Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Hromosvody

Hromosvody


K ČEMU SLOUŽÍ HROMOSVOD

Hromosvody
Hromosvod je elektrické zařízení odvádějící elektrický náboj blesku pomocí vodičů do země. Hromosvod se instaluje na budovy, kde může blesk ohrozit životy lidí nebo zničit majetek, na vysoké budovy, stožáry, tovární komíny a věže, ale také na rozlehlé budovy a halové objekty (nemocnice, školy, kasárny...). Speciální hromosvod mají objekty, které skladují výbušný nebo hořlavý materiál. Ty musí být chráněny mnohonásobně víc.


MATERIÁL HROMOSVODU A SKLADBA HROMOSVODU

Hromosvod se skládá z 3 základních prvků. Prvním z nich je jímací zařízení, dalším jsou svody a v neposlední řadě je to uzemnění, které má dvě části a to zemní vedení a zemniče. Všechny tyto prvky jsou z mědi, pozinkované oceli či hliníku a to ve formě lan, drátů, pásů, tyčí a desek.

SOUSTAVY HROMOSVODŮ

Pro každý typ střechy se hodí jiná soustava hromosvodů. Obecně pro všechny typy šikmých střech je vhodná soustava hřebenová vodičová. Hlavní jímač hromosvodu tvoří vodorovné hřebenové vedení, které je doplněno o náhodné jímače u konstrukce vystupujících nad střešní rovinu (komíny, římsy...).

Soustava tyčová se používá pouze pro sedlové a valbové střechy, výjimečně pro ploché. Má na střeše budovy jak hlavní jímače, tak i pomocné a náhodné svislé jímače.

Pouze pro ploché střechy, a to jak u obytných a občanských staveb, tak i u průmyslových budov, se používá soustava mřížová. Tento hromosvod se skládá z vodorovného jímacího vedení, které je instalováno do podoby mříže. Zvláštním druhem této soustavy je tzv. Faradaiova klec. Tímto druhem hromosvodné soustavy se kryjí objekty, které musí být zvláště chráněny proti nebezpečí blesku (př. sklady výbušnin). Nad celým objektem se vytvoří síť z jímacích zařízení, která stojí na stožárech umístěných poblíž každého rohu budovy.

Objekty, zvláště náchylné k účinkům blesku, se též chrání pomocí oddáleného stožárového hromosvodu, kdy je chráněna nejen samotná budova, ale i její okolí.

Zvláštním typem hromosvodů je tzv. aktivní hromosvod. Ten vysílá do okolí signál vysokého napětí s opačným nábojem, než jaký má mrak. Tím dojde k vyvolání zprostředkovaného výboje. Vzniklá energie se svádí do kondenzátorů. Energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů získává tento hromosvod z elektromagnetického pole, které samovolně vzniká při každé bouřce.
HromosvodyMONTÁŽ HROMOSVODU

Odborníci radí, že je lepší nechat si hromosvod provést odbornou firmou. Už jen kvůli tomu, že se firmy řídí platnými normami ČSN, které vy nemusíte znát.
Před samotnou instalací hromosvodných soustav je nutná projektová dokumentace. V ní musí být zřejmé přesné umístění jímacích zařízení na střeše, svodů, zemničů a ostatního vedení.

Také musí být vidět, v jaké výšce nad zemí se nachází rozpojovatelná zkušební svorka, která by měla být podle platných předpisů 1,5 - 2m nad napojením na zemnicí soustavu.

Před tím, než se začne hromosvod montovat je také důležité si dobře rozmyslet materiál, ze kterého chcete soustavu vytvořit. V zásadě se používají 2 nejběžnější materiály. Žárově pozinkovaná ocel a měď. Ocelové vedení je levnější varianta pro koupi, ale vyžaduje pravidelnou údržbu, hlavně v oblasti obnovování ochranného nátěru. Měď je dražší materiál a z toho důvodu se nedoporučuje hromosvod z tohoto materiálu instalovat v místech, kde by mohl být snadno odmontován a odcizen.
REVIZE HROMOSVODU

Po samotné instalaci je velice důležité nechat si provést na hromosvod výchozí revizi. Zkoumají se veškeré vlastnosti namontovaných částí a mimo jiné i zemní odpor jednotlivých zemničů. Po skončení revize vám firma vyhotoví revizní zprávu. V případě, že bude hromosvod bez závad, může se uvést do provozu. V opačném případě se musí nedostatky odstranit a udělat další revize. Bez platné revizní zkoušky nesmí být hromosvod uveden do provozu.

Během provozu se musí nechat provádět pravidelné revize. Jde o kontrolu funkčnosti hromosvodných soustav. U běžných objektů se podle normy ČSN provádí jednou za 5 let. U objektů s nebezpečím požáru či výbuchu nebo u budov z hořlavého materiálu stupně C1 - C3 norma nakazuje provádět revizi každé 2 roky.

Hromosvody se kontrolují i mimořádnou revizí. Ta se uskutečňuje při demontáži a pozdější montáži hromosvodu kvůli opravám střech, při úderu blesku a různých provozních potřebách.

Kontrolu hromosvodu si můžete nechat provést také tzv. elektrorevizí. Jak už napovídá název, spočívá v kontrole hromosvodu pomocí elektrických přístrojů. Tento typ kontrol může vykonávat pouze firma s oprávněním tohoto druhu. Revizní technici musí mít taktéž kvalifikace a certifikáty o provádění kontrol za pomoci elektrických zařízení. Všechna tato oprávnění vydává v ČR pouze institut technické inspekce Praha. Bez těchto osvědčení je jimi vydaný revizní protokol právně neplatný.

ZÁRUKA KVALITY

Každá realizační firma poskytuje jinou délku záruky. Některá má záruční dobu v délce trvání 24 měsíců, jiná 36 měsíců a další třeba 72 měsíců. Tyto hodnoty se týkají většinou klasických hromosvodných soustav. Pro aktivní hromosvod ovšem firmy záruku zvyšují a to minimálně na 10 let.

PROČ HROMOSVOD

Každý objekt by měl být vybaven hromosvodem podle účelu budovy. Jedná se o prvotní ochranu objektu před požárem, který by mohl vzniknout při zasažení budovy bleskem.

HROMOSVODY CENÍK

Ceny hromosvodů mají velké rozpětí např. jímací tyč lze pořídit od 100,- Kč do 2000,- Kč ( záleží na provedení a materiálu). To stejné platí i u dalších součástí hromosvodu.

Zemnící tyč cca 200,- Kč
Podpěra vedení do zdi cca 12,- Kč
Podpěra vedení pod střešní krytinu 70 - 132,- Kč
Drát nerezový cca 200,- Kč
Drát měděný cca 285,- Kč
Držák izolovaného hromosvodu cca 100,- Kč
Napínací šroub cca 100,- Kč
Kabelová příchytka 14 - 70,- Kč
Lanová svorka 10 - 100,- Kč
Svorka k jímací tyči 60 - 120,- KčDalší články z kategorie: Řemesla na střeše ZDE


Další související články:


Hromosvody na střechách.
Hromosvody - seriál moderní střecha.

Rubriky článků