Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví

Zateplení šikmé střechy a ochrana proti vlhkosti

2. 8. 2012

Je celkem jedno, jak je střecha izolována - důležitá je stavebně fyzikálně správná stavba a vzduchotěsné provedení

Obyvatelé starších, už před lety zbudovaných podkrovních bytů to dobře znají: V zimě je v nich i při naplno puštěném topení chladno a protahuje a v létě zas nesnesitelné vedro. Navíc - jako by už to nestačilo - dostanou ještě mastný účet za topení a případně doplatek za elektřinu, když se chtěli osvěžit mobilní klimatizací. Příčinou tohoto nepohodlného klimatu je nedostatečné zateplení a špatná provzdušnost šikmin.Zateplování

Zateplování

Zateplováním kladete základní kámen pro vyvážené klima v místnosti.
Pokládání parotěsné folie

Pokládání parotěsné folie

Parotěsná folie zabraňuje kondenzační vlhkosti a proudění vzduchu v podkroví.
                                     foto zdroj: isover.cz


Nové standardy v zateplování

Zhruba za 15 až 20 procent veškerých tepelných ztrát domu mohou špatně izolované nebo dokonce neizolované střechy. Vzhledem k tomu, že vysoká spotřeba energie na vytápění zatěžuje nejen rodinný rozpočet, ale emisemi oxidu uhličitého (CO2) i životní prostředí, je třeba klást nové požadavky na spotřebu energie na vytápění budov. Týká se to starých domů i novostaveb a má to i důsledky pro tepelnou izolaci střechy. Aby se požadovaných hodnot dosáhlo, měla by být například ve střechách novostaveb pravidlem síla izolací výrazně přes 200 mm.

TIP

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti úspor energie?

Vzhledem ke všeobecně stoupající spotřebě energie ve společnosti, je v posledních letech ze strany států výrazná snaha o její snížení. Postupně se tak zpřísňují požadavky na tepelnou izolaci stěn a střech.

Při zvětšování užitné plochy budovy, například o 15 až 20 m2 - a do toho spadá hodně půdních vestaveb -, je třeba příslušné vnější stavební části, tedy střechu a případně nadezdívku, provést tak, abyste dosáhli součinitele průstupu tepla minimálně U = 0,24 W/m2K (výsledná hodnota by neměla překročit hodnotu 0,24 - dle ČSN 730540/2011). To u běžné střešní vazby z krokví znamená, že musíte mezi krokvemi izolovat 180mm izolací s tepelnou vodivostí 0,035 W/mK.

Anebo dáte mezi krokve 120mm vrstvu izolace a pod ně položíte do nosného laťování další, 50mm izolaci. Jestliže si vyberete materiál, který má horší tepelnou vodivost o hodnotě 0,040 W/mk, dosáhnete požadované hodnoty 140mm mezikrokevní izolací a dodatečnou izolací.

Pokud provádíte vestavbu, jež se bude vytápět a má plochu přesahují 50 m2, rozhodně na izolacích nešetřete a raději ještě trochu přidejte.


Kam přijde izolace?

Izolaci střechy lze provádět různými způsoby. Nejjednodušší a nejlevnější řešení je izolace volného prostoru mezi krokvemi zevnitř. Tato metoda se rovněž nejvíce hodí pro domácí řemeslníky. Jenže ve starých stavbách většinou nebývá výška krokví taková, aby se do nich dala umístit izolace o nutné síle. A proto se stále více prosazují kombinovaná řešení: Co se nevejde mezi krokve, to se jednoduše položí pod ně, např. mezi příčně položené nosné latě vnitřního obkladu. Když toto laťování uděláte o něco silnější, např. 50 až 60 mm, dosáhnete dalších úspor. Krokve, které propouštějí ven více tepla než izolace mezi nimi, budou totiž tímto řešením izolovány i zespoda. Příliš nízké krokve ve starých stavbách se často musejí na spodní straně nastavovat latěmi. Při podobnému nedostatku místa zvolte izolaci s co nejnižší tepelnou vodivostí, například s λ = 0,035 W/mK. Při stejné tloušťce izoluje asi o 14 procent lépe než izolace s λ = 0,040 W/mK. Maximální tloušťka se dlouhodobě určitě vyplatí.

