Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví

Úspory energie v podkroví

7. 4. 2016

Hodnoty součinitele prostupu tepla UN 20 pro střešní pláště dle ČSN 73 0540-2 (dle 'revize z roku 2011) pro budovy obytné a občanské s dlouhodobým pobytem lidí je u střech plochých a šikmých se sklonem do 45° včetně požadována 0,24 W/(m2·K) a doporučená 0,16 W/(m2·K) pro střechy strmé se sklonem nad 45° je 0,30W/(m2·K) hodnota požadovaná a doporučená 0,20 W/(m2·K). Doporučuje se stavebníkům i firmám realizovat úpravy a zateplení tak, aby se dodržely doporučené hodnoty. Dále tato norma uvádí hodnoty doporučené pro pasivní domy a to pro střechu strmou nad 45° je UN 20 = 0,18-0,12 W/(m2·K) a pro střechu se sklónem do 45° včetně se doporučuje hodnota UN 20 = 0,15-0,1 OW l(m2·K).


Nepochozí, ale dostupné jsou místnosti nad nejvyšším podlažím, které nejsou vhodné k použití jako obytné místnosti, ale mohou mít jiné použití (např. odkládací místnosti a sušárny). Nejvyšší podlaží se podle ČSN 73 1901 - Navrhování střech označují jako .pochozf", jestliže je podkroví nad podlažím o odpovídající únosnosti a vykazuje dostatečnou světlou výškou.

Nyní si podrobně vysvětlíme zabudování speciálních fólií pro zateplení střech.

Řez strukturou zrekonstruované zateplené neprovětrávané střechy se zateplením mezi krokve, zdroj: Grada
Obr.:
Řez strukturou zrekonstruované zateplené neprovětrávané střechy se zateplením mezi krokve, zdroj: Grada

Legenda:
1 - latě a kontralatě
2 - difuzní fólie (difuzně pojistná fólie, difuzní membrána)
3 - izolace
4 - parozábrana (fólie)
5 - opláštění, např. sádrokartonem
6 - krokve (za izolací), 18 až 24cm

Jestliže si chcete nakoupit izolační materiál na zateplení vašeho domu, musíte dbát na to, abyste dodrželi příslušné vhodné postupy zpracování. V této části kapitoly se uvádějí podmínky, které je třeba dodržet, aby se mohly izolační materiály optimálně namontovat, a aby spolu s ostatními materiály bezpochybně fungovaly.

Podstřešní fólie (pojistná hydroizolace): - upevněná dodatečně zevnitř mezi krokvemi, zdroj: GradaPodstřešní fólie (pojistná hydroizolace): - zabudovaná regulérně shora, zdroj: Grada
Obr.:
Podstřešní fólie (pojistná hydroizolace): a) upevněná dodatečně zevnitř mezi krokvemi, b) zabudovaná regulérně shora, zdroj: Grada


Funkcí podstřešní pojistné hydroizolační fólie (pojistné hydroizolace) je ochrana proti pronikání dešťových srážek a sněhu. Pásy podstřešní fólie se pokládají zvenku za sebou s dostatečným překrytím (vrchní pás má přesah nad spodním). Pojistné hydroizolační fólie se mohou použít u střech s provětrávací mezerou mezi fólií a izolací. 

Podstřešní difuzní pojistná fólie musí být difuzně otevřená (vodní pára tak může unikat z interiéru ven), kdežto opačným směrem je nepropustná (voda z venkovního prostoru dovnitř nepronikne) funguje tedy jako difuzní membrána. Používá se ve střechách, které nemají provětrávací mezeru.

Musíte být opatrní při odkrytí střechy a při pocházení po zakryté střeše (bez střešních tašek) a dát pozor, abyste neprošlápli fólii.


Jestliže je střecha z tašek těsná a nevniká-li do ní zavátý sníh, může se podstřešní fólie vypustit. Jestliže však střecha z tašek není 100% nepropustná, může se - např. z finančních důvodů - novému zastřešení vyhnout, pak je tady další možné řešení - difuzní fólii namontovat zevnitř.

Nařežte si z role pásy o rozměrech odpovídajících světlé rozteči mezi krokvemi s přídavkem 2x15 cm, aby se pás mohl zatlačit a byl na obou stranách dobře upevněný. Pak se pod latění namontuje izolační pás difuzní fólie, podél vrchní hrany krokve, kam se přibije nebo připojí sponkami. Je rozumné, aby se pás zhruba uprostřed mírně prověšoval, čímž se vytvoří žlábek. Při této technologii přirozeně nemůžeme plochu nad krokvemi zakrýt, neboť se tam upevní střešní latě.

Nezávisle na tom, zda se izolační pás přikládá zespodu, anebo nad krokvemi, je důležité, aby se spodní zakončení všech podkladových difuzních pásů vyvedla ven - nejlépe do střešního okapu. Jinak by voda stékala přímo do domu.


Pozor si musíme dát i u horního hřebenového spoje. Pás podstřešní fólie musí být pod hřebenem otevřený, aby stoupající vzduch mohl volně unikat nahoru. Větrání by mělo být zajištěno 2cm širokou vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a podstřešní pojistnou difuzní fólií. Tato mezera umožňuje případně vznikající vlhkosti difundovat ze zateplovaného prostoru. Dodatečné větrané (vzduchové) mezery mezi krytinou střechy a podstřešní fólií odvětrávají tašky ze spodní strany a ty se lépe vysoušejí.

Překrytí pásů podstřešních fólií/difuzních fólií, zdroj: GradaPodstřešní (pojistná hydroizolace) u dolního zakončení střechy (nad okapem), zdroj: GradaPodstřešní difuzní pojistná fólie je rozdělená a napojená pod hřebenem střechy, zdroj: Grada
Obr. 1: Překrytí pásů podstřešních fólií/difuzních fólií; Obr.2: Podstřešní (pojistná hydroizolace) u dolního zakončení střechy (nad okapem); Obr.3: Podstřešní difuzní pojistná fólie je rozdělená a napojená pod hřebenem střechy, zdroj: Grada


Zateplené střechy mohou být provedeny i bez dodatečné vzduchové mezery pro odvětrání - pak ale musí být vnitřní parozábrana provedena jako absolutně vodotěsná. To, co mnozí poradci teoreticky dobře popisují, vypadá v praxi úplně jinak. není nijak jednoduché zabudovat parotěsnou zábranu tak, aby byla stoprocentně parotěsná - odolná vlhku a nepropustná, a aby v prostupech a napojeních prostor skutečně těsně uzavírala.

Interiérové parozábrany by měly splňovat určité stanovené vlastnosti a zajišťovat následující:

  • Difuzní ekvivalentní tloušťku vzduchové mezery (je spíše známá pod symbolem Sd - pouze difuzně uzavřené fólie mohou být použity jako parotěsné zábrany).

  • Průběžné celoplošně vzduchotěsné provedení instalace a propojení, především v místech napojení a prostupů. proto se doporučuje dostatečné překrytií a přelepení.


Autor: Stempel Ulrich E.
Zdroj: Publikace Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada
Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada, zdroj: Grada

Štítky: Parozábrana, Izolace střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků