Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Okapové systémy - žlaby a svody

Návrh odvodňovacího systému šikmých střech

19. 3. 2013

Konkrétním návrhem dimenze odvodňovacích žlabů a následných svodů se dle plochy, typu povrchu střechy a intenzity deště v dané lokalitě zabývá ČSN EN 12056-3 [47]. Dešťové odpadní potrubí se navrhuje dle ČSN 75 6760 [62].

Q= i . A . C [l/s], kde je:

Q    odtok dešťových vod [l/s],

 i    intenzita deště [I/(s.m2)],

C    součinitel odtoku dešťových vod [-] dle ČSN 75 6760,

A    půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy stanovená dle ČSN EN 12056-3 [m2].

Prefa - Hliníkové žlaby a svody
Okapový systém Prefa

Ve výpočtu figurující intenzita deště se stanoví:

  • přibližně se dle ČSN 75 6760 [62] pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnota i = 0,03 1/(s.m2), pro ostatní plochy se stanoví dle ČSN 756101;

  • přesněji pro danou lokalitu a daný typ budovy dle ČSN EN 12056-3 [47], odst. 4.2.2, a zde uvedených pomocných tabulek; např. pro Brno je z dlouhodobých měření stanovena intenzita deště cca 0,015 1/(s.m2);


  • ideálně na základě známých statisticky vyhodnocených dešťoměrných údajů pro danou
    lokalitu (viz odst. 4.2.1 v ČSN EN 12056-3 [47]);


Součinitel odtoku dešťových vod C [-] charakterizuje v podstatě míru vsakování dopadajícího deště na odvodňovanou plochu a je uveden v tab. 9 v ČSN 75 6760. Pro střešní konstrukce se sklonem nad 5 % (kam zařazujeme i šikmé střechy) například platí:

  • střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm (např. veget. střechy) ... C = 0,5;

  • pro ostatní střechy ... C = 1.

Účinná plocha střechy A se stanoví následovně:

  • kde se nezohledňuje účinek větru, jedná se o půdorysnou plochu odvodňované konstrukce (viz ČSN EN 12056-3 [47], odst. 43.2:

          A=LR.BR[m2], kde je:
          LR   délka okapu
          BR   půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy;


  • kde se zohledňuje účinek větru, např. déšť dopadá na střechu v kolmém směru, nebo v případech, kdy na střechu stéká déšť z navazující svislé konstrukce, postupuje se dle ČSN EN 12056-3 [47], odst. 4.3.3 a odst. 4.3.4. Například v situaci, kdy je déšť hnán proti stěně a voda pak stéká na střešní rovinu, připočítá se k původně stanovené odvodňované ploše střechy i s odvodněním poloviny výšky stěny.


Tab.1 Přibližné dimenze a průtoky dešťových odpadních potrubí dle ČSN 75 6760 [62]

Jmenovitá světlost vnějšího odpadního potrubí DN

Hydraulická kapacita QRWP[l/s] Orientační ma.odvodňovaná plocha střechy (dle již neplatné ČSN 736760:1995)[m2]
70 2  
100 3 360
125 6 560
150 9 840

Tab.2 Dimenze žlabů v závislosti na odvodňované ploše. Orientační hodnoty, převzato z již neplatné ČSN 733610:1998 [61] Klampiarske práce stavebné

Typ žlabu Rozměry (profil) žlabu [mm]

Maximální půdorysný průmět odvodňované plochy [m2]

Podokapní půlkruhový 110 do 50
Podokapní půlkruhový 160 50-100
Podokapní půlkruhový 200 100-150
Podokapní půlkruhový 240 150-200
Podokapní čtyřhranný 50x50 do 25
Podokapní čtyřhranný 80x80 25-65
Podokapní čtyřhranný 100x100 65-100
Podokapní čtyřhranný 130x130 100-140
Nástřešní 100 do 100
Nástřešní 180 100-250
Nadřímsový 80x80 25-65
Nadřímsový 100x100 65-100
Nadřímsový 130x130 100-160
Nadřímsový 150x150 160-220Zdroj článku: Konstrukce šikmých střech


Konstrukce šikmých střech

autor: Straka Bohumil, Novotný Miloslav/krytiny-strechy.cz

Štítky: Dešťové svody, Podstřešní okap
Rubriky článků