Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Sendvičové střešní panely

Návrh a realizace opláštění ze střešních sendvičových izolačních panelů RW

25. 6. 2021

Přinášíme vám montážní návod na sendvičové izolační panely řady RW firmy Kingspan. Dozvíte se v něm, jaké jsou požadavky na podpůrnou konstrukci, jak na technickou přípravu montáže, jak na samotnou montáž a mnoho dalšího.

Požadavky na podpůrnou konstrukci

Sendvičové izolační panely se vždy připevňují k nosné konstrukci. Tato nosná konstrukce musí být vždy dostatečně únosná a tvarově vyhovující pro montáž sendvičových izolačních panelů. Stav, vhodnost a parametry nosné konstrukce musí před návrhem a realizací opláštění ze sendvičových izolačních panelů posoudit projektant - statik a případně navrhnout její úpravu nebo doplnění. Standardně bývá nosná konstrukce:

• Železobetonová
• Ocelová
• Dřevěná

Sendvičové panely je nutné vždy podepřít ve směru kolmém na jejich délku. Maximální rozteč vaznic musí odpovídat zvolenému panelu v dané tloušťce izolačního jádra a působícímu zatížení. Pro běžně uvažovaná zatížení sněhem a větrem lze využít tabulky únosnosti, které naleznete na webových stránkách www.panely.kingspan.cz.

V případě dřevěné podpůrné konstrukce není možné panely upevňovat k hranolu s rozměry menšími než b x h = 60 x 80mm. Únosnost podpůrné konstrukce musí vždy určit statik nebo projektant. Požadavky z hlediska minimální šíře uložení panelu na konstrukci lze ověřit v tabulkách únosnosti.

Technická příprava:

Před vlastní montáží panelů je vhodné zajistit kvalitní technickou přípravu a připravenost stavby. Předejde se tak nečekaným komplikacím, časovým a finančním ztrátám. Technická příprava montáže by měla zajistit realizační a montážní projektovou dokumentaci obsahující zejména:

• Zhodnocení stavu nosné konstrukce, návrh její případné úpravy nebo doplnění
• Návrh vhodného sendvičového systému pro danou stavbu
• Kladečské plány osazení sendvičových izolačních panelů
• Způsob upevnění panelů (typ, počet a délku upevňovacích prvků)
• Řešení jednotlivých montážních detailů
• Specifikaci panelů, klempířských prvků, spojovacího a těsnícího materiálu
• Technologický postup montáže

V rámci přípravy realizace je velmi důležité finálně stanovit orientaci a způsob kladení střešních sendvičových izolačních panelů. Sendvičové izolační panely jsou vyráběny zakázkově a pro každý konkrétní případ jsou jejich tvar a provedení dodány dle požadavků objednatele.

Důležité je především stanovení umístění a velikosti tzv. PODŘEZU.

Podřez je úprava konců panelu, která je nezbytná zejména v případě napojení dvou a více panelů po spádu za sebou. Podřez je však doporučeno vytvořit i na koncích panelů u okapových žlabů. V místě podřezu je zpravidla odstraněna nebo připravena k odstranění část panelu (jedna z krycích vrstev a izolační jádro) tak, aby při následném sestavení došlo k překrytí dvou plechů přes sebe, a po aplikaci těsnících pásek, vytvoření vodotěsného spoje.

Rozměry podřezu mohou být v rozsahu 20-300 mm. Přesný rozměr podřezu je určen vždy pro každou stavbu a to podle jejího umístění, dispozice a parametrů realizované sendvičové sestavy.

V případě vytvoření spoje mezi panely je doporučená min. délka podřezu 200-250mm. Pokud jsou panely kladeny od hřebene k okapu v jednom kuse, stačí minimální délka podřezu 20mm, resp. u hranatých žlabů min. 80mm (viz. konstrukční detaily níže).


Určení orientace podřezu s ohledem na směr kladení panelů. Na střeše musí být vždy podřez směrem dolů.
Určení orientace podřezu s ohledem na směr kladení panelů. Na střeše musí být vždy podřez směrem dolů.

Podřez při napojení dvou a více panelů za sebou po spádu
Podřez při napojení dvou a více panelů za sebou po spádu

Odvodnění střechy

Při technické přípravě stavby je vhodné zvolit a navrhnout systém odvodnění střechy tak, aby byly ochráněny podzemní stavba a svislé konstrukce před negativním působením vnější vlhkosti. Společnost Kingspan ve svém příslušenství k sendvičových izolačním panelům nabízí systémové řešení odvodnění střech pomocí systému půlkulatých nebo hranatých žlabů. Tato systémová řešení nabízejí optimální funkčnost a esteticky doplňují střešní opláštění objektu.
Detail provedení půlkulatého žlabu
Detail provedení půlkulatého žlabu


Detail provedení hranatého žlabu
Detail provedení hranatého žlabu


Kontrola podkladu a požadavky na konstrukci:

Před zahájením montážních prací je vždy vhodné provést detailní kontrolu podkladu (nosné konstrukce), ke které mají být sendvičové panely připevněny. Kontrolovány by měly být především:

• provedení nosné konstrukce z hlediska souladu s projektem, přesnosti montáže (rovinnost, kolmost, rovnoběžnost) a provedení povrchových úprav konstrukce. Případné nesrovnalosti, je třeba okamžitě řešit.

