Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Záruky, smlouva o dílo na střechu

12. 6. 2013

Záruky

Poskytované záruky se mohou řešit z hlediska Občanského zákoníku, stejně tak z hlediska Obchodního zákoníku. Rozdíl je v tom, o které subjekty ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se jedná. Zůstaňme u Občanského zákoníku. Ten říká, že záruka platí po dobu 24 měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užíva- lo po delší dobu, a těmi většina materiálů zmiňovaných v této knížce bezesporu je, může být záruční lhůta prodloužena nad dobu 24 měsíců.

Obecně platí, že na žádost kupujícího je prodávající (výrobce) povinen poskytnout záruku písemnou formou, a pak hovoříme o záručním listu.

Záruční list by měl obsahovat minimálně údaje o výrobci (prodávajícím), údaje o kupujícím a uživateli, rozsah záruky a délku záruční doby. Některý výrobce žádá i údaje o realizační firmě, která materiál zabudovala.

Každý výrobce si může stanovit na výrobek prodlouženou záruční lhůtu podle vlastní úvahy a tuto prodlouženou garanci při splnění jasných podmínek poskytnout. Z tohoto důvodu se v praxi setkáváme s různě dlouhými zárukami u materiálů, a to třeba i u materiálů ze stejné kategorie, avšak od jiného výrobce. Jinými slovy například na střešní krytiny může být poskytnuta záruka od Občanským zákoníkem předepsaných základních dvou let až například do padesáti let, a stále se jedná o materiál vhodný jako střešní krytina.

Doporučujeme proto vyžádat si vždy písemný záruční list minimálně na krytinu a střešní okna. Každý výrobce má k dispozici záruční podmínky, kde se hovoří o parametrech, na které se záruka vztahuje, dále se uvádí rozsah záruky, případně na co se záruka nevztahuje, a nakonec zmiňuje postup při reklamaci vady výrobku. Velká většina výrobců si vyžádá od kupujícího (uživatele) údaje potřebné k udělení písemné záruky, kterou následně zašle na uvedenou adresu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-Ii koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel, nežje prodávající, začne záruční doba běžet ode dne uvedení věci do provozu.

Pozor! Nezaměňovat údaj o životnosti materiálu s údajem o záruce na materiál!

Rozsah aktuálně platných záruk uvádíme v jednotlivých kapitolách u jednotlivých bloků výrobků.

Záruky, Smlouva o dílo

Smlouva o dílo, výběr realizační firmy, cenová nabídka, stavební deník

Odborníci se shodnou, že střecha, ať již plochá nebo šikmá, patří mezi nejexponovanější konstrukční části budovy a svou kvalitou a funkční spolehlivostí do značné míry ovlivňuje způsobilost celého objektu. Když bylo použito v úvodním slovu knihy přirovnání stavebnictví k medicíně, dovolím si v případě střechy příměr s hlavou, nebo dokonce přímo s mozkem člověka. Dojde-li k problému v této oblasti lidského těla, zasáhne neduh obvykle i jeho jiné části. Stejně tak tomu je se střechou.


Na střechu samozřejmě prší, a když voda správně stéká, nic se neděje. Pršl-ll však do střechy nebo do ní zatéká, případně kondenzuje-li ve střeše voda, pak nastane leckdy velký a mnohdy komplikovaně řešitelný problém. Tato závada zasáhne i dal- ší části budovy a je jí ohrožen požadovaný stav vnitřního prostředí celého objektu.


Z výše uvedeného příměru vyplývá, že od střechy se vyžaduje, aby odolávala veš- kerým účinkům vnějšího prostředí, a to je úkol mnohdy značně náročný. Z praxe lze bohužel konstatovat, že ne vždy si s tímto zadáním projektant či realizační firma bezchybně poradí. Je nutné si správně vybrat právě onu specializovanou realizační firmu. Pokrývač používá základní projektové a technické dokumentace střech a musí se orientovat v platných normách. Je třeba, aby pro pokládání krytin střech a střešních konstrukcí zvolil správný postup práce a vhodný druh materiálu - a přiznejme si, že v současné nabídce na našem trhu jich není zrovna málo.


Doporučení dobré realizační firmy lze získat zejména u Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, dále u odborných prodejců střešních krytin nebo poptávkou například u sousedů, kteří v minulosti tuto problematiku řešili a mají vlastní pozitivní nebo negativní zkušenost, a v neposlední řadě na různých specializovaných výstavách.


