Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Lepící a těsnící doplňky parozábrany

27. 3. 2014

Jsou materiály, které slouž í ke spojování jednotlivých fólií nebo k jejich těsnému napojení ke stavebním konstrukcím či prostupujícím prvkům. Jedná se o jednostranně či oboustranně lepicí pásky různých parametrů odpovídajících jejich použ ití nebo tmely a lepidla k témuž účelu, ale s vyšším standardem účinků a  jednodušší aplikací. Jednoduché dělení vychází ze způsobu jejich použ ití k materiálům, které slepují či těsní.

P.K. Technické textilie s.r.o., doplňky parozábranyObr.: Zdroj obr. PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.

Lepící a těsnící doplňky pro parotěsné zábrany

Spojování parotěsných zábran je jejich nedílnou součástí. Parotěsnící vrstva tvořená fólií můž e plnit svoji funkci pouze v případě, že jsou její spoje a napojení na konstrukce vzduchotěsné. Lepící a těsnící doplňky umožňují dotvořit tuto její funkci a jsou tedy proto „nedílnou součástí“ systému ochrany zatepleného střešního či obvodového pláště. Vzduchotěsná vrstva parotěsné zábrany znemo žňuje pronikání vodní páry z interiéru do systému zateplení, kde by následně kondenzovala a sni žovala či ohro žovala její funkci. Špatně utěsněné spoje jednotlivých fólií, napojení na konstrukce obvodových zdí či prostupujících prvků mají za následek nefunkčnost celého systému.

Vzduchotěsnost a prostup vodních par

Princip prostupu vodních par proti kterému je nutno zateplenou konstrukci ochránit, funguje na základě fyzikálních procesů, probíhajících v ka ždé budově převážně v zimních měsících. Ohřátý vzduch v interiéru má oproti chladnému vzduchu vně stavby vyšší schopnost nasytit se vodní parou a ta následně vzduch v interiéru stlačuje do menšího objemu  (vzniká přetlak) a tedy ho nutí postupně procházet konstrukcemi, netěsnostmi nebo otvory (obr. 1).


P.K. Technické textilie s.r.o., doplňky parozábranyObr. 1

Prostup konstrukcemi je závislý hlavně na hustotě materiálu (difúzní propustnosti) tedy mo žnosti průchodu molekul vodní páry skrz daný materiál. Prostup vodních par konstrukcemi je hnán rozdílem tlaků uvnitř a vně budovy. Dále pak směr pohybu teplého vzduchu je většinově směrem vzhůru a tím pádem zatěž uje více střešní ne obvodové konstrukce. Pokud stojí v cestě proudění vzduchu nesoucího vodní páru parotěsná zábrana tvořící vzduchotěsnou vrstvu, molekuly vodní páry zůstávají v interiéru a jsou odvětrávány větracími otvory, ventilací, komínem či inteligentní vzduchotechnikou. V případě nepečlivého spojení či napojení parotěsné zábrany dochází k masivnímu lokálnímu prostupu vzduchu nesoucího vodní páru. V těchto místech pak dochází k  postupnému vytvoření tzv. tepelného mostu (místo lokálního ochlazování skladby konstrukce směrem do interiéru). Tepelný most vznikne vlivem nadměrné kondenzace vodní  páry v místì tzv. rosného bodu (místo s teplotou, kde začíná vodní pára kondenzovat) a tím pádem k rapidnímu sníž ení tepelněizolačních vlastností konstrukce. Důle itým  faktorem určujícím výslednou těsnost parotěsné vrstvy je i vliv kotvících prvků. Podíl drobných netěsností vlivem kotvení sni žuje funkci parotěsné zábrany a desetinásobně (některé studie hovoří a o stonásobném zmenšení funkce). Z toho důvodu je nutné volit materiál parotěsné zábrany s dostatečně naddimenzovanou hodnotou ekvivalentní  difúzní tlouš ky (s ). Všechny uvedené aspekty popisují, že parotěsná zábrana, má-li být funkční, musí být vzduchotěsná (obr. 3). K dosa žení vzduchotěsnosti je však potřeba  důsledně řešit hlavně detaily spojování jednotlivých pásů fólie, a pak také napojení na obvodové konstrukce či prostupující prvky (okna, ventilace, antény, instalace…). Utěsňování  těchto detailů je nutné provádět pomocí těsnících a lepících doplňků.


P.K. Technické textilie s.r.o., doplňky parozábranyP.K. Technické textilie s.r.o., doplňky parozábrany
Obr.: 2 a 3

Zjednodušeně je tedy možné tuto problematiku shrnout do následujících bodů:

  1. parotěsnou zábranu volit spíše vyšší kategorie (z pohledu ekvivalentní difúzní tlouš ky - s ), tj. s hliníkovým povrstvením

  2. zabezpečit důkladné slepení jednotlivých pásů parotěsné zábrany

  3. vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na obvodové konstrukce

  4. vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na prostupující prvky

  5. nepoškozovat parotěsnou zábranu následnými zásahy ostatních řemeselZdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.


Štítky: Parozábrana montáž
Rubriky článků