Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Příprava střechy na zimu, péče o střechy v zimě

Připravte svou střechu na zimu

3. 10. 2011

Pokud je Vaše střecha správně provedená, nepotřebuje před zimou nějaká zvláštní opatření," míní Ing. Martin Urbanec, technický poradce ze společnosti KM BETA, a doplňuje: „Postačí provést kontrolu, zda v průběhu roku nedošlo k nějakému poškození krytiny nebo některých detailů."

KM Beta a.s.
Dolní Valy 2
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938


Spolehlivost a zároveň životnost střechy prodloužíme pravidelnou údržbou. Kontroly jsou důležité, protože při nich můžeme včas objevit případná poškození. A čím dříve je zjistíme, tím menší náklady potřebujeme k jejich odstranění. Neměli bychom přitom zapomínat, že střechu tvoří nejen základní tašky, ale i doplňky, jako například hřebenáče s větracími pásy, větrací a prostupové tašky, okapový systém, okrajové tašky, zábrany sesuvu sněhu, klempířské konstrukce a podobně. Dále je potřeba zkontrolovat jednotlivé zlomy střechy (úžlabí, nároží), kde dochází nejčastěji k poškození, případně chybám při realizaci střešního pláště, a také veškeré prostupy.

Častější je mechanické poškození tašek

Samotná krytina (betonová taška) praskne vlivem mrazu jen výjimečně, vyniká totiž vysokou mrazuvzdorností. Tato vlastnost, udávaná v cyklech, představuje schopnost materiálu odolávat (po nasycení vodou) účinkům střídavého zmrazování a rozmrazování. Podle technické normy by měla betonová krytina vydržet nejméně 25 cyklů. Betonové tašky KM BETA prochází tímto počtem zmrazovacích cyklů bez snížení pevnosti či neprosákavosti.
„S ohledem na opakující se cykly zmrazování a rozmrazování vlivem počasí je důležité dostatečné odvětrání střechy, aby tašky byly, hlavně právě v zimním období, vlhké co nejméně," doplňuje technický poradce ze společnosti KM Beta a.s., Ing. Martin Urbanec.

Častější je poškození mechanické, způsobené například neopatrným pohybem po střeše (stoupat je doporučeno jen na místa, kde leží taška na lati a je podepřená). Výměna poškozených střešních tašek je samozřejmě možná, ale je potřeba zejména u starších střech ověřit, zda je na trhu dostupný stejný typ tašek, v dostatečném množství a ve shodné povrchové úpravě jako ty původní.

Výměna poškozené tašky

Pokud je tedy potřeba vyměnit jen pár tašek, můžeme si s tím zkusit poradit i sami (betonové tašky se mohou ve svislém směru po sobě posunovat). Nejdříve zasuneme tašku nad poškozenou taškou po lati směrem nahoru. Potom poškozenou tašku, pokud je přikotvena, uvolníme a pootočením kolem svislé osy (aby závěs tašky obešel střešní lať) vytáhneme ven. Novou tašku nasadíme opačným postupem a vysunutou tašku vrátíme zpět na místo. Problém může nastat, jsou-li všechny tašky přikotveny k latím. Pak se musí všechny tašky od hřebene až k poškozené tašce postupně uvolnit a po její výměně za novou opět všechny připevnit směrem k hřebeni.

Pokud jsou všechny tašky přikotveny, ale my nechceme všechny horní tašky uvolňovat, lze výměnu provést za předpokladu, že tašky v okolí poškozeného kusu mají určitou volnost a je možné je alespoň trochu nadzvednout. Budeme potřebovat pilový list, kterým budeme řezat kotvení. Abychom se dostali až ke hřebíku (vzdálenost od paty tašky k místu kotvení je kolem 40 cm), můžeme jej prodloužit kusem pásoviny. Po uvolnění kotvení je další postup shodný jako u nepřikotvených tašek. Některé tašky již však není možné znovu přikotvit standardním způsobem, ale pouze pomocí drátů připevněných k lati tak, aby byla taška zabezpečena proti působení větru.

Ing. Martin Urbanec, technický poradce, KM Beta a.s.Během zimního období hrozí poškození krytiny v důsledku sklouzávání sněhové pokrývky ze střechy. U nedostatečně upevněných střešních prvků nebo v případě absence sněhových zábran se některé prvky mohou ze střechy doslova vytrhnout a střešní plášť tak poškodit. Proto je třeba včas vyřešit případné neduhy střechy vytvořené například již při realizaci. Těmi jsou nejčastěji špatně umístěné protisněhové tašky nebo zábrany, neexistující ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu, absence přikotvení doplňků, atd.). Pojďme se na časté neduhy podívat podrobněji.

Umístnění protisněhových tašek, zábran a sněholamů

Protisněhová ochrana by měla být zohledněna již v projektu střechy v závislosti na jejím spádu, umístění stavby a místních zvyklostech. Konkrétní řešení vychází z příslušných norem a pravidel pro pokrývání střech předepsaných výrobcem krytiny. Správné rozmístění protisněhových tašek nebo protisněhových zábran a sněholamů je uvedeno v technické příručce (www.kmbeta.cz). Zde najdeme příslušné diagramy a schémata A až F. Nejmenší doporučený počet protisněhových tašek/zábran j je určen schématem A, kdy je protisněhová každá sedmá taška na střeše. Nejvyšší počet (dle schématu F) se týká sněhové oblasti s předpokládaným nejvyšším zatížením sněhem větším střešním sklonem, kdy je doporučováno zařadit do krytiny každou druhou protisněhovou tašku/zábranu. Zlepšit ochranu proti pádu sněhu ze střechy je možné použitím sněholamu, který ale musí být doplněn i protisněhovými taškami/zábranami.
Schéma A = každá 7. taška protisněhová; Schéma B = každá 6. taška protisněhová atd. až schéma F = každá 2. taška protisněhová. Jednotlivá schémata A - F najdete v technické příručce KM BETA.

Co je vlastně:

Protisněhová taška?

Jde o střešní tašku s betonovým „zachytávacím" prstencem. Její největší výhodou oproti jiným protisněhovým opatřením je především harmonické začlenění prvku do střešního pláště. Na střeše nevznikají případné šmouhy, často viditelné u plechových zachytávačů. Zařazení protisněhových tašek do střešní krytiny je nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy.

Protisněhová taška KM Beta


Protisněhová zábrana

představuje zpravidla pozinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou, který se montuje přímo na střešní tašku. Výhodou tohoto typu protisněhové ochrany je možnost dodatečné montáže bez nutnosti výměny základních tašek. Množství protisněhových zábran závisí, stejně jako u protisněhových tašek, na střešním sklonu a sněhové oblasti. Schéma kladení platí stejné jako u tašky protisněhové.

Sněholam

Sněholam se skládá z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Doporučuje se jej využít v oblastech s vysokým sněhovým zatížením, případně nad vstupy a komunikacemi u objektu. Také je možné ho používat jako ochranu střešních oken a úžlabí proti posunu sněhu. Nosná taška sněholamu i mříž jsou vyrobené z pozinkované oceli. Nosnou taškou sněholamu musí být každá třetí taška v řadě. Sněholam by měl být průběžný. V místech s větším sněhovým zatížením se může umístit dle potřeby i v řadách nad sebou.

Ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu

Úžlabí jsou, stejně jako atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles střechou, pro sesouvající se sníh překážkou. Tající a zpravidla i zmrzlý sníh, který sjíždí ze střechy, v úžlabí narazí na tašky v protější ploše a může tak zapříčinit jejich vážné poškození. Obdobně mohou být pro pohybující se sníh překážkou i střešní okna a prostupové tašky. V této souvislosti je třeba přihlédnout i k místním podmínkám a zkušenostem a zajistit, aby sníh na střeše odtával postupně. V první řadě je důležité, aby byla základní protisněhová ochrana provedena správně (především, aby byl ve střešní ploše umístěn vhodný počet protisněhových tašek nebo zábran, viz. technická příručka KM BETA). V dalším kroku lze tato opatření doplnit nad střešními okny a s ohledem na členitost i v ploše střechy, sněholamy.
Absence přikotvení doplňků

Přichycení tašek musí respektovat normy a pravidla pro pokrývání střech a hlavně sklon střechy. V běžných podmínkách se v ploše základní střešní tašky KM BETA nepřipevňují, je-li sklon střechy 12° až 45°. Při sklonu v rozmezí 45° až 60° se každá třetí taška připevní pozinkovaným vrutem/hřebíkem skrze otvor v tašce nebo příchytkou tašky. Při sklonu 60° až 90° již musí být připevněna každá taška.

Střecha však také odolává i silovému působení větru, proto vždy musí být zejména okrajové tašky přichyceny k laťování pozinkovanými vruty. Vítr však působí nepříznivě na všechny prvky střechy a bez ohledu na sklon tak musí být kromě okrajových tašek a hřebenáčů přikotveny i další tašky - pultové, úžlabní a lomené, nášlapné, kolektorové, anténní, odvětrávací i na odkouření. Dále pak všechny tašky na okrajích střechy (u okapu, hřebene, na nárožích a v úžlabí a kolem všech prostupů - komín, střešní okno, atd.), a to buď příchytkou tašky, která je součástí střešního systému KM BETA, nebo vrutem (hřebíkem).Další články z kategorie: Příprava střechy na zimu, Péče o střechy v zimě ZDEautor: KM Beta, a.s.Štítky: Střecha zima, Ochrana střechy, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Čistění okapů, Okapy zima, Údržba střechy
Rubriky článků