Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Řemesla na střeše

Smlouva o dílo a jejich zásadních 13 bodů

15. 10. 2022

Nevíte, jaké parametry by měla obsahovat kvalitní smlouva o dílo pro rekonstrukci vaší střechy? V článku se na toto téma zaměříme.

Smlouva o dílo je základní a nejdůležitější doklad, který je potřeba mít při realizaci střechy. Také slouží jako doklad a podklad pro případné spory, které nenastanou, pokud je smlouva správně ošetřena. Smlouva o dílo by měla být vždy vyvážena na obě strany jak ze strany povinnosti, tak také práva jak pro objednatele, tak i zhotovitele. A co má vše taková smlouva o dílo obsahovat?

Technická specifikace krytiny

Smlouva o dílo by měla obsahovat technické specifikace krytiny. Tyto specifikace obsahují přesný název, povrchovou úprava a barvu. Vždy musí být ve smlouvě uvedeno, jaký materiál je na střechu položen a bližší specifikace tohoto materiálu.Ve smlouvě zahrňte i specifikace barvy, povrchové úpravy a typu krytiny
Ve smlouvě zahrňte i specifikace barvy, povrchové úpravy a typu krytiny

Popis technologického postupu provedení střechy

Ve smlouvě si ohlídejte jednoduchou formou sepsaný postup toho, jak bude oprava, nebo nová střecha prováděna, a to včetně lešení a záboru.


Cena a platební podmínky a doplatek

Další specifikace, které smlouva o dílo obsahuje jsou cena a platební podmínky. Měla by zde být uvedená cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Najdete zde specifikaci ceny dle přílohy nebo rozpočtu. Jedná se o domluvenou cenu, kterou přebíráte z rozpočtu, nebo cenové nabídky, s kterou jste souhlasili.

Smlouva o dílo musí obsahovat cenu a platební podmínky stavby
Smlouva o dílo musí obsahovat cenu a platební podmínky stavby


V platebních podmínkách najdete údaje ohledně výše záloh, termíny úhrady, jakým způsobem bude úhrada provedena a zda se bude řídit úkolově, nebo třeba časově. Nezapomeňte si domluvit splatnost faktur.

Také nezapomeňte nechat část úhrady za dílo až po provedení prací, jde o důležitá věc. O co se jedná? Před ukončením stavby nebo realizací střechy si domluvte s firmou, že bude řekněme 10–15 % z celkové ceny díla zaplaceno až po skončení prací. Po ukončení díla – předání střechy – bude vystavená faktura na doplatek se splatností 1 měsíc, aby byl čas prověřit střechu, zda do ní někde nezatéká, anebo byly odhaleny případné nedodělky, nebo nekvalitně provedené části díla.


Specifikace odstranění vad a nedodělků

Specifikujte si ve smlouvě informaci ohledně odstranění vad a nedodělků. To znamená, že pokud se nějaké vady nebo nedodělky objeví, a stát se to může, mějte ve smlouvě uvedený termín, do kdy vada musí být odstraněná a třeba i informaci o tom, že konečná faktura bude proplacená až po předání hotového díla, po odstranění vad a nedodělků. Veďte si specifikace ve stavebním deníku, nebo v předávacím protokolu a odkažte se ve smlouvě na informaci, že tyto specifikace budou uvedené ve stavebním deníku.Specifikujte, jak budou opraveny případné vady nebo nedodělky
Specifikujte, jak budou opraveny případné vady nebo nedodělky


Záruka na dílo (záruka na práci)

Záruka na práci by měla být minimálně 36 měsíců, optimálně 60 měsíců. U střech, kde je použitá hodně kvalitní střešní krytina, je možné požadovat záruku 10 let. Záruku na materiál máte danou v záručním listě výrobce a za materiál tedy vždy ručí výrobce, ne realizační firma.


Reklamace

Uveďte si do smlouvy, jak nahlásit reklamaci a do kdy musí být odstraněna, Pokud nebude realizační firma reagovat a neodstraní reklamaci, můžete oslovit třetí stranu. Třetí strana za úplatu reklamaci odstraní a vy ji poté můžete nárokovat na pokrývače.


Sankce a penále

Další nezapomeňte uvést do smlouvy o dílo sankce a penále. Ty mohou být za pozdní dodělání díla a odstranění vad a nedodělků. Aby byla smlouva vyvážená, může pokrývač žádat sankce vůči vám za pozdní úhradu faktury. Sankce mohou být uvedené v procentech, nebo ve slevě.


Pojištění pokrývače

Zajistěte si, aby ve smlouvě byla zapsána informace, jestli je pokrývač pojištěn, jestli má obecné pojištění a pojištění přímo na akci a živly. Do smlouvy můžete zanést i číslo této pojistné smlouvy.


Do smlouvy zaneste i informace o pojištění pokrývače
Do smlouvy zaneste i informace o pojištění pokrývače

Termíny provedení díla

Samozřejmě ve smlouvě nesmí chybět termíny, a to jak termín nástupu na stavbu, tak etapy realizace a termín dokončení. Termíny nástupu a dokončení by měly být pevné, bez možnosti je dále měnit.


Možnost odstoupení od smlouvy

Smlouva o dílo by měla vám i pokrývači nabídnout možnost odstoupení od smlouvy. Za jakých podmínek? Může se jednat o prodlení zhotovitele s dokončením díla anebo prodlení objednatele s úhradou faktur. Ve smlouvě musí být definované způsoby vypořádání pří odstoupení od smlouvy.


Vícepráce, méněpráce

Jde o důležitou věc, která může nastat při jakékoliv stavební činnosti a je potřeba s ní ve smlouvě počítat. Může se stát, že zjistíte, že je např. vadný krov a je nutné vyměnit určité tesařské konstrukce. Na základě toho se změní cena. Nebo opačná situace, kdy není potřeba nějakou část měnit, protože je v dobrém stavu, a tím pádem vznikne úspora.


Někdy je potřeba vyměnit pouze část krytiny, čímž ušetříte
Někdy je potřeba vyměnit pouze část krytiny, čímž ušetříte

 

Dodržovaní hygienických, bezpečnostních, protipožárních a ekologických předpisů na staveništi

Jedná se o předpisy, které jsou pro dobrou realizační firmu standard. Řeší například, kam bude realizační firma chodit na záchod nebo vnitřní předpisy firmy, které jsou na jejich zodpovědnosti. Domluvte se i s pracovníky firmy, jestli je u vás nějaké omezení ohledně nakládání s otevřeným ohněm, kde mohou kouřit a kam budou dávat své odpadky.


Kontrola díla (stavební dozor) – kontrola prací v souladu předpisů, přerušení prací při ohrožení

Stavební dozor se bude vždy hodit. Tento člověk na stavbu v domluvených intervalech dochází, kontroluje postup prací, zda jsou v souladu s technologickými postupy a reaguje na případné nedostatky. V krajních případech může práci na stavbě přerušit, aby se udělala větší kontrola. Zároveň jedná s vámi, aby se vyjasnili určité nedostatky a došlo k jejich odstranění. Může vám díky tomu ušetřit nejen nervy, ale i peníze.

 
Potřebujete konzultovat vaši střechu s odborníkem? Kontaktujte nás.
Rubriky článků