Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Návrhy střech – základní technické informace

Jednoplášťová šikmá střecha

9. 4. 2013

Jednoplášťová konstrukce šikmé střechy se vyznačuje tím, že neobsahuje ve své skladbě žádnou vzduchovou mezeru, a jednotlivé vrstvy střešního pláště jsou tedy na sobě uloženy kontaktně.Nejjednodušší variantou je střecha nad půdou bez tepelné izolace, kdy střešní plášť obsahuje pouze krytinu na laťování. Jedná se spíše o historickou záležitost nebo o konstrukci nad doplňkovým prostorem, který nevyžaduje vodotěsnost konstrukce. Vzhledem k netěsnosti skládané krytiny je částečně podstřešní prostor provětráván, a proto je někdy tato konstrukce považována za dvouplášťovou, v tom případě by ovšem druhý plášť tvořila poslední stropní konstrukce v objektu. Tento výklad je ovšem v rozporu s definicí střechy dle ČSN 73 1901: konstrukce krovu tvoří nosnou konstrukci střechy a skládaná krytina se svou podpůrnou konstrukcí (laťováním) vytváří jeden střešní plášť.

Dále bychom zde mohli zařadit střechy ze slámových či rákosových došků. Tato krytina je schopna současně plnit funkci skládané hydroizolační vrstvy i tepelného izolantu. Zároveň zajišťuje snadný prostup vodních par konstrukcí a udržuje přirozené vnitřní mikroklima. Nicméně s takovouto konstrukcí se setkáváme také okrajově a je použitelná jen za určitých okrajových podmínek.

Protože do kategorie šikmých střech patří i konstrukce o sklonu blizkém 5°, můžeme zde navrhnout skladby obdobné jako u střech jednoplášťových plochých. Dále se tento článek  zabývá konstrukcemi vhodnými pro šikmé střechy s dřevěnou nosnoi konstrukcí o větším spádu. Obvykle se jedná o tzv. klasickou skladbu jednoplášťové střechy, kdy je vodotěsnicí vrstva umístěna nad tepelnou izolací.


Základní skladby jednoplášťových šikmých střech:

-střecha bez tepelné izolace opatřena pouze krytinou:

  • jakákoliv krytina na bednění či laťování;

- střecha se slámovými či rákosovými došky - mají částečně funkci hydroizolační i tepelněizolační,


- střechy s tepelnou izolací:

  • skladba s nadkrokevní tepelnou izolací (bez provětrávané mezery pod krytinou): tepelná izolace mechanicky kotvená, tepelná izolace přitížená těžkou skládanou krytinou;
  • kompaktní skladba: lepená skladba, tepelnou izolaci tvoří pěnové sklo;

- střecha vegetační.


Střešní plášť umístěný nad krokvemi obsahuje obvykle tyto základní vrstvy: podhled, parozábranu, tepelnou izolaci, pojistnou hydroizolaci, krytinu - dle typu s případným laťováním a kontralatěmi. Použitá tepelná izolace musí vykazovat zejména dostatečnou pevnost (kvůli mechanickému kotvení, tíze krytiny a povětrnostnímu zatížení), a protože se pokládá z realizačních důvodů obvykle v jedné vrstvě, spoje jsou řešeny zámky, ozuby, přesahy nebo perem-drážkou. Na trhu jsou také systémové izolační desky, které rovnou zastupují funkci parozábrany nebo hydroizolace - například speciální polystyrenové desky s vnější profilací podporující odtok vody pod krytinou a s ozubem nahrazujícím střešní laťování pro přímou pokládku střešních tašek.


Zatravněné šikmé střechy (45°) v kombinaci se zelení na plochých střechách

Zatravněné šikmé střechy (45°) v kombinaci se zelení na plochých střechách (zdroj: www.hortiflora.cz)


Tepelná izolace může být řešena jako:

  • samostatná vrstva - materiálem je např. polystyren, pěnové sklo;

  • kompletizovaný dílec, kdy je na trhu například izolant doplněný z výroby OSB deskou pro přímé upevnění cementovlákbité, břidlicové nebo plechové krytiny (např. výrobek firmy Bachl). Jako tepelná izolace je použit tuhý polyuretan (PUR) doplněný oboustrannou hliníkovou fólií a vrchní nekašírovanou deskou OSB. Spoje těsnících vrstev jsou zajištěny ve vzájemných přesazích.


Tepelná izolace či kompletizovaný dílec jsou pokládány na laťování nebo na plnoplošné bednění. Kompaktní skladba střechy využívá tepelnou izolaci z pěnového skla, která je pokládána na plnoplošné bednění do horkého asfaltu. Styky desek, spoje a horní povrch tepelněizolační vrstvy jsou opět potřeny horkým asfaltem. V případě větších sklonů je použito studené asfaltové lepidlo a systémové kotevní příponky pro uchycení tepelné izolace (neprostupují celou výškou izolantu). Kompaktní střecha s pěnovým sklem se používá v kombinaci s asfaltovými pásy nebo hladkou plechovou krytinou, která je kotvena do speciálních kovových příponek vlepených asfaltem do tepelné izolace. Typ konstrukce ukončený asfaltovou hydroizolací je možné, po doplnění dalších příslušných vrstev, využít také u zatravněných šikmých střech.


Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou, pokud bereme v úvahu varianty s tepelnou izolaci umístěnou nad krokvemi, je bezesporu minimalizace tepelných mostů (v rámci tepelněizolační vrstvy nenajdeme dřevěné prvky krovu, pouze se zohledňují kotevní prvky). U kompaktního systému pak navíc odpadá nutnost mechanického kotvení skladby, které má vliv na výsledné tepelně-vlhkostní chování konstrukce - způsobuje lokální tepelné mosty a kotvení prostupuje hydroizolační či parotěsnicí vrstvou. Jednoduchý a rychlý je obvykle systém pokládky, zvláště pak u kompletizovaných dílců.

Vegetační souvrství slouží v případě jednoplášťové šikmé vegetační střechy jako přídavná tepelná izolace střechy. Zabraňuje extrémnímu kolísání teploty na střeše během dne, přispívá tak k menšímu rozpínání materiálů a tím i kjejich delší životnost. Vegetační pokryv chrání materiály před působením ultrafialového a infračerveného záření, průmyslovými odpadními plyny, ozónem a před mechanickým poškozením.

Nevýhody můžeme spatřovat právě ve speciálním provedení a materiálovém řešení  konstrukce - existují systémové skladby a výrobky pro tento typ střechy, což má za důsledek vyšší pořizovací náklady. Složitější je návrh a provádění konstrukčních detailů střechy například v místě osazení střešních oken. Materiály tepelné izolace mají vyšší pevnost, je potřeba dbát na správně realizované kotvení všech vrstev pláště, omezený je výběr střešních krytin pro tyto střechy apod. Kritickými mohou být nesystémové spoje tepelné izolace (úžlabí, nároží apod.), kdy výrobci doporučují použití polyuretanové pěny, která je bez ošetření velmi nasákavá a může způsobovat problémy. Důležité při návrhu jednoplášťové střechy je pak zejména tepelně-vlhkostní posouzení skladby, kdy mohou za určitých okrajových podmínek vznikat problémy s kondenzací v rámci tepelné izolace, zejména pak v místech spojů desek tepelné izolace a prostupů střechou. Výjimku v tomto smyslu tvoří kompaktní skladba s pěnovým sklem, která je naopak velmi parotěsná a s výhodou se používá pro konstrukce nad vnitřním prostředím s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Pohledově vypadá střecha (zejména v přesazích u okapu nebo přes štítovou stěnu) mohutněji.


Vnitřní prostor s viditelnými krokvemi

Vnitřní prostor s viditelnými krokvemi (zdroj:thermodach.cz)


Tepelná izolace je u nadkrokevních systémů realizována v celé ploše střešního pláště až k hřebeni střechy. Výhodou je bezesporu možnost otevřené dispozice v podkroví a zvětšení využívaného prostoru spojené s viditelnými prvky krovu, nicméně na druhou stranu se zvyšují také náklady na vytápění, chlazení či větrání podstřešních prostor.


U vegetačních střech má skladba, zejména pokud je použitá hydroakumulační vrstva nasáklá vodou, větší hmotnost a obvykle vyžaduje zvýšení použitých profilů u nosné konstrukce střechy. Montáž vegetačního souvrství je oproti jiným skladbám složitější, zemina se musí zajistit proti sesuvu apod. Dle typu použitých rostlin je následně nutná pravidelná údržba a kontrola. Střecha s vegetací má být (v souladu s ČSN 731901 [59]) vybavena přívodem vody nebo zařízením pro zálivku rostlin. Konstrukce je na základě výše uvedených skutečností finančně náročnější.


Jak bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, hlavním zástupcem jednoplášťových šikmých střech jsou skladby s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi.Skladba konstruce: 


- viditelné krokve,

- bednění z dřevěných palubek (pohledové ze strany interiéru),

- dřevěné laťování pro stabilizaci nadkrokevního tepelněizolačního dílce,

- nadkrokevní tepelná izolace s parotěsnicí a hydroizolační funkcí,

- těžká střešní taška osazená na ozub izolačního dílce (případně je skladba i mechanicky kotvena).


Příklad skladby šikmé vegetační střechy s protiskluzovým systémem a Příklad řešení jednoplášťové střechy BACHL tecta - PUR FSB u okapu

Příklad skladby šikmé vegetační střechy s protiskluzovým systémem a Příklad řešení jednoplášťové střechy BACHL tecta - PUR FSB u okapu (zdroj: bachl.cz)
Skladba konstrukce:


- viditelné krokve,

- bednění z dřevěných palubek nevo desek OSB(pohledové ze strany interiéru),

- asfaltové lepidlo nebo horký asfaltový nátěr,

- tepelná izolace z pěnového skla nalepená do asfaltu, horní líc nakašírovaný oxidovaným asfaltem, shora vlepeny do asfalru příponky pro kotvení krytiny,

- hydroizolační asfaltový pás, natavený,

- smyčková separační rohož,

- plechová falcovaná kryti na kotvená do připravených příponek.

Skladba jednoplášťové šikmé střechy

Skladba jednoplášťové šikmé střechy (zdroj:thermodach.cz)
Zdroj článku: Konstrukce šikmých střech


Konstrukce šikmých střech


autor: Straka Bohumil, Novotný Miloslav/krytiny-strechy.czŠtítky: Šikmá střecha, Projekt střechy, Krov konstrukce, Krov typy, Tesařské konstrukce, Skladba střechy, Jednoplášťová střecha
Rubriky článků