Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Skládkování střešních krytin?

13. 9. 2011

Střešní krytiny, stavební suť nebo jakýkoli jiný odpad vzniklý demolicí či demontováním prvků stavby musí být patřičně odstraněn případně využit. Způsob odstranění nebo využití se různí podle druhu materiálu. Suť není možné uskladnit, kde chceme. Jsou vyhrazena místa, kam se demontovaný materiál sváží a kde se zpracovává. Soukromé společnosti provozují sběrné dvory, skládky a další zařízení, umí zajistit nádoby (kontejnery) na stavbě pro plnění odpadem, následně odvoz kontejnerů na zařízení, které je oprávněné předmětný odpad využít nebo odstranit.

 

SITA CZ a.s.
Španělská 10/1073
120 00 Praha 2 - Vinohrady
info.sita@sita.cz
tel: 800 102 000


Druhy služeb

Některé firmy si účtují veškerý proces související s odpadem počínaje dovezením kontejnerů na stavbu. Jiné společnosti dávají jisté služby zdarma. Jedná se například o poskytnutí kontejneru či o odvoz materiálu na další zařízení. Poté zákazník zaplatí za uložení odpadu.

Pro navršení odpadu na stavbě slouží převážně kontejnery. Jejich velikost závisí nejen na objemu odpadů, ale i na jeho váze. Lehké odpady, do kterých patří zejména izolace, lepenky, polystyreny, sádrokartonové dílce apod., se umisťují většinou do kontejnerů o objemu 7 až 10 m3. Na těžké odpady, jedná se o kamení, zdivo, zeminu apod., slouží kontejnery menších rozměrů, aby se daly snadno převézt. Jejich objem bývá kolem 5 m3. Na stavbách běžně vznikají odpady kategorie ostatní, ale i dopady kategorie nebezpečný. S jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů se musí nakládat zvlášť, tzn. shromažďovat je odděleně.Práce se svozovou a sběrnou technikou (
www.sita.cz)


U předání odpadů odborné společnosti budete potřebovat základní popis odpadů, který vám většina odborných firem pomůže vyplnit.
Některé odpady lze recyklovat. Recyklovatelné materiály se vyčlení a připraví k samotnému procesu recyklace.

Mezi recyklovatelné materiály patří:

- beton, železobeton (betonové tašky)
- živičné materiály (živičná krytina)
- stavební suť (keramické tašky)
- skleněný odpad
- ostatní (zemina, struska...)

Recyklovatelný odpad

Recyklovatelný odpad se zpracovává různými způsoby. Materiály se musí nejprve vytřídit, nadrtit a následně plnohodnotně zrecyklovat. V případě výskytu nerecyklovatelných příměsí se provádí jejich ekologické odstranění .
Třídění může probíhat ručně nebo strojně. Na velkých skládkách, kam se sváží velké množství odpadu, jsou stroje nepostradatelnou součástí procesu. Z hlediska rychlosti, ceny i efektivity práce jsou výhodnější než ruční zpracování.
Drcení je prováděno pomocí elektrických zařízení, tzv. drtičkami. Ruční drcení v tomto případě nelze aplikovat.
Odstranění nepotřebných a nerecyklovatelných materiálů se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy.


Linka na zpracování elektrospotřebičů (
www.sita.cz)


Z takto zpracovaných surovin se pak vytváří recykláty, které vznikají na základě kombinace vhodných vytříděných frakcí. Vše se provádí s maximálním využitím materiálu, recyklát se uplatní opět hlavně ve stavebním průmyslu. Vedle použití v samotných stavbách se tento recyklát používá nejčastěji jako zásypový materiál při úpravách terénů a zpevňování komunikací.

Zaručení kvality recyklátů

Nejen kvalita, ale také vhodnost výrobků z recyklovaných hmot se musí podrobovat pravidelným zkouškám. Tyto zkoušky provádí a ověřuje akreditovaná zkušebna. Posouzení se skládá z testu vlivu na životního prostředí, ale také zde hrají velkou roli technické rozbory na použití daných recyklátů. Veškeré výsledky musí být dokladovány a zpřístupněny veřejnosti. Při každé koupi recyklovaných hmot by mělo být automaticky k dostání i osvědčení o jejich kvalitě.

