Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví

Příklady zateplení podkroví

13. 3. 2016

Nadkrokevní izolační systém se přednostně realizuje u novostaveb i u střech stávajících budov. Nadkrokevní izolace je nejefektivnější zejména tehdy, když se musí renovovat plášť střechy nebo vyměnit krytina.

Zpravidla se využívá osvědčených systémů. Ty sestávají z izolačních desek, roštů (latí) a fólií (parotěsná fólie nepropouští vlhkost z interiéru do střešní konstrukce, difuzně otevřená fólie pod krytinou zabraňuje vnikání vlhkosti zvenčí). Zatímco střešní nosná konstrukce zůstává zachována, zvenčí vzniká zbrusu nová střecha. Je nezbytně nutné dbát na dostatečnou statickou vazbu mezi krokvemi, izolací nad krokvemi a laťováním pro pokládání tašek, aby nevznikaly tepelné mosty. Pokud nemá izolační materiál dostatečnou únosnost, musí být řešení konzultováno se statikem.Zajištění sypkého materiálu, jako je celulóza nebo konopí - princip v řezu, zdroj: HomathermZajištění sypkého materiálu, jako je celulóza nebo konopí - praktické provedení, zdroj: Homatherm

Obr. 1 a 2 : Zajištění sypkého materiálu, jako je celulóza nebo konopí - a) princip v řezu, b)praktické provedení, zdroj: Homatherm


Velmi svědomitě se musí zajistit vzduchotěsnost prostorů mezi izolací a střechou a mezi krokvemi a interiérem. Věnujte pozornost zejména vzduchotěsnosti napojení mezi izolací střechy a fasády. Místa prostupů krokví se doporučují utěsnit speciálními manžetami nebo těsnícími páskami.

Zateplení (tepelná izolace) mezi krokvemi

Takové zateplení lze technologicky poměrně snadno realizovat. Tato izolace se provádí záměrně vzduchotěsná. To znamená, že se musí využít celého průřezu (tloušťky) krokevních trámů bez vzduchové mezery, izolace se musí na interiérové straně zatlačit mezi krokve a musí se zabránit průniku vlhkosti tím, že se celá plocha utěsní parotěsnou fólií (parozábranou). Jako izolační materiály lze použít jak přírodní látky, tak minerální vlnu.

U zateplení mezi krokvemi jsou u starších budov vhodné izolační desky z minerální vlny, které se při rekonstrukci podkroví mohou zabudovat mezi krokve a v případě potřeby doplnit novou izolací. Zateplení prostoru mezi krokvemi lze provádět i z vnější strany, přitom se ale musí odkrýt část střešních tašek, a izolaci pak zabudovat. Zateplení střechy z podkroví je však pro amatéra snazší a navíc ji lze provádět za každého počasí. Pokud je již stavba nebo rekonstrukce střechy dokončena, je možno provést dodatečné zateplení nafoukáním izolace do uzavřeného prázdného prostoru mezi krokvemi. problémem může být tloušťka izolační vrstvy, neboť ta u této technologie závisí na velikosti prostoru mezi krokvemi.


Doporučujeme
Před aplikací izolace si zkontrolujte, zda jsou střešní plášť a vnitřní obložení neporušené.


Zateplení mezi krokvemi v kombinaci se zateplením (tepelnou izolací) pod krokvemi

Takové zateplení se také využívá k izolaci interiéru. Při tomto postupu se krokve dodatečně pokryjí relativně tenkou vrstvou izolačního materiálu, které podstatně zredukuje tepelné mosty. při montáži zateplení pod krokve, resp. při modernizaci podkroví, se musí na spodní stranu krokví upevnit rošt pro obložení. Dodatečně se prostor mezi roštem a krokvemi utěsní samolepící páskou. Poté se může vestavba podle přání obložit sádrokartonovými deskami nebo profilovanými palubkami.
Příkladná ukázka mezikrokevní izolace na celou výšku krokví s dodatečnou izolací pod krokvemi, kvůli redukci tepelných mostů (podle energetické firmy NRW), zdroj: Grada
Obr.: Příkladná ukázka mezikrokevní izolace na celou výšku krokví s dodatečnou izolací pod krokvemi, kvůli redukci tepelných mostů (podle energetické firmy NRW), zdroj: Grada

Příklad

Pokud se provádí vestavba podkroví, může se použít kombinace:

  • Mezi krokve zafoukat 18cm silnou izolaci z celulózy a

  • spojitou 6 cm tlustou izolační vrstvu pod krokvemi. Uvádí se, že tato celkem 24 cm tlustá vrstva postačí dobrému zateplení střechy s malým počtem tepelných mostů.

