Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Difuzní fólie a parozábrany

Paropropustné podstřeší - funkce a montáž folií

3. 8. 2015

Funkce difuzní membrány

Aplikace membrán JUTADACH jako hydroizolační větrozábrana, zdroj JUTA a.s.Difúzní folie slouží jako paropropustné podstřešní doplňkové hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Vysoká paropropustnost umožňuje odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu.

Fólie lze použít pro všechny šikmé střešni konstrukce (větrané, nevětrané, podbité i nepodbité) jako doplňkovou hydroizolaci a jako větrozábranu, i pro skládané svislé obvodové pláště jako hydroizolační větrozábranu (bez vlivu UV záření - celoplošný obklad). Fólie lze také použít pro šikmé střešní konstrukce (větrané, nevětrané, ale nepodbité) jako doplňkovou hydroizolaci a jako větrozábranu, i pro skládané svislé obvodové pláště jako hydroizolační větrozábranu(bez vlivu UV záření - celoplošný obklad}.

Lze využit celou výšku krokví pro tepelnou izolaci. U dvouplášťové skladby nesmí bednění tvořit difúzně odporovou vrstvu. Varianty jsou provedeny s integrovanými samolepicími okraji pro rychlou větrotěsnou pokládku. Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 50 m a hmotnost role maximálně ulehčují manipulaci. Proti znečištění je celá role zabalena do PE fólie. Membrány je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné.

Obr.: Aplikace membrán jako hydroizolační větrozábrana, zdroj JUTA a.s.

Použití difuzních folií

Difuzní fólie doporučujeme pro šikmé střešní konstrukce zejména pro krytíny skládané, tj. pálené (TONDACH, Róben, Bramac, Creaton apod.), betonové (Besk, Bramac, KM Beta, KB-Blok, Filko, Mabet apod.), vláknocementové (Cembrit CZ, Eternit apod.), keramické a břidlicové, případně plechové. Materiály doporučujeme i pro ochranu tepelných izolací při vnějším zateplování obvodových stěn objektů se skládaným obvodovým pláštěm.

Na fólii nesmí dopadat UV záření (aní rozptýlené) procházející prosvětlovací taškou, oknem, vikýřem, arkýřem apod., a to ani na membrány instalované na okolních a protilehlých stranách střechy.

Montáž difuzních folií - obecně

Obecný nákres montáže difuzních membrán JUTADACH, zdroj JUTA a.s.Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy). Délková napojení (vertikálni přesahy) se provádějí nad krokvemi (pod kontralatí). Fólie se připevňuje nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (a to vždy buď kryté přesahem dalšího pásu nebo kontralati). Fólie se dále zajišťují kontralatěmi vzdálenými max. 1-1,2 m od sebe (u některých fólií lze tuto vzdálenost zvětšit až na 1,4 m).

Při montáží jednotlivých pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu vznikly "vlnky". Aplikovaná tepelná izolace pod fólií nesmí fólii nadzdvihávat, zejména v případě, že nejsou vodotěsně podtěsněny kontralatě a nad fólií nezůstane dostatečně nadimenzovaná ventilační mezera.

V dolní části střechy u okapu je nutné hranu fóliey nalepit na okapničku. V případě, že jen u přesahu střechy směrem k okapu je fólie podložena bedněním (ostatní plocha fólie leží přímo na krokvích), nesmí vznikat "schod" (rozdílná výšková úroveň) mezi plochou fólie na krokvích a plochou fólie na bednění u přesahu střechy. To se řeší buď zapuštěným bedněním do krokví nebo navýšením výšky krokve vyrovnávací lati.

Střešní krytina musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů výrobce krytíny. Dle platných norem musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod krytinou - zajištěna funkčni ventilačni mezera. Nad fólií musí následovat kontralať (výšky min. 40 mm), která vymezuje ventilační mezeru. Všechny otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny protí vnikání živočichů. V případě použítí chemické impregnace na dřevo (popř. dalších chemikálií), tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti některých fólií. V tomto případě kontaktujte výrobce. Zakrytí fólie střešní krytinou (u stěny obvodovým pláštěm, u přesahu podbitím) doporučujeme provést co nejdříve. 

Montáž difuzních folií- popis

Pro zajištění větrotěsnosti fólie a pro zabránění případného vzlínání vody mezi aplikovanými pásy, např. v důsledku dlouhotrvajícího deště, doporučujeme jednotlivé pásy fóliín spojit páskami v přesahu nebo z exteriérové strany, případně použít variantu s již aplikovanými spojovacími páskami na fólii.

Páska JUTADACH SP 38 (difuzní membrána s integrovanými páskami JUTADACH.....2AP, zdroj JUTA a.s.

Obr.: Páska JUTADACH SP 38 (difuzní fólie s integrovanými páskami JUTADACH.....2AP, zdroj JUTA a.s.

Použití pásky doporučujeme vždy při sklonu menším než 22°, při potřebě vytvoření třídy těsnosti DHV 4, DHV 3, popř. při požadavku funkce větrotěsnosti nebo dočasného zakrytí stavby. U difuzní fólie se spojení přesahů řeší použitím integrovaných lepících pásku fólie. Spojení difuzní fólie s okapničkou doporučujeme provést páskou, u folií dalších typů pak integrovanou lepící páskou fólie.

V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. potrubí aj.), je nutné ve fólii vyříznout otvor, a napojení na pronikající předmět provést jednostranně lepicí páskou. Zajistit vyspádování a důsledně připevnit difuzní fólii kontralatěmi na nejbližších krokvích.

Pro zajištění kvalitní těsnosti celé plochy doplňkové hydroizolační vrstvy doporučujeme mezi fólii a kontralatě vložit těsnící pásku (lepí se na fólii), popř. jiné hmoty, které se nanáší na na spodní stranu kontralatě. Zejména u nízkých sklonů (méně než 22°), při stupních těsnosti DHV 3, v úžlabích, v případech, kdy vlivem objemově nestálé tepelné izolace by mohlo dojít k vydutí difuzní fólie směrem ke krytině a v případě požadavku funkce dočasného zakrytí stavby.

Vložení těsnící pásky JUTADACH TPK SUPER mezi membránu JUTADACH a kontralatě, zdroj JUTA a.s.

Obr.: Vložení těsnící pásky JUTADACH TPK SUPER mezi membránu JUTADACH a kontralatě, zdroj JUTA a.s.

Hmoty nelze pro těsnění kontralatí použít v případě, že kontralatě celou svoji plochou neleží na fólii, tj. jsou např. místy bodově podloženy. V případě místy podložených (nadzdvižených) kontralatí musí být na fólii použita páska vždy u jakéhokoliv sklonu.

Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.

 Štítky: Parozábrana montáž, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků