Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Okapové systémy

Satjam

Pekařská 695/10a
155 00 Praha
email: informace@ruukki.com
web: www.ruukkistrechy.cz

Montážní návod - Skrytý okapový systém Ruukki Siba Modern - 1. díl

16. 6. 2022

Aktuální trendy v současné architektuře přiměly společnost Ruukki, aby vyvinula moderní a mimořádně efektivní skrytý okapový systém Siba Modern. Moderní, skrytý okapový systém Siba Modern, to je řešení použitelné u staveb, kde je žlab zakomponovaný do tělesa budovy, a esteticky tak spojuje bezokapovou střechu s její fasádou.

Měření

Rozsah nastavení háků umožňuje vytvořit souvislý žlab o délce do 12 bm pro svodovou trubku osazenou na okraji a do 24 bm pro svodovou trubku osazenou uprostřed.

Moderní a mimořádně efektivní skrytý okapový systém Siba Modern

Moderní a mimořádně efektivní skrytý okapový systém Siba Modern

Osazení svodové trubky je třeba zvolit podle následujících pravidel:


Siba montáž

1. Příprava střešní konstrukce

Ruukki Siba Modern - montáž

Aby bylo možné správně namontovat skrytý okapový systém Siba Modern, je třeba vhodně připravit střešní konstrukci, která bude nosným prvkem systému. V případě, že cílová tloušťka izolace činí 150 mm, měly by být střešní krokve, vazníky upraveny tak, aby se jejich přední okraj nacházel v poloze přesahující stěnu o 35 mm. Každý další centimetr cílové izolacestěny je třeba zohlednit při úpravě krovu posunutím místa řezu směrem o hodnotu rovnající se tloušťce dodatečné vrstvy izolace. V případě, že není možné upravit krov na 35 mm ve zdi, je třeba posunout bod úpravy krovu a zohlednit nezbytné posunutí v dodatečné vrstvě izolace se stejnou tloušťkou, jako je hodnota posunutí.

2. Příprava konstrukce systému

Ruukki Siba Modern - montáž

Správné provedení konstrukce vyžaduje použití vodovzdorné překližky tloušťky 25 mm. Kusy překližky o šířce 200 mm a 220 mm spojíme do tvaru písmene L tak, aby vnější rozměry jeho ramen měly délku 225/220 mm a byly vůči sobě kolmé.

3. Montáž konstrukce okapového systému

Ruukki Siba Modern - montáž

Připravený díl namontujeme na čelo okraje krovu pomocí tesařských vrutů minimálně 5 x 60 mmv množství min. 2 kusy na každou krokev. Spodní část konstrukce je nutné podepřít s využitím tesařských úhelníků s odpovídající délkou ramen. Pro zajištění stability konstrukce je třeba veškerá spojení jednotlivých zadních dílů v jejich délce provést v místě, kde se nachází krov, a spodní díly pak vyztužit dodatečným úhelníkem. Nezapomeňte přesně vyrovnat konstrukci ve vodorovné rovině!

4. Provedení otvoru pro svodovou trubku v konstrukci systému

Ruukki Siba Modern - montáž
V místě, kde chceme instalovat svodové trubky, je třeba vyříznout otvor. Pro tento účel se doporučuje využít šablonu přiloženou k systému, která umožní označit jeho správnou polohu a tvar. Šablonu přiložíme k spodnímu dílu konstrukce šipkami směrem do rohu a následně obkreslíme tvar podkovy. Pokud nemáme šablonu, vyřízneme otvor o průměru 135 mm, jehož střed se nachází ve vzdálenosti 100 mm od rohu konstrukce. Následně odstraníme část desky na tečnách vzniklého kruhu nastavených kolmo k okraji podstavce dle nákresu.


