Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní okna, světlovody a vikýře

Situování vikýřů na střeše

25. 11. 2013

Pohledové uplatnění vikýřů na objektu

Vikýře, situované do obytných podkrovních místností, se svými rozměry stávají výraznými architektonickými prvky, a proto jejich ztvámění by mělo být v souladu s celkovým řešením objektu. Jejich tvar a umístění nesmí být nahodilé, nesmí působír rušivě, ale naopak, vikýře mají být výtvarným doplňkem celkového architektonického vzhledu budovy. Obytné půdní prostory se navrhují nejen na malých přízemních nebo patrových rodinných domech, ale i na vícepodlažních velkých objektech. Ve stavební praxi se proto setkáváme s problémem realizace jak jednoho, tak dvou, tří, ale i většího počtu víkýřú pro osvětlení navrhovaných podstřešních místností u jednoho objektu.


Vikýře, výrazný prvek šikmých střech

Obr.: Vztah velikosti okna ve vikýři a ve fasádě

Pokud to tvar zastřešení a poloha objektu dovolí, místnosti situované u štítové stěny se osvětlují běžnými druhy oken, kdežto místnosti uprostřed dispozice se mohou osvětlovat víkýří. Tato skutečnost umožňuje situovat víkyře dále od štítu, čímž se zároveň splní jeden z požadavku jejich správné polohy na sedlové střeše vzhledem ke štítu domu. Vikýře by se ovšem neměly na střeše navrhovat na libovolném místě, protože jejich jejich umístění ovlivňuje mnoho faktoru. Je to hlavně poloha osvětlované místnosti v dispozici a poloha otvoru spodních podlaží, tj. oken, vstupních dveří apod., a také zčásti i rozmístění nosných prvku zastřešení.

Vikýře, výrazný prvek šikmých střechV současné době nejsou u nás vytvořena ani uplatňována pravidla, která by poskytovala alespoň základní zásady pro navrhování a realizaci vikýřů. Pro částečné vyplnění této mezery v uváděné problematice jsou v dalším textu této kapitoly uvedeny poznatky pro navrhování víkýřů. Výchozím podkladem je materiál Doc. Dr R. K. Schlotta, uvedený v publikaci .Baugestaltungslehre" a zveřejněný také v odbomém časopise Deutsche Bauzeit Schrift v roce 1956 /32/. Na schématických příkladech jsou vyjádřeny jeho názory a principy navrhování vlkýřú u obytných podkroví ve vztahu k objektům s různým tvarovým zastřešením.

Jistěže se v současné době nemusírne s uvedenými zásadami zcela ztotožňovat. Jsou uvedeny proto, že dávají této problematice základní pravidla tvorby, kterých dodržování muže být věci prospěšné. V dalších kapitolách této publikace jsou také uvedeny ukázky architektonických i konsrrukčních realizací současných víkýřú, s cílem jejich využití jako inspirace.
Vikýře, výrazný prvek šikmých střechObr.: Vliv zabudování oken na kvalitu osvětlení místnosti

Pokud to rozmístění oken v nižších podlažích umožní, pak je vhodné víkýře situovat na jejich osu. Okna u vikýřú by se měla volit vždy menších rozměru než u oken na fasádě, avšak shodných proporcí.

Při stejné velikosti okenních otvorů na fasádě i ve vikýřích se zdají víkýřová okna větší než ve spodních podlažích, protože vystupují jednotlivě ze souvislé střešní plochy a navíc jsou lemována a plasticky zdůrazněna svými konstrukčními prvky. Například při hustém řazení oken ve fasádě, nebo také i z důvodů dispozičního řešení půdního prostoru není možné navrhnout vikýře tak, aby osy oken víkýřů souhlasily s osami oken spodních podlaží. V tom případě se pak zastřešení řeší jako samostatný díl stavby s výrazným horizontálním oddělením, nezávislým na spodních podlažích. Na kvalitu osvětlení místnosti má vliv i způsob zabudování oken. Okna zabudovaná na šířku méně osvětlují vzdálenější místa v místnosti než okna zabudována na výšku. U vikýřů navrhovaných na valbové střeše by měly dle /32/ platit podobné zásady jako u střech sedlových. Na uvedených schématech je patrné vhodné situování vikýřů vzhledem ke hřebenu střechy.Pro dobré osvětlení podstřešních místností může vzniknout potřeba většího počtu vikýřů v malých vzdálenostech a jejich husté řazení. Vzniká řada průniků střešní rovinou a větší nebezpečí poruchy zastřešení - zatékání do podstřeší. Tuto řadu vikýřů lze nahradit jedním průběžným (podélným) vikýřern. I zde je nutné dodržet určité proporce, a to mezi velikostí střechy a délkou vikýře. Nesmí se ani v tomto případě zapomenout na správný vztah mezi rozměry oken ve vikýři a velikosti oken na fasádě. Některé negativní skutečnosti, například velikost průběžného víkýře, je možno potlačit vhodnou povrchovou úpravou. Světlá omítka víkýř zbytečně zvýrazňuje.I když průběžný víkýř odstraňuje náročné řešení velikého počtu prostupů střešní krytinou a zjednodušuje realizaci, upřednostňují projektanti spíše větší počet menších vikýřů, řazených blízko vedle sebe s důvěrou ve kvalitní realizaci klempířských a pokryvačských konstrukčních detailů.

Vikýře, výrazný prvek šikmých střechObr.: Průběžné vikýře u obytného podkroví působí na střeše značně těžkopádně. I zde platí poždavek menších oken ve vikýři než jsou na fasádě

U menších objektů se často navrhuje jen jeden vikýř. I v tomto případě se mají dodržet určité architektonické požadavky, které úzce spojují obytné podkroví se spodními podlažími. Vikýř je vhodné situovat na osu vstupu do objektu, nebo na osu prázdné plochy přízemí ( plocha bez oken ), popřípadě nad význačnějším architektonickým prvkem průčelí. Nahodilá poloha víkýře působí rušivě. Jen ojediněle se vyskytují i méně vhodné případy - situování vikýřů na osu ostění spodních oken. Z praktických i vzhledových důvodů je také vhodnější umísťování vikýřů blíže k okapu, než ke hřebenu střechy-Vysunutí střešních vikýřů až do roviny hřebene střechy působí disproporčně, zhoršuje celkový pohled na objekt.Autor: Doc. Ing. Anna Kadlecová, CSc., Ing. Miloslav Veselka, Ing. Jitka Mohelníková, Ph. D., Ing. Táňa Juráková

Zdroj: VIKÝŘE - výrazný prvek šikmých střech, vydavtelství Littera - Kovařík
Vikýře, výrazný prvek šikmých střech, vydavatelství Littera-KovaříkŠtítky: Střecha doplňky, Denní osvětlení, Vikýř
Rubriky článků