Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Parozábrany v šikmé střeše - kategorie

16. 3. 2014

Popis kategorie parotěsných zábran

Co to je parotěsná zábrana

Parotěsná zábrana (fólie) zabezpečuje těsnost vnitřního pláště proti prostupu vodní páry do střešní nebo obvodové konstrukce, resp. do tepelné izolace. Vrstva parotěsné zábrany musí vzduchotěsně oddělit vnitřní prostory od ostatních konstrukčních vrstev a zabránit prostupu a následnému hromadění vlhkosti hlavně v tepelné izolaci. Funkčnost parotěsné zábrany musí být zajištěna vzduchotěsným spojováním a napojováním na stavební konstrukce pomocí lepících a těsnících doplňků. Parotěsné fólie se dělí dle funkčnosti na:


- Parobrzdy
Fólie s malým odporem proti prostupu vodních par pro vlhkostně nenáročná prostředí. Ekvivalentní difúzní tlouš ka fólie (s ) je menší ne 100 m. 

- Parotěsné zábrany
Fólie povrstvené hliníkovou vrstvou, zvyšující nepropustnost pro vodní páru. Tyto fólie jsou určeny pro náročnější vlhkostní prostředí (rodinné domy, místnosti s výskytem většího množ ství osob, průmyslové haly…). Ekvivalentní difúzní tlouš ka (s ) je vyšší ne 100 m. Kovové povrstvení může mít za předpokladu ponechání vzduchové mezery směrem do interiéru navíc reflexní účinek sni žující náklady na vytápění odrazem sálavé slo ky tepelné energie.

Kde se používá

P.K. Technické textilie s.r.o., kategorie parozábranParotěsné zábrany se použ ívají k zabránění prostupu vlhkosti obvodovým či střešním pláštěm. Parotěsná zábrana je umístěna v konstrukci před tepelnou izolaci směrem z interiéru, případně mezi vrstvami tepelné izolace (určení síly vrstev dle doporučení výrobců tepelných izolací). Parotěsná zábrana se nepouž ívá v konstrukcích oddělujících jednotlivé vytápěné prostory (příčky, stropy…). Už ití parotěsných zábran v konstrukcích dřevostaveb vy žaduje přesnější specifikaci funkce konstrukce nebo u dřevostaveb bývá za určitých okolností žádoucí umo žnění určitého prostupu vzduchu skrze vrstvu obvodového pláště.

Jak plní funkci

P.K. Technické textilie s.r.o., kategorie parozábranParotěsná zábrana musí vytvořit vzduchotěsný obal kolem obvodových konstrukcí jednotlivých místností. Parotěsná zábrana tak plní funkci omezení či zastavení průchodu vzduchu z interiéru skrz konstrukci pláště, kde by molekuly vodní páry v něm obsaz ené postupně kondenzovaly v místě sníž ené teploty (rosný bod) a snižovaly tak funkci tepelné izolace, případně ohrož ovaly nosné konstrukce. Parotěsná zábrana takto především chrání tepelnou izolaci před vlhkostí. Parotěsná zábrana má tedy velký vliv na fungování zateplení v konstrukcích a tím pádem určuje ekonomickou náročnost vytápění objektu a jeho dlouhodobou funkci.

Reflexní účinky

P.K. Technické textilie s.r.o., kategorie parozábranReflexe je schopnost povrchové úpravy materiálů odrá žet sálavou slo ku tepelné energie. Parotěsné zábrany povrstvené hliníkem tento efekt umožňují. Pro uplatnění tohoto úsporného jevu je ovšem zapotřebí uzpůsobit konstrukční skladbu tak, aby reflexe (odraz) tepelného záření mohla nastat. Zjednodušeně lze říci, že fyzikální jev reflexe je v konečném důsledku schopen z uzavřené vzduchové mezery v konstrukci vytvořit další tepelněizolační vrstvu.

Jak vybírat důležité zásady

Správná volba materiálu

Správná volba parotěsné zábrany má určující vliv na chování zatepleného pláště budovy. Kvalitu parotěsné zábrany lze definovat několika základními hodnotami:

Tab. 1 - Fyzikální a technické parametry parotěsných zábran.


Fyzikální parametr Označení Jednotky
ekvivalentní difúzní tloušť ka sd m
propustnost vodních par pvp g/m2/24 hod
pevnost v tahu  - N/5 cm
povrstvení hliníkem ano / ne  -
reflexivita  - %
faktor difúzního odporu

μ

 -
plošná hmotnost  - g/m2
po ární odolnost  - třída
teplotní stabilita T °C
zpevnění - tkaná mřížka ano / ne  -
certifikace CE  -

Ekvivalentní difuzní tloušťka

- vyjadřuje ekvivalent vrstvy vzduchové mezery v metrech, která by fungovala stejně nepropustně, jako fólie při definovaných okolních hodnotách prostředí; čím vyšší hodnota tím vyšší parametr nepropustnosti

Propustnost vodních par

- vyjadřuje mno žství vodních par schopných projít konkrétní fólií v ploše 1 m za 24 hodin při definovaných okolních hodnotách prostředí; čím ni žší mno žství tím lepší schopnost zadr žet vodní páru

Pevnost v tahu

- určuje tvarovou stálost a odolnost proti mechanickému poškození; čím vyšší tím lepší

Povrstvení hliníkem

- povrstvení nosné fólie hliníkem výrazně zvyšuje už itnou hodnotu parotěsné zábrany

Reflexivita

- vyjadřuje schopnost a účinnost materiálu odrá žet krátkovlnné elektromagnetické záření (sálavé teplo); čím vyšší reflexivita, tím lépe

Faktor difuzního odporu

- vyjadřuje poměr mezi difúzním odporem tlouš ky materiálu fólie a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tlouš ce, udává kolikrát méně vodní páry projde za jednotku času vrstvou daného materiálu v porovnání se stejně silnou vrstvou vzduchu; čím vyšší hodnota tím lépe

Plošná hmotnost

- vyjadřuje váhu materiálu na 1m a má vliv na mechanickou odolnost materiálu před poškozením; čím vyšší tím lepší

Požární odolnost
- zařazuje materiál do definované skupiny dle schopnosti hořet (resp. nehořet); vzhledem k hmotnosti parotěsné zábrany v konstrukci se de-facto neposuzuje

Teplotní stabilita

- vyjadřuje schopnost fólie odolávat výkyvům teplot; čím větší rozmezí teplot tím lépe

Tkané zpevnění - mřížka

- popisuje má-li parotěsná zábrana zpevňující tkanou mří žku, která má velký vliv na tahovou pevnost a mechanickou odolnost proti protr žení a šíření perforace; mří žka je tedy doporučena

Certifikace

- parotěsné zábrany spadají do skupiny materiálů s povinnou certifikací CE pro státy Evropské unie

Dle výše uvedeného výčtu technických parametrů lze parotěsnou zábranu dostatečně specifikovat a odborně zařadit do příslušné kategorie. Z laického pohledu jsou důlež ité hodnoty ekvivalentní difúzní tlouš ky materiálu (přímo souvisí hlavně s hliníkovým povrstvením) a má-li fólie zpevňující mříž ku. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty pro „běž ný rodinný dům”:


Tab. 2 - Doporučené fyzikální parametry.

Fyzikální parametr Označení Doporučeno
ekvivalentní difúzní tloušť ka sd nad 100 m
propustnost vodních par pvp méně než 0,5 g/m2/24 hod
pevnost v tahu  - alespoň 200/200 N/5 cm
povrstvení hliníkem  - ano
reflexivita  - nad 70 %
faktor difúzního odporu μ nad 600.000
plošná hmotnost  - nad 100 g/m2
po ární odolnost  - nesnadno hořlavé
teplotní stabilita T min. -40 a +80 oC
zpevnění - tkaná mříž ka  - ano
certifikace CE ano (povinné)

Zcela zjednodušené doporučení je volit parotěsnou zábranu s hliníkovým povrstvením a zpevněnou tkanou mříž kou. Taková fólie bude mít v dy dostatečný parametr proti prostupu vodních par a bude dostatečně odolná proti náročnému zacházení na stavbě při aplikaci.


Zdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.


Štítky: Parozábrana montáž
Rubriky článků