Dodatečně se může provést izolace nad krokvemi o tloušťce 10cm.
 

Alternativy v případě dokončené podkrovní vestavby:

  • Mezi krokve se může zafoukat izolace z interiéru.

  • Meziprostory se dodatečně utěsní vloženými izolačními klíny.

  • Izolační práce se mohou provádět zvnějšku.

Není-li ještě provedena půdní vestavba nebo není-li dostavěna, nabízejí se další alternativy. K zateplení mohou sloužit izolační desky a rohože z minerální vlny nebo celulózy. Pokud jsou krokve umístěny na přesnou vzdálenost od sebe, může se podkrovní prostor mezi krokvemi podbít latěmi a toto dodatečné latění může být umístěno vzhledem ke krokvím příčně nebo podélně. To umožní také přesnější zhotovení nosné konstrukce vnitřního obkladu, což redukuje výskyt a účinky tepelných mostů u krokví.

Zateplení - izolace mezi krokvemi montovaná z interiéru. Alternativní izolační materiály - celulózové izolační desky, zdroj: HomathermZateplení - izolace mezi krokvemi montovaná z interiéru. Alternativní izolační materiály - skleněná vlna, zdroj: Saint Gobain, Isover
Obr.: Zateplení - izolace mezi krokvemi montované z inetriéru. Alternativní izolační materiály: a) celulózové izolační desky (zdroj: Homatherm), b) skleněná vlna (zdroj: Saint Gobain, Isover)


Kvůli tepelným mostům se musí izolace provádět pečlivě. Musí se vyplnit i nejmenší mezery. U izolačních desek a rohoží se toho dosáhne tím, že se materiál nařeže o něco širší )asi o 1-2cm), než je příslušná mezera mezi krokvemi, a pak se připevní tak, že se zatlačí mezi krokve. Dřevěné a ocelové nosníky se musí rovněž překrýt izolací. Můžeme dodatečně umístit izolaci pod krokve nebo střešní trámy, tak jak je to znázorněno na obrázku, neboť i dřevo krokví vede teplo i chlad.
Pokud je to nutné, mohou se stávající krokve vyztužit, resp. se mohou zdvojit (v nákresu vyznačeno zeleně). Aby se redukovaly tepelné mosty, mohou se výztuhy montovat napříč ke krokvím (b), zdroj Grada
Obr.: Pokud je to nutné, mohou se stávající krokve vyztužit, resp. se mohou zdvojit (v nákresu vyznačeno zeleně). Aby se redukovaly tepelné mosty, mohou se výztuhy montovat napříč ke krokvím (b), zdroj Grada

Předpoklady pro kvalitní zateplení podkroví jsou následující:

 

  • Dobrý stav střešního pláště, zejména krytiny (např. tašek), hladký povrch bez trhlin, kompaktní materiál.

  • Zajištění náhradních dílů pro výměnu poškozených částí (např. tašky) nebo sklad zásoby náhradních dílů pro budoucí možnou potřebu.

  • Existence odvětrávací duriny (prostoru mezi krytinou - taškami a izolací), který ochrání izolaci před vlhkostí (bývá často ve špatném technickém stavu).

  • Podkroví přístupné ze střechy a průchozí směrem dolů (dosud nepřestavěný půdní prostor).

Doporučuje se, aby se pokud možno používaly tlustší izolační vrstvy, většinou je lze i snadno realizovat. Stejná pravidla a předpisy (parozábrana, tepelné mosty atd.) platí pro izolaci střech, stejně jako pro izolaci interiéru.Autor: Stempel Ulrich E.
Zdroj: Publikace Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada
Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada, zdroj: Grada

Štítky: Ochrana střechy, Izolace střechy, Rekonstrukce střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků