy se u zelených střech používají geotextilie ve formě rouna, netkaných nebo tkaných textilií. Filtrační vrstva se pokládá na drenážní vrstvu buď samostatně, nebo může být součástí hotových drenážních fólií nebo panelů.

Rouna jsou tvořena vlákny libovolné délky kladenými v určitém směru nebo chaoticky. Jsou zpevněna mechanicky nebo termicky nebo kombinací obou metod.
Zelená střecha, ilustrační fotoObr.: ilustrační foto, zelená střecha

Požadavky

  • Nezávadnost pro životní prostředí

  • Neškodnost pro rostliny / fytotoxikologická nezávadnost

  • Požární vlastnosti

Plošná hmotnost

Plošná hmotnost má činit minimálně 100 g/m2. U vegetačních vrstev o mocnosti do 25cm se zpravidla pohybuje mezi 100 - 200 g/m2. Při větší mocnosti vegetační vrstvy a větším sklonu střechy může být v souvislosti s nároky na odolnost proti protržení, resp. na pevnost v tahu a průtažnost a v závislosti na materiálu a struktuře požadována vyšší plošná hmotnost.

Odolnost proti mechanickému namáhání

Mechanická filtrační schopnost /velikost otvorů.

Prorůstavost pro kořeny rostlin

Rouna / tkaniny musí být prorůstavé pro kořeny rostlin. Prorůstání drenážní vrstvy nesmí být především u extenzívních zelených střech omezeno, neboť při celkově malé mocnosti souvrství tvoří drenážní vrstva významný prostor pro kořenění rostlin.

Odolnost proti povětrnostním vlivům

Volně ležící rouna / tkaniny odolné proti povětrnostním vlivům. Dodržujte pokyny výrobce ohledně maximální přípustné doby vystavení povětrnostním vlivům.

Odolnost proti chemickým vlivům

Odolnost prokazuje výrobce. Zpravidla se prokazuje trvanlivost produktu po dobu předpokládané užitné doby.

Pevnost v tahu, průtažnost a součinitel tření

Požadavky na tyto vlastnosti je v některých specifických případech, např. u střech s velkým sklonem nutné definovat a prokázat individuálně.

Pokládka

Rouna / textilie tvořící filtrační vrstvu se musí pokládat s přesahem jednotlivých pásů alespoň 10cm. U okrajů je nutné vyvést textilii nahoru, až těsně pod povrch vegetační vrstvy, ale tak, aby nebyla vidět a nebyla vystavena klimatickým vlivům.
Při pokládce je třeba rouno / textilii ihned po položení zasypat vegetačním substrátem. Není-li to možné, měla by být doba, po kterou je materiál vystaven klimatickému působení, co nejkratší a neměla by se pokud možno blížit maximu udávanému výrobcem.

Volně položená rouna / textilie je nutné zajistit proti větru. Drenážní panely s nakašírovanou textilií, přiložené k okrajům střechy nebo k vystupujícím konstrukcím, je nutné trvale chránit před působením povětrnostních vlivů. Je-li navrženo zavlažování pomocí akumulace vody v drenážní vrstvě, nesmí při provádění dojít na žádném místě ke zmenšení volného prostoru v drenážní vrstvě pro odtok vody. Filtrační vrstva nesmí být v případě maximálního stavu naakumulované vody v kontaktu s vodní hladinou.Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Svaz zakládání a údržby zeleně, Zelené střechy - naděje pro budoucnostSvaz zakládání a údržby zeleně, publikace Zelené střechy - naděje pro budoucnostŠtítky: Plochá střecha, Střešní plášť, Vegetační střechy
Rubriky článků