• rovinnost nosné konstrukce pro opláštění, která by měla být min. L/600 pro panely s izolačním jádrem IPN nebo QuadCore a L/1000 pro panely s izolačním jádrem z minerální vlny, kdy „L“ je vzdálenost sousedních podpor.


Klimatické podmínky:

Montáž sendvičových panelů není příliš náročná na povětrnostní podmínky (déšť, teplota, apod.). Přesto společnost Kingspan doporučuje:

• montážní práce provádět při teplotách od -10°C do +40°C. Při výraznějším vlivu teplo je třeba brát v úvahu tepelnou roztažnost materiálů a případnou obtížnější zpracovatelnost některých těsnících a tmelících materiálů.

• montážní práce neprovádět nebo omezit při silném větru. Vzhledem k velké ploše sendvičových panelů je silný vítr při manipulaci s panely a jejich montáži značným nebezpečím.


Montáž:

Postup montáže


Střešní sendvičové izolační panely se zpravidla kladou postupně, proti směru převládajících větrů. Tam, kde není možné použít délky panelů odpovídajících rozměrům střechy, se panely montují v řadách, proti spádu střechy, ve směru od žlabu k hřebeni (schéma kladení panelů je uvedeno níže).

Postup kladení sendvičových izolačních panelů
Postup kladení sendvičových izolačních panelů

Těsnící pásky


Před položením panelů je třeba, dle doporučení výrobce, osadit těsnící pásky na nosnou konstrukci, případně spodní díly oplechování.

Před usazením každého sendvičového izolačního panelu je dále nutné zkontrolovat stav těsnících pásků, pokud jsou součástí dodávky, případně potřebné nebo požadované pásky doplnit. Doplnit je možné, v případě požadavku, například butylovou pásku pro zajištění těsnosti příčných spojů, případně protipožární pásku Promaseal XT v případě požadavku na zvýšení požární odolnosti. Při zvýšení relativní vlhkosti vnitřního prostředí, nebo pokud je to požadováno, se do všech spojů střešního pláště aplikuje z interiérové strany parotěsný tmel nebo páska ∅ 6mm. V případě použití panelů na rodinných domech bez parotěsné vrstvy v podhledu je vždy doporučené toto utěsnění provést.

Umístění jednotlivých pásek je uvedeno na obrázku níže.

Umístění pásek

Upevnění sendvičových izolačních panelů


Před upevněním každého panelu, po jeho usazení, je důležité překontrolovat správnost jeho umístění a uložení, sesazení podélných a příčných spojů panelů apod. Především pak těsnost v místě mezi panelem a konstrukcí, a těsnost podélných a příčných spojů mezi panely.

Pro upevnění sendvičových izolačních panelů k nosné konstrukci se zpravidla používají závitotvorné nebo samovrtné šrouby. Doporučeno je používat šrouby z nerezové oceli (příp. i z uhlíkové oceli od renomovaných výrobců), které musí být určeny pro použití na sendvičové panely a musí být opatřeny těsnící podložkou pod hlavou šroubu. Kotvení je vhodné volit v horní vlně trapézového plechu a šrouby doplnit kalotou, nebo alespoň použít šrouby se závitem pod hlavou a těsnící podložkou Ø19mm. Typ a počet, případně umístění šroubů vždy stanoví projektant nebo projektová dokumentace.

Při utahování jednotlivých šroubů je třeba dodržet správné dotažení šroubů, aby těsnící podložka a kalota plnily svoji funkci.

Samovrtné šrouby od firmy EJOT pro upevnění sendvičových panelů ke konstrukci z oceli, do dřeva, závitotvorný šroub do betonu a kalota
Samovrtné šrouby od firmy EJOT pro upevnění sendvičových panelů ke konstrukci z oceli, do dřeva, závitotvorný šroub do betonu a kalota

Sešívací šrouby od firmy EJOT pro podélné a příčné spoje mezi panely

Sešívací šrouby od firmy EJOT pro podélné a příčné spoje mezi panely


Správné dotažení šroubů
Správné dotažení šroubů

Schéma umístění šroubů u panelu Kingspan KS1000 RW
Schéma umístění šroubů u panelu Kingspan KS1000 RW

Postup kladení a upevnění sendvičových izolačních panelů

Postup kladení a upevnění sendvičových izolačních panelů


Důležitá upozornění:

• Nepodceňovat technickou přípravu projektu
• Přesně specifikovat potřebné příslušenství a doplňky
• Nezapomenout na správné určení orientace a délky podřezu (přesahu horního plechu)
• Vhodně zvolit místo pro složení panelů při jejich dodání na stavbu
• Předem zvolit a zajistit vhodný způsob manipulace s panely na stavbě (doprava, přesun)
• Montáž svěřit zkušené a odborné realizační společnosti
• Při manipulaci a montáži chránit panely před jejich poškozením (především podélné spoje a povrchy)
• Dodržet související požadavky a doporučení výrobce panelů
• Dodržet související bezpečnostní předpisy (bezpečnost práce, ochrana zdraví)
 


Štítky: Střešní krytina
Rubriky článků