Řada dobrých firem, dokonce myslím, že drtivá většina, má k dispozici i vlastní referenční objekty, kde prováděla odborné práce. V takovém případě je vhodné si tyto stavby prohlédnout na místě samém a udělat si, byť laický, obrázek o kvalitě provedených prací konkrétní realizační firmou.


Dobrá realizační firma by měla objednateli práce minimálně předložit podrobnější cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo. Z praxe vyplývá, že je nutno, aby cenová nabídka obsahovala výměry jednotlivých částí střechy, čitelně cenu použitého materiálu (nejlépe ve specifikaci použitých prvků), samostatně vyčíslenou cenu za práci, případně i cenu za dopravu materiálu na stavbu, cenu za manipulaci s materiálem (při rekonstrukcích i cenu za likvidaci odpadu) a rovněž platnou sazbu daně z přidané hodnoty.


K tomu, aby mohla být vypracována cenová nabídka, se vyžaduje projektová dokumentace nebo skutečné zaměření střechy. Z projektové dokumentace je třeba poskytnout minimálně půdorys střechy. Druh krytiny je uveden v technickém popisu. Smlouvu o dílo je nezbytné uzavřít jednoznačně v písemné formě, i zde platí ono rčení "co je psáno, to je dáno". Obě smluvní strany tak předejdou možným komplikacím, které mohou nastat jak na straně realizátora, tak i na straně investora.


Nejen z výše uvedeného důvodu by smlouva o dílo měla být oboustranně vyvážená a měla by obsahovat základní údaje. Mezi ně patří přesné identifikační znaky objednatele i zhotovitele díla, adresa objektu realizace prací, rozsah prací podložený právě odsouhlasenou cenovou nabídkou, práva a povinnosti obou stran, termín realizace díla, datum zahájení a dokončení prací, případná výše penále za nedodržení některého z termínů, platební podmínky, výše záloh, možnosti odstoupení od díla při nedodržení některých smluvních ujednání a podobně.


Kvalitní realizátor by měl doložit, že je řádně pojištěn. Pojištěním by mělo být kryto způsobení škody třetí (další) osobě a pojištění úrazové. Samotní pracovníci realizující dílo by měli být řádně proškoleni o požární ochraně, bezpečnosti práce, provozování strojů a mechanizmů, které budou používat, včetně platného certifikátu o absolvování proškolení.


V otázce poskytování zálohy před započetím díla nepanují jednoznačná pravidla. Toto ujednání považujeme za jeden z bodů, kde může dojít ke kompromisu z obou smluvních stran. Z praxe se nedá jednoznačně říci, jaká výše (a zda vůbec nějaká) zálohy je považována za běžnou. Silná realizační firma nebude s největší pravděpodobností žádat zálohu žádnou, na rozdíl od menšího živnostníka, který o zálohu pravděpodobně požádá. Realizátoři mají dlouhodobé kontakty s obchodními firmami, které je zásobují materiálem. Není tím ale řečeno, že nakupují na faktury se splatností po odběru zboží; i obchodníci mnohdy žádají platby předem. Jediné, co by se obecně dalo z praxe vysledovat, je fakt, že seriozní realizátor nežádá předem zálohu v plné výši celkové ceny díla včetně materiálu.


Důležitým bodem smlouvy o dílo by mělo být uvedení záruky. Záruka může být jiná na provedení díla, čili na práci, a jiná na samotný materiál, ze kterého bylo dílo provedeno. Záruku na práci poskytuje pouze a výhradně realizátor, kdežto záruku na materiál dává výrobce. Oba tyto subjekty by měly své záruky poskytnout v písem né formě s uvedením parametrů, na co se záruka přesně vztahuje.


Po dokončení díla doporučujeme sepsat předávací protokol o díle. V takovém písemném dokumentu se mohou všechny strany vyjádřit (naposledy) ke kvalitě díla a vznést připomínky, a to zejména strana dílo přebírající.


Součástí každé realizace stavebního díla by měl být stavební deník. Tento dokument je jediný doložitelný písemný komunikační zdroj mezi realizační firmou a investorem, v němž se zobrazuje celý postup díla v čase a z něhož je jasně patrné, jestli nastal nějaký problém nebo neshoda, případně co ovlivnilo stavbu. Obě (všechny) zúčastněné strany mající nějaký vztah k provádění díla mohou využít (nebráním se konstatování, že dokonce musí využít) práva zápisů důležitých skutečností do stavebního deníku.zdroj článku: Šikmé střechy
Grada Šikmé střechy
autor: Pavel Kopta, Jana JanouškováŠtítky: Stavební smlouva, Záruka stavební práce
Rubriky článků