Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Předpis provedení difuzní fólie u velkoformátových krytin, 2. část

7. 10. 2016

1. Skladby a fólie určené pro nižší sklony lze použít i ve vyšších sklonech, ale nikoliv obráceně.


2. V případě, že u střešní skladby bude nastávat riziko vzniku působení hydrostatického tlaku vody na střešní krytinu, je nutné VŽDY (I PŘI VYSOKÉM SKLONU) použít fólii a aplikaci jako při stituaci 4

3. V případě, že u podstřešní fólie je očekávána i funkce dočasného zakrytí střechy, nelze použít skladbu jako při situaci 1, tj. VŽDY (I PŘI VYSOKÉM SKLONU) musí být slepeny přesahy fólií a podtěsněny všechny kontralatě.

4. V případě, že fólie má plnit pouze funkci větrotěsnící vrstvy (bez hydroizolační funkce), lze použít všechny typy zde uvedených fólií se slepenými přesahy při jakémkoliv sklonu střechy.

5. Dimenzace ventilační mezery nad membránou bude provedena v souladu s přílohou E, normy ČSN 731901:2011 Navrhování střech. Pro ostatní montážní detaily platí dispozice dle Aplikačního manuálu JUTA a.s. aktualizace 10/2014.

6. Nesmí být podkročen mezní (min.) sklon použité střešní krytiny stanovený výrobcem krytiny (může se lišit či být přísnější než je uvedeno v seznamu v prvním článku mini série "Montáž doplňkových hydroizolačních vrstev u velkoplošných střešních krytin, 1. část". A to ani v případě použití vyššího stupně (situace) těsnosti DHV.

7. POZOR!!! V případě, že plocha střechy s plechovou střešní krytinou není budována samostatně, ale navazuje níže do stávající plochy střešní skladby se skládanou střešní taškou nebo vláknocementovou šablonou, pak nelze ve skladbě plochy střechy s plechovou krytinou provést méně přísnější třídu těsnosti DHV, než jaká třída těsnosti DHV je použita výše ve skladbě střechy se skládanou střešní taškou nebo šablonou. A to i v případě, že u plechové střešní krytiny není podkročen bezpečný sklon střešní krytiny či sklony uvedené v textu či tabulce tohoto doporučení. Např. v případě plechového vikýře ve střeše s taškovou střešní krytinou.

8. Je-li směrem po odtoku vody ve střeše provedena a vzájemně provázána plocha vyššího sklonu střechy níže pod plochou střechy s nízkým sklonem, nelze ani ve vysokém sklonu použít méně přísnější stupeň (situaci) těsnosti DHV, než jaký je použit v horní ploše nízkého sklonu střechy (např. u mansardové střechy).

9. Pokud nad podstřešní fólií jsou použity dřevěné prvky s chemickou impregnací, doporučujeme použít dle situace sklonu fólie typů Jutadach Monolitic (Jutadach Monolitic 2AP), Jutadach Thermoisol 2AP či Jutatop 2AP.

10. Uvedená doporučení nenahrazují projektovou dokumentaci. Vždy je vhodné návrh konstrukce řešit s kompetentním projektantem či jiným autorizovaným odborníkem.

MONTÁŽNÍ PŘÍKLADY

Příklad konstrukce střechy 1

  • není podkročen obvyklý sklon zvolené krytiny + nehrozí výrazné riziko působení hydrostatického tlaku
  • sklon střechy zároveň není menší než 22°
  • střecha nenavazuje do střechy se skládanou taškou, tj. stojí samostatně
  • = lze použít DHV bez slepení přesahů a bez těsnění kontralatí

Možné použití materiálů DHV: Jutadach 115 (ne na bednění), Jutadach 135, Jutadach Monolitic, Jutadach Thermoisol, Jutadach Super, Jutatop

Pokud ale u stejné střechy má DHV plnit i funkci "větrozábrany" =je nutné použít DHV se slepenými přesahy

Možné použití materiálů DHV: Jutadach 115 2AP (ne na bednění), Jutadach 135 2AP, Jutadach Monolitic 2AP, Jutadach Thermoisol 2AP, Jutadach Super 2AP, Jutatop 2AP

Pokud ale u stejné střechy má DHV plnit i funkci "dočasného zakrytí stavby" = je nutné použít DHV se slepenými přesahy a s podtěsněním kontralatí (použití typu fólie, která může být pro takovou funkci výslovně použita)

Možné použití materiálů DHV: Jutadach 115 2AP (ne na bednění), Jutadach 135 2AP, Jutadach Monolitic 2AP, Jutadach Thermoisol 2AP, Jutadach Super 2AP, Jutatop 2AP + vždy podtěsnění páskou Jutafol TPK, nebo Jutadach TPK Super nebo hmotou Jutadach THK

Příklad konstrukce střechy 2

  • není podkročen obvyklý sklon zvolené krytiny + nehrozí výrazné riziko působení hydrostatického tlaku
  • sklon střechy ale je 18°(menží jak 22°)
  • střecha nenavazuje do střechy se skládanou taškou, tj. stojí samostatně
  • = je nutné použít DHV se slepením přesahů a s podtěsněnými kontralatěmi

Možné použití materiálů DHV: Jutadach 115 2AP (ne na bednění), Jutadach 135 2AP, Jutadach Monolitic 2AP, Jutadach Thermoisol 2AP, Jutadach Super 2AP, Jutatop 2AP + vždy podtěsnění páskou Jutafol TPK, nebo Jutadach TPK Super nebo hmotou Jutadach THK

Pokud ale u stejné střechy hrozí riziko působení hydrostatického tlaku na střešní krytinu = je nutné použít DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí páskou Jutadach TPK Super (použití podstřešní fólie Jutatop 2AP a komponentů určených pro třídu těsnosti DHV 2)

Možné použití materiálů: Jutatop 2AP + podtěsnění kontralatí páskou Jutadach TPK Super

Pokud ale stejná plechová střecha není samostatně stojící, ale níže navazuje do střechy s taškovou krytinou s bezpečným sklonem 30°, u které je ale použit sklon 21°, tj. kde je nutné použití třídy těsnosti DHV 2 = je nutné použít DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí páskou Jutadach TPK super (použití podstřešní fólie Jutatop 2AP a komponentů určených pro třídu těsnosti DHV 2)

Možné použití materiálů: Jutatop 2AP + podtěsnění kontralatí páskou Jutadach TPK Super

Poznámke ke všem schématům
* Provádění slepení přesahů je myšleno pro provádění slepení u horizontálních přesahů.
* Vertikální přesahy (napojování pásů) vždy musí být provedeno pod kontralatí.
* Bednění ve dvouplášťové střeše je nutno použít dostatečně paropropustné (nejlépe prkenné).
Autor a zdroj textu: JUTA, Jan Rypl, www.juta.cz
Logo společnosti Juta

Štítky: Difuzní fólie
Rubriky článků