Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Dřevěné konstrukce

Technické vlastnosti dřeva

11. 4. 2017

Fyzikální a mechanické vlastnosti různých druhů dřevin se od sebe mohou výrazně li­šit. Hustota dřeva vlastní dřevní hmoty je stejná pro všechny dřeviny, činí přibližně 1 500 kg/m3, což odpovídá poměrnému zastoupení hlavních složek celulózy (o hustotě 1 580 kg/m3) a ligni­nu (o hustotě 1 400 kg/m3). Objemová hmotnost závisí na druhu dřeva a jeho vlhkosti, s rostoucí vlhkostí vzrůstá. V suchém stavu se u běžných dřevin pohybuje od 400 do 700 kg/m3.

Tabulka: Objemové hmotnosti různých dřevin

Dřeviny Objemová hmotnost sušiny Příklady dřevin
velmi lehké do 400 kg/m3 vejmutovka, topol
lehké 400 - 500 kg/m3 jedle, smrk, borovice
mírně těžké 500 - 600 kg/m3 vrba, modřín, mahagon
středně těžké 600 - 700 kg/m3 bříza, jasan, dub, buk
těžké 700 - 1000 kg/m3 akát, habr
velmi těžké nad 1 000 kg/m3 eben

Čerstvě poražené dřevo má vlhkost 40 až 170 % hmotnosti, dřevo proschlé na vzduchu, jehož vlhkost je v rovnováze s přirozenými atmosférickými podmínkami okolí, má obvykle po 1 roce vlhkost 12-20 %. Pro technické a technologické zpracování dřeva je důležité sesy­chání a bobtnání dřeva vedoucí k objemovým změnám a je třeba s nimi počítat. Dřevo se­sychá (nebo bobtná) jinak ve směru vláken, jinak v radiálním a tečném směru. Tyto nestejno­měrné tvarové změny mohou způsobit vznik puklin a deformací dřevěných prvků a konstrukcí. Dřevo má celou řadu příznivých vlastností pro využití ve stavebnictví - tepelná vodivost a teplotní roztažnost jsou malé, v suchém stavu nevede elektrický proud a má vynikající akustický útlum a ozvučnost. Výhodné tepelnětechnické vlastnosti dřeva jsou proto často využívány v tzv. kompletačních konstrukcích (okna, dveře, příčky, podlahy, obložení apod.). Jeho vlastnosti jsou nejvíce ceněny hlavně v interiérech obytných budov.
Mechanické vlastnosti dřeva jsou značně závislé na vlhkosti a typu dřeviny. Tím, že je dřevo ortotropním materiálem, je vždy nutné uvádět pevnosti společně se směrem vláken. Například pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny je cca 15 MPa, zatímco kolmo na vlákna asi 0,4 MPa. Obdobně kolísá i modul pružnosti a pevnost v tlaku, ktěrá se li běžného dřeva pohybuje okolo 22 MPa (rovnoběžně s vlákny), resp. 5,5 MPa (kolmo na vlákna).

Výhodou dřeva je jeho lehkost, snadná opracovatelnost, spojovatelnost, vysoká pevnost a okamžitá únosnost. Ovšem jak již bylo uvedeno výše, surové dřevo ztrácí velké množství vody, což je spojeno se značnými objemovými změnami. Proto je nesmírně důležité, aby do konstrukcí­ bylo zabudováváno dřevo dostatečně vyschlé.

Trvanlivost dřeva je vedle jeho druhu nejvíce závislá na prostředí, v němž je dřevo použito. Hlavním ovlivňujícím faktorem je kolísání vlhkosti a styk dřeva s půdou. Trvanlivost dřeva ulo­ženého v suchém prostředí, bez styku s půdou je uvedena v tab. 3.2. Pro zajištění dlouhodobé trvanlivosti dřeva je nutné chránit jej před účinky vlhkosti a povětrnosti. Značnou nevýhodou, která výrazným způsobem omezuje využití dřeva pro rozměrnější stavby, je jeho nízká požární odolnost. Proto se dnes používá převážně na stavbu rodinných domů, kde požární výška stavby nepřesahuje 12 m.

Tabulka: Trvanlivost dřeva v ideálních podmínkách

Druh dřeva Průměrná trvanlivost v letech *
buk 5 až 95
borovice 90 až 120
dub 100 až 200
modřín 90 až 120
smrk 50 až 75
* dřevo uložené na vzduch, bez styku s půdou

Čerpáno z publikace: Stavební materiály pro SPŠ Stavební (Moderní i tradiční materiály, zkoušení stavebních hmot, praktická cvičení), vydavatelství Grada
Autoř: Karel Kolář a Pavel Reiterman
Štítky: Dřevěné konstrukce
Rubriky článků