Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Vláknocementová střešní krytina - popis a pokládka eternitu

31. 5. 2013

Historie a výroba

Vláknocementová šablona Cembrit
Vláknocementová střešní krytina Cembrit


Vláknocementovou střešní krytinu asi všichni znají pod názvem (synonymem) eternit. Eternitové šablony se začaly vyrábět a používat jako střešní kry ti na začátkem 20. století. Tehdy moderní krytinou se rekonstruovaly staré střechy ze štípaných šindelů, hojně se používala i na novostavby. Oproti dřevěným šindelům měla tato krytina neopominutelné výhody. Nemusela se nijak zásadně udržovat, pokládka byla rychlejší, měla větší životnost a především byla nehořlavá. Vzhledem k nízké hmotnosti se nejvíce používala v horských oblastech, nicméně rozšířena byla prakticky po celém našem území. V dnešní době je rozšíření této krytiny u nás značně regionální, v Evropě je rozšířena především v Belgii a v některých částech Francie.

Základem pro výrobu výchozího materiálu byla původně tenká azbestová vlákna důkladně spojená cementovou kaší. Směs se lisovala do tenkých desek, které o vy tvrdnutí cementu byly velmi pevné, voděodolné a pružné. Azbest je bohužel vysoce karcinogenní látka, která musela být z výroby zcela vyloučena. Začátkem devadesátých let byl azbest definitivně nahrazen směsí vláken buničiny a vláken umělých. Současná vláknocementová kry ti na je tedy naprosto zdravotně nezávadná. Technologie výroby se samozřejmě zdokonalila, nicméně její princip zůstává stejný. Pojivem pro vlákna zůstává nadále cement. Směs se lisuje válcováním do tenké vrstvy, která již odpovídá tloušťce výsledného produktu. Následně se dělí na požadované tvary (resp. rozměry) a provádí se nástřik povrchové úpravy.

Vláknocementová krytina se dle velikosti dělí do dvou základních skupin:

 • maloplošná skládaná kryti na (šablony)


 • velkoplošná krytina (vlnité desky)


Maloplošná skládaná vláknocementová krytina

Vlastnosti maloplošné vláknocementové krytiny

Vláknocementová krytina se vyrábí v poměrně široké škále tvarů. Nejběžnějším tvarem historicky používaným na našem území je tzv. česká šablona (též nazývaná jako francouzské krytí). Má rozměr 40x40 cm a pokládá se na koso. V západním příhraničí se často používá německý čtverec (německé krytí), který má jednu hranu zaoblenou a pokládá se šikmo směrem od okapu. Nejčastěji má rozměr 30x30 cm. Dalším oblíbeným tvarem je obdélník 30x60 cm s ostrými nebo seříznutými rohy, který se pokládá souběžně s okapovou hranou. Výrobci dále nabízejí tvar bobrovkya dalších kosodélníků, které se ale používají mnohem méně. Většina typů šablon má z výroby již zhotovené otvory pro upevnění.

Šablony se vždy vyrábějí s povrchovou úpravou. Horní povrch a hrany výrobku jsou stříkány ve více vrstvách, spodní povrch bývá voskovaný v odstínu podobném hornímu povrchu. Nejvíce používanou barvou je tmavě šedá (grafitová či modročerná), hojně se používá červená a světle šedá, méně pak černá a hnědá. Ve všech odstínech se vyrábí pouze česká šablona, ostatní tvary se vyrábějí většinou jen v barvě tmavě šedé. Povrch šablon může být buď hladký nebo strukturovaný, napodobující povrch přírodní břidlice. Strukturované šablony se vyrábějí výhradně v barvě tmavě šedé a jsou esteticky velmi zajímavé.

Vláknocementové šablony se vyrábějí nejčastěji v tloušťce 4 mm, ovšem řada typů se vyrábí i v tloušťce přes 5 mm. Silnější krytina má větší pevnost a únosnost a obzvláště se hodí do oblastí s vyšší nadmořskou výškou či oblastí s vyšším sněhovým zatížením. K šablonám se vyrábí řada prvků originálního příslušenství. Z vláknocementu se ve stejných barvách zhotovují hřebenáče a některé odvětrávací hlavice. Prvky pro odvětrání ventilačních potrubí jsou většinou plastové, protisněhové zachytávače a doplňky umožňující chůzi po střeše jsou kovové. Štítové okraje střech se řeší klempířským oplechováním.

Vláknocementové šablony patří do kategorie lehkých střešních krytin. Hmotnost se liší dle tvaru krytiny a její tloušťky. Česká šablona váží cca 15 kq/m2', obdélníky a zejména typy v silnějším provedení mají hmotnost lehce přes 20 kq/m2.

Spotřeba je rovněž různá dle typu krytiny. Nejmenší je u české šablony - cca 10 ks/m", u obdélníků je to přibližně 14 ks/m2', u bobrovky dokonce téměř 30 ks/m2.

Výrobci, ceny, záruky

Jediným výrobcem v České republice je společnost Cembrit, která vedle zásobování tuzemského trhu produkuje velké množství krytiny pro ostatní evropské země. Zákazník se u nás může setkat ještě s produkty značky Eternit vyráběnými v Německu a Belgii.


Ceny produktů se poměrně výrazně liší dle jednotlivých typů a povrchových úprav. Nejlevněji lze pořídit krytinu tvaru české šablony v hladkém provedení za cca 230 Kč/m2, ve strukturovaném provedení je cena cca 400 Kč/m2, Obdélníky jsou ještě mnohem dražší, jejich cena se pohybuje od 480 Kč/m2 po 600 Kč/m". Ceny jsou orientační a bez DPH.
Záruka poskytovaná výrobci se také dost liší. Společnost Cembrit poskytuje na své vláknocementové výrobky (šablony) záruku 30 let. Záruka na produkty společnosti Eternitje 10 let. Životnost uváděná výrobci je 60-80 let.


Přehled výrobců vláknocementových šablon najdete zde

Zásady pokládky vláknocementových šablon

Minimální sklon střechy, od kdy je možné vláknocementovou krytinu použít, se dle jednotlivých typů dost zásadně liší. Obecně lze říci, že českou šablonu je možno použít pro střechy se sklonem od 30°, obdélníky od 25°, a za splnění určitých podmínek (vodotěsné podstřeší, první klimatická oblast) dokonce od 18°. Každopádně je nutné vždy ověřit možnost použití zvoleného typu krytiny pro danou střechu, neboť rozhodující vliv nemá jen sklon, nýbrž i sněhová oblast, ve které se stavba nachází. Maximální sklon je 90°, krytinu lze tedy použít i pro obklady štítů apod.


Podklad, na který se šablony montují, se rovněž zásadně liší. Všechny produkty společnosti Cembrit se smí pokládat pouze na střešní latě, pod kterými je odvětraná vzduchová mezera. Šablony společnosti Eternit je možné pokládat rovněž na latě, ale i na celoplošné bednění, jak jsme tomu byli zvyklí u tradičních azbestovlákni- tých desek. I zde je samozřejmě nutné pod nosným podkladem vytvořit větranou vzduchovou mezeru. Latě používáme o průřezu 50x30 mm, raději 60x40 mm (větší únosnost, menší průhyb). Bednění zhotovujeme z prken min. tloušťky 24 mm (pro světlou vzdálenost krokví do 60 cm), nebo 30 mm (pro světlou vzdálenost krokví do 100 cm).


Pokud provádíme rekonstrukci staré střechy, nehodláme provádět pokládku na latě a chceme zachovat původní bednění, je nutné přeměřit rozteč krokví a tloušťku prken a případně provést vyztužení přidáním latí z vnitřní strany střechy. Místo bednění je možné použít i dřevoštěpkové desky (typu OSB), jejich tloušťka by měla být min. 22 mm pro světlou vzdálenost krokví do 60 cm, nebo 28 mm pro vzdálenost do 100 cm.


Na bednění se umístí pojistná hydroizolace. Bývá to buď difuzně otevřená fólie kontaktní na bednění, nebo asfaltový pás s nenasákavou vložkou, který je však méně vhodný vzhledem ke své difuzní nepropustnosti. Pokládka na latě je výhodnější z hlediska lepšího vyrovnávání povrchových teplot (na horní a spodní straně šablon), v šablonách pak nedochází k vnitřnímu napětí.

Vláknocementová šablonaObr. Správné odvětrávání střešního pláště zaručuje jeho spolehlivou funkčnost, 1 okap, 2 hydroizolační fólie, 3 střešní lať, 4 kontralať, 5 střešní krytina, 6 hřebenáč, 7 větrací profil s kartáčem, 8 tepelná izolace, 9 parozábrana, 10 krokev, 11 větrací hlavice, 12 zachytávač sněhu


Krytina typu české šablony se přibíjí dvěma hřebíky a v dolním rohu se kotví vichrovou sponou, která se protáhne skrz třetí otvor (všechny otvory jsou již připraveny z výroby) a ohne směrem dolů po spádu střechy. Obdélníky se mohou kotvit obdobným způsobem, lepší varianta je montáž na háčky (místo hřebíků), na které se šablony pouze zavěšují. Výhodou je rychlejší montáž a nemůže docházet k pnutí materiálu vlivem teplotní dilatace. Hřebíky by vždy měly mít délku 32 mm, vichrové spony 20 mm. Háčky jsou závěsné nebo natloukací. Spojovací materiál se používá buď z pozinkované oceli, nebo měděný.


