Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Stárnutí povlakové izolace

15. 2. 2016

Stárnutí povlakové izolace v čase

Vodotěsná hydroizolační vrstva vytvořená z asfaltových pásů nebo z PVC fólie se postupně v průběhu své životnosti chová jinak, zejména tvoří-li vodotěsnou izolaci klasiké jednoplášťové střechy. Oba dva druhy povlakové izolace v průběhu času stárnou. Příznaky tohoto stárnutí se však u izolace z asfaltových pásů projevují zpravidla dříve než u hydroizolačních fólií. U asfaltových pásů dochází v průběhu času k uvolňování posypu nebo reflexního nátěru, někdy se objevují trhliny, dochází k vytvoření puchýřů, uvolnění ve spojích nebo v místech napojení na svislé konstrukce a prostupy. právě proto je však vždy možné u střechy s vodotěsnou izolací z asfaltových pásů pravidelnou kontrolou a včasnou údržbou oddálit další rekonstrukci střechy, případně včas zajistit nezbytné finanční prostředky pro tuto rekonstrukci. Téměř nikdy nedojde k náhlé totální poruše této hydroizolace vyžadující její okamžitou rekonstrukci - pokud vyloučíme destrukci střešního pláště sáním větru. Vyčerpání životnosti vodotěsné izolace z asfaltových pásů je tedy zpravidla signalizováno řadu let. Ačkoliv kvalitní a dobře položené hydroizolační fólie plní spolehlivě svoji funkci i několik desetiletí, může se u nich dle mého názoru někdy projevit jejich dožití velmi náhle - během několika měsíců (v extrémních případech u dožilých fólií z mPVC i bezprostředně při krupobití). Obvykle se může jednat buď o trhliny v ploše, nebo o rozlepování spojů, případně i o korozi upevňovacích prvků. V lepším případě se mohou nejprve projevit lokální poruchy fólie v nejvíce namáhaných místech střešního pláště - například v rozích střechy na atikách. Velkoplošné opravy dožilé fólie jsou nemožné. Majitel objektu pak někdy musí nečekaně rychle zajistit často i značné finanční prostředky na rekonstrukci vodotěsné izolace.


Ilustrační foto, povlakové izolace

Lokalizace defektů povlakové izolace

V případě zatékání do střešního pláště jsou dle mého názoru u vodotěsné izolace z asfaltových pásů na rozdíl od hydroizolační fólie obvykle snadněji identifikovatelná místa, kde došlo k proražení vodotěsné izolace nebo kde jsou netěsné její spoje, zejména je-li tato vodotěsná izolace plnoplošně nastavena na podklad. U volně položené vodotěsné izolace z hydroizolační fólie (a dnes i u volně položené jednovrstvé izolace z kotveného asfaltového pásu) bývá vyhledání poškozeného místa obtížnější. U hydroizolační fólie mohou svoji roli sehrát i vlasové trhlinky nebo její pouhé propíchnutí - tyto konkrétní závady se mohou projevovat různě v závislosti na vnější teplotě.

Možnosti opravy a úpravy povlakové izolace v průběhu její životnosti

Ilustrační foto, povlakové izolace, zdroj: FatraŽivotnost kvalitní vodotěsné izolace jak z modifikovaných asfaltových pásů, tak i z hydroizolačních fólií je jejich výrobci udávána zpravidla v řádu několika desítek let. U řady průmyslových objektů však často dochází ke změnám v jejich využití nebo ke změnám v technologii. Tyto změny však ve svých důsledcích znamenají nové prostupy střechou, rušení starých, nové nástavby na střeše apod. Zásahy do vodotěsné izolace z asfaltových pásů zvládne obvykle každá realizační firma zabývající se vodotěsnými izolacemi. Všechny zásahy do stávající střechy z asfaltových pásů jsou prakticky kdykoli spolehlivě realizovatelné. U střechy, kde vodotěsnou izolaci tvoří hydroizolační fólie, tomu tak vždy nemusí být. Zejména ne u fólie, která je přímo vystavena účinkům povětrnosti a UV záření. V průběhu času dochází u některých druhů fólií k nevratným změnám v jejich chemickém složení, k úniku změkčovadel (u fólií z mPVC), k jejich zkřehnutí a k degradaci povrchu. Při opravách a úpravách střechy s vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie je proto nutné postupovat daleko pečlivěji než u střechy s klasickou izolací z asfaltových pásů. V tomto případě je proto nutné:
  • přesně zjistit druh použité hydroizolační fólie včetně tloušťky a obchodní značky;
  • zajistit realizační firmu, která je vyškolená pro danou technologii a má k tomu nezbytná technická vybavení a odborné vedení;
  • prověřit, zda je možná spolehlivá oprava stávající hydroizolační fólie v místě nových prostupů z hlediska jejího stárnutí;
  • zajistit pro úpravy střechy stejnou fólii, případně fólii kompatibilní.
Z tohoto pohledu se zdá být vhodné použít asfaltové modifikované pásy zejména tam, kde se v budoucnosti předpokládají zásahy do střešního pláště, nebo tam, kde je větší nebezpečí mechanického poškození vodotěsné izolace.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj textu: Publikace Ploché střechy - praktická příručka, vydavatelství Grada
Obálka knihy Ploché střechy, vydavatelství Grada
Štítky: Plochá střecha
Rubriky článků