5. Ochrana konstrukce paropropustnou membránou

Ruukki Siba Modern - montáž
Celou konstrukci je třeba obložit paropropustnou membránou za účelem ochrany prvků na bázi dřeva proti vlhkosti. Membrána na podstavci okapového systému nesmí být spojena s hydroizolační vrstvou pokládanou na střechu, aby bylo možné správně namontovat svislé zadní lemování.

6. Montáž polystyrenových izolačních tvarovek

Ruukki Siba Modern - montáž
Polystyrenovou tvarovku namontujeme spojovacími výčnělky dolů, v ose otvoru provedeného v konstrukci skrytého okapového systému Siba Modern, a to pomocí montážního lepidla nebo lepidla na polystyrenové desky. Uprostřed tvarovky, do místa vyhloubení, umístíme spodní část objímky s trnem pro upevnění svodové trubky.

7. Vyříznutí otvoru pro svodovou trubku v dolním lemování

Ruukki Siba Modern - montáž
K provedení otvoru pro svodovou trubku v dolním lemování je třeba označit jeho polohu tak, aby odpovídala otvoru v konstrukci. Následně pomocí šablony přiložené k systému označíme jeho správný tvar. Šablonu přiložíme k spodní části dílu šipkami směrem k zadnímu dílu konstrukce. Následně obkreslíme tvar podle menšího, vnitřního kruhu na šabloně. Pokud nemáme šablonu, provedeme otvor o průměru 120 mm, jehož střed se nachází ve vzdálenosti 100 mm od rohu dílu.

8. Montáž těsnění v dolním lemování

Ruukki Siba Modern - montáž
V dílu s předem provedeným otvorem upravíme část spodní montážní kapsy, abychom zabránili kolizi se svodovou trubkou, a následně do kulatého otvoru v dílu nalepíme těsnění. Aby byla zaručena těsnost v místě styku těsnění se speciálním dílem, použijeme pokrývačskou těsnicí hmotu, kterou aplikujeme pod horní nákružek.

9. Montáž svodové trubky v těsnění

Ruukki Siba Modern - montáž
Do nákružku těsnění nalepeného v dolním lemování vložíme od jeho spodní strany PVC trubku bez hrdla přiříznutou na rozměr 54 cm. Celý spoj a jeho těsnost navíc zajistíme pomocí dodaného ocelového úchytného kroužku.

10. Montáž dolního lemování

Ruukki Siba Modern - montáž
Dolní lemování spolu s předem namontovanou částí PVC trubky nasuneme na horizontální část podstavce tak, aby se trubka ocitla v polystyrenové tvarovce. Následně přišroubujeme vertikální část dílu k vertikální stěně konstrukce pomocí systémových vrutů z nerezové oceli 4,2 x 25 mm ve vzdálenosti 10 mm od horního okraje dílu. Další díly montujeme podobným způsobem se spojem min. 10 cm dotěsněným lepidlem nebo pokrývačskou těsnicí hmotou.

11. Montáž svodové PVC trubky

Ruukki Siba Modern - montáž
Další svodové trubky z PVC montujeme zdola. V průběhu jejich instalace dbáme na to, aby se každý další spoj (hrdlo trubky) ocitl v místě vyhloubení polystyrenové tvarovky. Spojení s kouskem trubky v délce 54 cm integrovaným s těsněním podstavce je třeba stabilizovat pomocí objímky bez těsnění, montované na přípojné hrdlo. Další nezbytné objímky trubky v závislosti na délce a konfiguraci svodového vedení montujeme mimo přípojná hrdla spolu s těsněním dodaným v kompletu v místě vyhloubení, které se opakuje každý 1 bm.


12. Montáž svislého zadního lemování

Ruukki Siba Modern - montáž
Svislé zadní lemování montujeme na konstrukci z vodovzdorné překližky. Případný kondenzát musí volně stékat z fólie za hranu svislého zadního lemování. Pro zajištění této funkce je vhodné použít lemovku pod fólii.

Pokračování montážního návodu najdete zde.

Zdroj článku: RuukkiRubriky článků