Zvláštní pozornost je nutné věnovat založení u okapu a ukončení u hřebene. Přesný postup je znázorněn v montážních podkladech výrobců a je nutno jej striktně dodržovat. Dělení krytiny se provádí ručními nebo pákovými nůžkami, je velice snadné a jednoduché. Pro správné fungování střešního pláště je klíčové odvětrání vzduchové mezery umístěné pod střešní krytinou. Pro vláknocementovou krytinu musí být tloušťka vzduchové vrstvy min. 50 mm, pod 25° sklonu dokonce min. 60 mm.


Plocha přiváděcích otvorů v okapní části by měla být min. 1/300 přilehlé plochy, plocha odváděcích otvorů v hřebeni či nároží min. 1/600 přilehlé plochy. Pro nízké sklony jsou dimenze otvorů dokonce ještě vyšší. Větrací otvor u okapu se zakrývá vhodnou větrací mříž- kou, odvětrání v hřebenové částije zajištěno jednak hřebenáči kladenými na sucho, jednak odvětrávacími hlavicemi umístěnými v hřebenové části střechy.


Důležitou součástí jsou i protisněhová opatření. Opět existují dva základní způsoby provedení ochrany proti sesuvu sněhu; protisněhové háky a liniové záchytné systémy. Protisněhové háky jsou rozmístěné v celé ploše střechy (od okapu až po hřeben). Jejich počet je závislý na sklonu střechy a klimatické oblasti a může se pohy- bovat v rozmezí 2-1 O ks/m", Liniové záchytné systémy jsou mnohdy účinnější, mají větší únosnost, ale jsou složitější na montáž. Základem jsou kovové šablony (v barvě a tvaru krytiny) pevně upevněné do nosné části střechy, do kterých se umísťují sněhové mříže, kovové tyče nebo dřevěná kulatina. Návrh vhodných protisněhových opatření je nutné opět zpracovat v souladu s podklady a montážními návody výrobců.


Výhody, nevýhody, nejčastější chyby Výhody vláknocementových šablon

 • Široká nabídka různých tvarů, barev a povrchových úprav.


 • Nízká hmotnost střešní krytiny (cca 15-20 kg/m2); ideální pro rekonstrukce objektů, kde je nutno brát zřetel na zatíženi.


 • Krytina pro rekonstrukce stávajících střech i střech novostaveb v historickém i moderním stylu.


 • Povrch šablon je jemný a hladký, proto dochází jen zřídka k usazování nečistot či růstu lišejníků, řas či mechů.


 • Velmi jednoduché dělení pomocí ručních či pákových nůžek.


 • Možnost pokládky na dřevěné celoplošné bednění (produkty společnosti Eternit).


 • Poměrně nízká cena základních výrobních modelů (česká šablona s hladkým povrchem).


 • Dlouhodobá záruka na materiál (u společnosti Cembrit až 30 let).


 

Nevýhody vláknocementových šablon

 • Složitější a časově náročnější pokládka oproti např. střešním taškám.


 • Nutnost pokládky pouze na střešní latě (produkty společnosti Cembrit).

 • Použití až od sklonu 25° (pro obdélníky - za splnění jistých podmínek - i od 18°), resp. od 30° (pro české šablony).

 • Vyšší nároky na odvětrá ní střešního pláště.

 • Vyšší nároky na použití jednotlivých typů šablon dle zatížení sněhem.

 • Obtížná pochůznost: při pohybu na střeše nutnost použít různých roznášecích lávek, aby kryti na pod váhou osoby nepopraskala.

 • Vysoká cena některých typů (obdélníky, bobrovky a strukturované provedení).

 • Kratší záruka na materiál Oen 10 let u společnosti Eternit).

 • Vyšší cena za pokládku (vzhledem k náročnosti) než např. u střešních tašek.Nejčastější chyby při pokládce vláknocementových šablon

 • Pokládka na nižší sklony, než dovoluje výrobce.


 • Šablony určené výhradně pro montáž na latě jsou pokládány na celoplošné bednění.

 • Při přitlouká ní šablon hřebíky se šablony příliš přitáhnou (mnohdy stačí dát jednu ránu kladivem navíc), v materiálu dojde k pnutí a může vzniknout prasklina, zejména v místě hřebíku.

 • Nedostatečně silné bednění či latě vzhledem k rozponu krokvi.

 • Nedostatečně nadimenzovaná větraná vzduchová mezera nebo opomenutí jejího provedeni.

 • Při pokládce na bednění špatně zvolený podkladní pás v podobě obyčejné papírové lepenky.

 • Pokud provádíme výměnu staré azbestovláknité krytiny (eternitu), je nutné při její demontáži používat ochranné pomůcky a zejména pak dýchací roušky. Starou krytinu je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. Ne vždy si toto každý uvědomí.zdroj článku: Šikmé střechy

Grada Šikmé střechyautor: Pavel Kopta, Jana Janoušková/krytiny-strechy.czŠtítky: Střešní krytina, Vláknocementová krytina, Pokrývač, Lehká krytina
Rubriky článků