Likvidace eternitu

Zvláštní skupinou střešní krytiny pro likvidaci jsou eternity. Řadí se mezi nebezpečný odpad, který vzniká z demolice či rekonstrukce střech. Starší eternitové šablony totiž obsahují azbest. Ten je pro lidský organismus vysoce nebezpečný . Při špatné manipulaci se jeho vlákna mohou dostat lehce do ovzduší a stejně snadno také do lidského těla, nejčastěji do plic. Vlákna jsou natolik ostrá, že se v plicích mohou zabodávat a okolo nich může vznikat karcinogenní bujení. Může vznikat fibróza (onemocnění plic) nebo také mesotheliom, který se dá popsat jako zhoubný nádor střeva, převážně tlustého. Tento druh odpadů je třeba ukládat do uzavřených obalů (pytlů), tak aby se předešlo vznosu nebezpečných vláken.
Z těchto závažných důvodů musí být odpad s obsahem azbestu po uložení na skládku ihned překryt inertním materiálem, aby nedocházelo k uvolňování zmiňovaných vláken do ovzduší a ohrožovaní lidského zdraví.

Co je to azbest?

Jedná se o složení několika nerostů, které se volně vyskytují v přírodě. Do podoby azbestu jsou přetvořeny na vláknitou strukturu. Azbest má sklon se štěpit hlavně na délku.
Hlavními složkami je tzv. bílý, modrý a hnědý azbest.
Hotový materiál je pevný, pružný a nehořlavý. Do jisté míry se dá mluvit i o žáruvzdornosti. Azbest lze roztavit okolo 1100°C až 1500°C podle daného druhu.

Pokud tedy chceme demontovat eternitovou střešní krytinu, měli bychom si najmout příslušnou firmu. Ta nám zaručí bezpečné odebrání krytiny ze střechy a následně její správné odstranění.
Sami bychom neměli s eternitovou krytinou moc hýbat, v každém případě bychom měli být při manipulaci řádně vybaveni ochrannými pomůckami, počínaje respirátorem. Stejně tak jsou vlákna eternitu nebezpečná na oční kontakt, takže ochranné brýle jsou samozřejmostí.

Výkupy stavebního odpadu

Každý druh stavebního materiálu, který chceme nechat odstranit, je jinak ohodnocen. Každá společnost si také udává vlastní cenu, kterou musí zákazník zaplatit. Někde tedy můžeme narazit na rozdíly počítané až ve stokorunách za tentýž materiál.

Betonové tašky a veškerý betonový odpad se pohybuje okolo 140-330 Kč za tunu materiálu.
Keramika, střešní tašky a cihelné sutě se vykupují se stejným cenovým rozdílem. Někde zaplatíme pouze okolo 120-300 Kč za tunu s příměsí mohou být dražší.
Asfaltové pásy či šindele, převážně za výkupní cenu 130-300 Kč/T, dle klasifikace jednotlivých skládek (bez dehtu, vč. dehtu).
Eternit 650-800,-Kč/T (hodnocen jako nebezpečný odpad)
Obaly papírové, lepenkové 1150-1300Kč/T

Výkup papíru (
www.sita.cz)


Dle zákona je nutné na skládce také odvádět poplatek obci za uložení odpadu, ten činí dalších 500,-Kč/T ke každé skupině odpadů.

Ukládání odpadů je v sazbě 20% DPH (ceny výše uvedené jsou bez DPH)

Firmy, které si účtují odvoz stavebního materiálu ze stavby (což jsou v dnešní době téměř všechny), mají standardní cenu okolo 1500 Kč za 3 m3 odpadu. Jedná se jak o stavební suť a zeminu, tak samozřejmě také o střešní tašky.

Prodražit se může i samotný pronájem kontejneru. Obligátní cena za jeden den propůjčení je okolo 100 Kč. Jisté firmy nabízejí cenové zvýhodnění na měsíc, pokud se bude kontejner pravidelně vyvážet zcela naplněný. Počet vývozů si určí sám majitel provozovny, mohou to být například 3 vývozy. Za celý měsíc tak nezaplatíte třeba ani tisíc korun.
V případě recyklovaných materiálů se doplácí také na způsob zpracování. Jedná se o třídění, drcení či recyklaci, ve které je zahrnuto oboje. Účtováno je to podle objemu recyklovaného materiálu. Při objemu minimálně 3000 tun odpadu se cena za drcení může pohybovat okolo 70 Kč/T, za třídění okolo 20 Kč/T a za recyklaci cca 90 Kč/T.
Ceny jsou samozřejmě pouze orientační. Majitelé zařízení k odstranění odpadu si mohou cenu navyšovat či snižovat dle vlastního uvážení.Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDEDalší články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDEautor: krytiny-strechy.cz; AZŠtítky: Skladování krytin
Rubriky článků