Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Konstrukční detaily a aplikace parozábrany

11. 4. 2014

Umístění parotěsné zábrany v konstrukci

Umístění parotěsné zábrany v konstrukci je prvním základním bodem, který je nutné před instalací řešit. Nevhodné umístění parotěsné zábrany můž e toti ž způsobit nefunkčnost celého systému zateplení. Pokud by byla umístěna parotěsná zábrana příliš hluboko v konstrukci (směrem ven), mohlo by docházet ke kondenzaci prostupujících vodních par ji ž  před touto bariérou, a tedy v tepelné izolaci nebo v jiné části konstrukční skladby, a to je z pohledu stavební fyziky nepřípustné. Kaž dá kvalitní zateplená konstrukce by měla mít projekčně stanovenou tzv. roční bilanci vodních par. Tato bilance pak stanovuje mno žství par, které mohou skladbou projít a postupně se z ní odpařit vůči mno žství, které je přípustné, aby ve skladbě pouze zkondenzovalo a zůstalo v ní.
Takovýto výpočet posuzuje způsob u žívání budovy, typ vytápění, způsob ventilace, množ ství vodních par  vyprodukovaných v interiéru, okolní povětrnostní podmínky lokality, umístění domu stran větru atd. Z logiky věci je zřejmé, že mno žství, které v konstrukci zkondenzuje musí být  v ždy menší nebo rovno, ne ž mno žství, které je schopno se odpařit. Tento výpočet následně dává jasné regule, jak vlký difúzní odpor by měla mít skladba konstrukce, jak velké mno žství vlhkosti můž e do konstrukce pronikat, resp. jak kvalitní parotěsná zábrana by měla být aplikována. Výpočet by měl být v projektu zastoupen minimálně stanovením  kvality použ ité fólie, a to zejména z pohledu definice ekvivalentní difúzní tlouš ky (popřípadě propustnosti vodních par).


Zjednodušeně lze říci, že většina běžně pou žívaných  zateplených konstrukcí by měla obsahovat parotěsnou zábranu s minimální hodnotou Sd vyšší než 100 m, co v praxi znamená parotěsnou zábranu povrstvenou hliníkem. Ji ž  zmiňovaná podmínka utěsnění všech spojů a napojení na konstrukce je nutným aspektem jakéhokoliv uva žování o správné funkci parotěsné zábrany. Výše uvedený výpočet totiž primárně počítá se “vzduchotěsnou” parotěsnou zábranou a suchou a čistou tepelnou izolací. Jakmile by do zateplení pronikalo větší množ ství vodních par vlivem špatné montá že, celý výpočet tímto padá a nemůž e být relevantní vzhledem ke skutečnému stavu provedení skladby.

Ideální umístění parotěsné zábrany.

P.K. Technické textilie s.r.o., konstrukční detaily a aplikace parozábranyTakto umístěná parotěsná zábrana umo žňuje instalaci dalších řemesel v mezeře pod obkladem a v případě fólie povrstvené hliníkem i odraz sálavého tepla, tedy vyšší úspory při vytápění.

Vhodné umístění parotěsné zábrany

P.K. Technické textilie s.r.o., konstrukční detaily a aplikace parozábranyTakto umístěná parotěsná zábrana respektuje poměr tlouštěk vrstev tepelných izolací (cca 4:1) ohledně umístění rosného bodu v konstrukci. Neumo žňuje však reflexi, a také  instalace ostatních řemesel ve spodní vrstvě tepelné izolace není ideální. V neposlední řadě lze také zpochybnit ideální umístění spodní vrstvy tepelné izolace mezi slo žitý rastr  konstrukce interiérového obkladu beze spár, resp. tepelných mostů.

Nevhodné umístění parotěsné zábrany.

P.K. Technické textilie s.r.o., konstrukční detaily a aplikace parozábranyTakto umístěná parotěsná zábrana je z pohledu umístění vzhledem k tepelné izolaci v pořádku. Velký problém ovšem nastavá při instalaci dalších řemesel a jejich průchodu jak  obkladem, tak fólií. Neumožňuje také ani reflexi. V neposlední řadě lze té ž zpochybnit ideální umístění spodní vrstvy tepelné izolace mezi slo žitý rastr konstrukce interiérového  obkladu beze spár, resp. tepelných mostů.

Nesprávné umístění parotěsné zábrany.

P.K. Technické textilie s.r.o., konstrukční detaily a aplikace parozábranyPod takto umístěnou parotěsnou zábranu se bude v chladnějších dnech posouvat rosný bod díky špatnému poměru tlouštěk vrstev tepelné izolace nad a pod fólií a bude hrozit  zvýšená a nepřípustná kondenzace vodních par v tepelné izolaci.Zdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.Štítky: Parozábrana montáž
Rubriky článků