  Mezikrokevní izolace zevnitř
foto zdroj: isover.cz
Mezikrokevní izolace zevnitř
Mezikrokevní izolace zvenčí

Mezikrokevní izolace zvenčí
Vstřikovaná izolace
foto zdroj: ciur.cz
Vstřikovaná izolace
Obecně Izolace se vmáčkne zevnitř mezi krokve. Nad izolací položená a slepená paropropustná zábrana izoluje konstrukci vzduchotěsně dovnitř Na paropropustnou zábranu s variabilním difuzním odporem, která je zvenčí vanovitě položena kolem krokví, přijde izolace, pojistná hydroizolace a krytina. Izolační vločky nebo izolační granulát se pod tlakem vstříknou do volného prostoru mezi krokvemi. Předpokladem je vnitřní (s parotěsnou zábranou) a vnější bednění.
Výhody a nevýhody + vhodné pro kutily
+ ideální pro dodatečnou vestavbu
+ prostorově úsporné a cenově výhodné
- dřevěné krokve vytvářejí tepelné mosty
- nutné velice pečlivé položení paropropustné zábrany
+ ideální pro již hotové vestavby
+ neznečišťuje místnosti
- vyžaduje si pečlivou, profesionální práci
- hospodárné pouze při současné obnově střešní krytiny
- profesionální práce
+ rychlá izolace
+ relativně levná
- nebezpečí tvorby tepelných mostů dodatečným sednutím
- práce pro profesionály, nikoli pro kutily
Nejvhodnější izolace plsti a desky z minerální vlny, celulóza, dřevní vlákna, konopí, len, ovčí vlna a bavlna izolační pásy z minerálních vláken celulózové vločky, granulát z minerální vlny

 

  Podkrokevní izolace
foto zdroj: isover.cz
Podkrokevní izolace
Nadkrokevní izolace
foto zdroj: jitrans-trade.cz
Nadkrokevní izolace
Obecně Jako doplněk k mezikrokevní izolaci; lze ji provést flexibilními izolačními rohožemi nebo velkoformátovými izolačními deskami. Na dřevěné bednění připevněné zevně na krokve přijde parotěsná zábrana, izolační desky, pojistná hydroizolace a krytina.
Výhody a nevýhody + izoluje krokve zespodu
+ nekomplikovaná práce (pro kutily) + využitelná jako instalační rovina pro podhled
- smysl má pouze jako dodatečná izolace
- sníží výšku místnosti
+ zevnitř je vidět střešní trámoví
+ izolační vrstva bez tepelných mostů
+ nižší konstrukce
+ snáze dosažitelná vzduchotěsnost
- náročná a drahá, zvláště při sanaci
- práce pro profesionály
Nejvhodnější izolace plsti z minerální vlny, dřevní vlákna, konopí, len, polyuretanové desky, sádrokartonové a polystyrenové desky většinou polyuretanové a polystyrenové desky s drážkou a pérem, možné i dřevovláknité desky a desky z minerální vlny.
Ilustrační obrázek
Srovnání tloušťky jednotlivých stavebních materiálů potřebné k dosažení stejné tepelné vodivosti.

 

Záležitost pro profesionály

Jestliže jste půdní vestavbu prováděli již před léty, izolace bývá většinou zastaralá. Potom je třeba ji zlepšit při obnově střešní krytiny. Pro takové případy dnes existují speciální systémy, které umožňují relativně nekomplikovanou mezikrokevní izolaci z vnějšku. Jestliže jsou krokve příliš nízké, může je pokrývač zvenčí nastavit. Anebo se rozhodněte rovnou pro dodatečnou nadkrokevní izolaci. Při nadkrokevní izolaci leží izolace na uzavřeném dřevěném bednění na krokvích. Ze stavebně fyzikálního hlediska je to nejlepší řešení, protože izolace tak vytvoří těsný zateplovací obal. Když se pro tuto konstrukci rozhodnete u novostavby nebo při vestavbě, může střešní trámoví zůstat nezakryté. Nadkrokevní izolace je tou nejdražší alternativou a těžko se provádí u dvojdomků nebo řadových domů, protože s sebou nese zvýšení střechy.

Tip

Tepelná vodivost a hodnota U

Každá látka má svou speciální tepelnou vodivost, která se vyjadřuje součinitelem tepelné vodivosti λ (lambda) v jednotce (W/mK). Čím je λ nižší, tím lépe materiál izoluje. Když je λ nižší než 0,1 W/mK, nazývá se tento materiál obvykle izolací. Účinek izolace jedné stavební části se naopak vyjadřuje hodnotou U. Bere v potaz tepelnou vodivost všech použitých materiálů - u střechy např. krokví, sádrokartonových desek a izolací. Čím je hodnota U nějaké konstrukce nižší - její jednotkou je W/(m2K) - tím lépe izoluje.

