Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Postup při skladování a přepravě produktů SATJAM

26. 8. 2021

Přinášíme vám přehled pokynů, kterými je nutno se řídit při skladování a přepravě produktů společnosti SATJAM.

Základní pokyny

Tabulka základních pokynů


Všeobecné podmínky

Při převzetí zakázky, před počátkem montáže se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje zjevné vady. Proveďte kontrolu typu, materiálu, barevnosti, délky a počtu kusů dodaných výrobků.

Je-li důvod k reklamaci z důvodu výskytu vady zjistitelné před zahájením montáže, nebo na začátku montáže, nesmí být montáž zahájena, nebo musí být přerušena a dodavatel musí být neprodleně písemně vyrozuměn. Do vyjádření výrobce se nesmí výrobky montovat. Nároky po montáži nebudou uznány.

Dbejte na to, aby se výrobky nedostaly do styku s agresivními látkami a barevnými kovy, zvláště pak s mědí, vodou obsahující ionty mědi, a to včetně spojení vznikající stékající vodou nebo materiály, které mohou způsobit změnu elektrického potenciálu, ani s výrobky mědí pokovenými, vápnem, cementem a jinými pojivy, kyselinami, louhy, zplodinami hoření obsahujícími dehet a jinými agresivními chemickými látkami. U hliníkových plechů zamezte i styku s ocelí, a to včetně spojení vznikajícího stékající vodou.


Podmínky skladování

Dobu skladování omezte na minimum. Není dovoleno skladování nezakrytých výrobků. V případě krátkodobého skladování (max. 1 týden), skladujte výrobky pod plachtou a zajistěte odvětrání. Originální přepravní obal není určen ke skladování výrobků. Je-li nutná doba skladování delší než jeden týden, umístěte výrobky v suché a větrané místnosti a ponechte je odkryté s volným přístupem vzduchu ke všem vrstvám. Pozinkované a aluzinkové plechy opatřete navíc vrstvou konzervačního oleje. Naolejování a pasivace pozinkovaných a aluzinkových plechů provedená výrobcem tvoří ochranu před bílou korozí pouze během přepravy.

V případě zatečení vody, mezi jednotlivé plechy, nebo jejího zkondenzování může dojít ke vzniku elektrického článku, a následné korozi. Plechy, které byly ovlhčeny během přepravy nebo skladování, osušte a následně jednotlivé pásy proložte tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. Pozinkované a aluzinkové plechy po osušení zkontrolujte a opatřete vrstvou konzervačního oleje. Plechy uložené v balících nebo ve svitcích nesmí být skladovány na volném prostranství nebo v místech vystavených působení vlhkosti a teplotním změnám. Zvláštní pozornost věnujte vykládce v zimních podmínkách a následnému skladování ve vytápěných skladech. V důsledku značných teplotních rozdílů vzniká kondenzát.


Při skladování produktu ve vytápěných skladech mohou vzniknout problémy
Při skladování produktu ve vytápěných skladech mohou vzniknout problémy

Lakované plechy jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií, která je určena výhradně k ochraně povrchu plechů před mechanickým poškozením. Použití ochranné fólie nezbavuje povinnosti zabezpečit a chránit plechy během skladování a zpracování proti působení chemických a povětrnostních vlivů a působení vlhkosti. Při skladování delším než 2 týdny je nutno odstranit z výrobků ochrannou folii a jednotlivé díly krytiny proložit tak, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu mezi jednotlivými díly a vyloučit kondenzaci. Při nedodržení těchto pravidel hrozí vznik bílé koroze.

Při skladování a dopravě dbejte, aby plechy nebyly vystaveny nadměrnému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Při skladování v nevhodném prostředí, vniknutí vlhkosti pod folii nebo při nadměrném zahřátí plechů může dojít ke změně přilnavosti folie k povrchu vlivem degradace lepidla. Dojde-li v důsledku tohoto k ulpění lepidla na povrchu plechu odstraňte je benzínovým čističem. Vždy dbejte na co možná nejkratší kontakt povrchu plechu s rozpouštědlem. Je zakázáno používat k číštění abrazivní prostředky. Maximální doba skladování nesmí být delší než 6 měsíců od data výroby. Při nedodržení výše uvedených pokynů dojde ke ztrátě záruky.

Vyhněte se při skladování a přepravě nadměrnému vystavení přímého slunečního záření
Vyhněte se při skladování a přepravě nadměrnému vystavení přímého slunečního zářeníPřeprava

Přepravujete-li plechy vlastním dopravním prostředkem, musí mít takový automobil ložnou plochu umožňující bezproblémovou nakládku i vykládku a její délka musí odpovídat délce přepravovaných výrobků. Tyto nesmí přesahovat za hranu automobilu. Správné uložení a ukotvení výrobků během přepravy zabrání poškození jejich povrchu. Pozinkované a aluzinkové plechy během přepravy bezpodmínečně chraňte před působením povětrnostních vlivů. Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním, nebo zvedacím zařízením (viz piktogramy), nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy, k ohnutí bočních hran a k nadměrnému průhybu plechů. Nadměrný průhyb plechů způsobuje později problémy s jejich správným slícováním při montáží (natažení v zámcích) a na reklamace takové vady nebude brán zřetel.Dělení a montáž

K dělení plechů používejte mechanické nůžky, elektrické nůžky, nebo elektrickou prostřihávačku. Po ukončení montáže bezpodmínečně očistěte povrch plechů od pilin, třísek a jiných nečistot. Použití úhlové brusky je zakázáno! Jakékoliv dodatečné ohyby plechu provádějte pouze při teplotě plechu i okolního prostředí nad 5°C. Všechny řezné hrany, poškrábaná místa a jiná poškození povrchu,k nimž dojde při montáži zapravte do 48 hodin správkovou barvou dle pokynů uvedených na obale. Pro spojování a kotvení používejte pouze doporučený spojovací a kotevní materiál. Pro pozinkované a aluzinkové plechy pozinkovaný, nebo nerezový, pro hliníkové plechy nerezový, nebo hliníkový.

Při montáži dodržujte doporučený postup, aby nedošlo k poškození produktů
Při montáži dodržujte doporučený postup, aby nedošlo k poškození produktů


Údržba

Jednotlivé typy povrchových úprav používejte tak, aby svou odolnosti odpovídaly agresivitě prostředí v dané lokalitě. Bez ohledu na umístění stavby provádějte (minimálně jednou ročně) prohlídky a údržbu zabudovaných plechů (týká se i krytiny), zabráníte tak jejich předčasnému stárnutí. Případné poškození povrchové úpravy očistěte a opravte správkovou barvou. Při znečištění povrch očistěte. Pro čištění doporučujeme použít teplou vodu s běžným typem saponátu. Je zakázáno používat abrazivní prostředky (drátěnky, ocelové kartáče, prášky na nádobí a brusné pasty). Pro odstranění nečistot nerozpustných ve vodě použijte benzínový čistič. Při čištění benzínovým čističem dbejte následujících zásad: Povrch nesmí být v dlouhodobém kontaktu s touto látkou. Před započetím čištění je nutné postup odzkoušet na vzorku. Jde zejména o kontrolu povrchu po vyčištění. Po očištění musí být povrch opláchnut vodou. Je zakázáno používat jiná organická rozpouštědla.

 

Zdroj: www.satjam.czRubriky článků