 

Izolace Skupina tepelné vodivosti Klasifikace podle hořlavosti Difuzní odpor Orient. cena za m2(v EUR) Hlavní použití
dnes dříve
konopná vlna 045 D/E B1 difuzně otevřená 10-18 střecha, příčky
sklená vlna 035-040 A1/A2/B A1/A2/B1 difuzně otevřená 5-20 střecha, stěny, podlaha, strop
minerální vlna 035-050 A1/A2/B A1/A2/B1 difuzně otevřená 5-20 střecha, stěny, podlaha
dřevovláknité desky 040-055 D/E B2 nepatrný 24-25 střecha, příčky, podlaha, strop
celulózové desky 040-045 B/C/D/E B1/B2 difuzně otevřená 10-15 střecha, příčky, podlaha, strop
bavlna 040 B/C/D/E B1/B2 difuzně otevřená 12-16 střecha, příčky
ovčí vlna 040 D/E B2 difuzně otevřená 15-20 střecha, příčky
len 040 D/E B2 difuzně otevřený 12-16 střecha, příčky


Při mezikrokevní izolaci se většinou používají minerální izolace v deskách nebo v rolích, které lze mezi krokve vmáčknout. Dají se jimi snadno vycpat i malé volné prostory. Izolace, jejichž koeficient tepelné vodivosti se jen nepatrně liší, se dnes shrnují do skupin tepelné vodivosti. K hořlavosti: A1 jsou nehořlavé, A2 téměř nehořlavé, B nesnadno hořlavé, C hořlavé, D snadno hořlavé a E velmi hořlavé materiály. Extrémně hořlavé stavební materiály (F podle nové evropské klasifikace, dříve B3) se ve stavebnictví používat nesmějí. Difuzně otevřené jsou ty materiály, které takřka nekladou odpor vodní páře. Vrstvy by měly být zevnitř ven vždy „otevřenější", aby pára mohla unikat ven.

 

Tip
Izolační řešení pro střechu

Mezi krokvemi
(zdroj: juta.cz)

Mezi krokvemi
Mezikrokevní izolace se provádí zpravidla zevnitř, směrem do místnosti následuje parotěsná zábrana a obložení.

Mezi krokvemi a pod krokvemi
(zdroj: rockwool.cz)

Mezi krokvemi a pod krokvemi
Pod krokvemi a parotěsnou zábranou je uložena další vrstva izolace probíhající napříč mezi nosným laťováním.

Na krokve
(zdroj: bramac.cz)

Na krokve
Na bednění nad krokvemi se klade nadkrokevní izolace. Krokve jsou zevnitř viditelné.


Opatření proti vlhkosti

Která metoda je v konkrétním případě vhodná, závisí na stávající střešní nástavbě. Šikmá střecha s vestavbou by zásadně měla být konstruována tak, aby jednotlivé vrstvy propouštěly ven vodní páru. Vyschne tak případná vlhkost. Zateplení musí být tedy chráněno před vlhkostí, aby se uchovala jeho funkčnost, neboť voda je dobrým vodičem tepla, a proto špatně izoluje. Pojistná hydroizolace zabraňuje vniknutí deště nebo poletujícího sněhu pod tašky. Nebezpečí však představuje i vlhkost z obytných místností. Čtyřčlenná domácnost vyprodukuje za hodinu přes 500 gramů vlhkosti v podobě vodní páry. Tato pára je poslušna fyzikálních zákonů a putuje vždy za chladem, v zimě tedy směrem k venkovnímu vzduchu. Při tom proniká i stavebním materiálem (difuze). Kdyby mohla nerušeně vnikat do střešní nástavby, ve vnější oblasti izolace by dosáhla kondenzačního bodu a opět se změnila ve vodu. Vlhkost má negativní vliv nejen na účinnost tepelné izolace, ale rovněž trvale poškozuje střešní trámoví. Snáze je pak napadne dřevokazný hmyz a houby. Avšak mnohem více vlhkosti než difuzí může do střešní nástavby vniknout otevřenými spárami a štěrbinami prouděním vzduchu (konvekce). Vnikající chladný vzduch v zimě a horký proud vzduchu v létě by život v podkroví navíc učinily nesnesitelným. Zatímco takzvaná vzduchotěsná úroveň se na zděných částech stavby vytváří vnitřní omítkou, u lehkých stavebních konstrukcí jako u střechy se to děje pomocí beztak nezbytné parotěsné fólie. Aby se vám v podkroví žilo i po mnoha letech dobře, musíte ji položit zcela vzduchotěsně.Zdroj článku: Přestavba podkrovíPřestavba podkroví


autor: Jan VašutŠtítky: Obložení podkroví, Podkroví sádrokarton, Zateplení podkroví
Rubriky článků