Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

MMR navrhuje omezení státní podpory bydlení

18. 5. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje omezení státních podpor bydlení. Ve hře je i státní příspěvek ke stavebnímu spoření. Důvodem je hospodářská krize a zadlužení státu. Státní podpora bydlení má směřovat hlavně k sociálně nejpotřebnějším. Vyplývá to z materiálu ministerstva, který má ČTK k dispozici.

ilustrační foto

Navrhovaná opatření mají maximálně snížit nároky státní bytové politiky na státní rozpočet. "Pokud nebude státní podpora bydlení fiskálně neutrální, začne se systém postupně zadrhávat, až posléze zkolabuje," řekl dnes na konferenci České společnosti pro rozvoj bydlení náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous. "Navrhli jsme některé úpravy stávajících programů, rušíme programy, které jsou nefunkční," uvedl ve své prezentaci ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

V případě státního příspěvku ke stavebnímu spoření materiál ministerstva nedoporučuje zrušení či "zásadní snížení" příspěvku. Připomíná situaci z roku 2003, kdy obavy ze snížení příspěvku vedly k většímu uzavírání nových smluv a tím paradoxně k zvýšení výdajů státu. Přesto ale MMR navrhuje ke zvážení snížení státního příspěvku nebo umožnění jeho každoroční úpravy. Příspěvek státu střadatelům by mohl být také časově omezený. Mezi variantami je i silnější vázání stavebního spoření na uspokojování bytových potřeb.

Podrobit revizi chce úřad také například daňové úlevy z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypoték. MMR doporučuje "zvážit význam motivačního efektu tohoto opatření a následně rozhodnout o zachování, snížení nebo zrušení podpory".

Změny mohou potkat také výstavbu takzvaných podporovaných nájemních bytů ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob pro seniory nebo osoby se zdravotním znevýhodněním. Mezi variantami dalšího osudu této podpory uvádí MMR také její pojetí jako nástroje podpory nájemního bydlení pro osoby s "lehce podprůměrnými příjmy, nikoliv však osoby nejchudší". Resort uvádí, že o tuto podporu je dosud mezi investory jen velmi malý zájem.

Zcela zrušit navrhuje MMR například podporu výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí pro nízkopříjmové osoby nebo podporu výstavby družstevních nájemních bytů. Programy totiž nejsou notifikované u Evropské komise, podporu proto můžou poskytovat jen v rámci takzvaného pravidla de minimis. Podle něj mohou žadatelé čerpat z veřejných peněz maximálně 200.000 eur na tři roky.

Ministerstvo navrhuje ve státní podpoře bydlení ale také zavedení nových programů. Jde o nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů, záruky na výstavbu bytů fyzickými osobami pro vlastní potřebu a provozní podporu nájemního bydlení.

Státní podporu bydlení může v příštích letech oživit úvěr od Evropské investiční banky, uvedl šéf MMR. "Evropská investiční banka má velký zájem investovat do různých oblastí české ekonomiky formou úvěrů a bydlení k ním patří," řekl Vondruška.

Vůči některým bodům návrhu MMR se již kriticky ozvalo Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). "Veškeré dotační nástroje zaměřené na novou výstavbu jen dále zhoršují situaci na deformovaném trhu nájemního bydlení. Vedou i nízkopříjmové domácnosti k zadlužování a vytvářejí falešnou představu, že kvalitní bydlení může být nabízeno za nižší než tržní ceny," řekl ČTK předseda sdružení Tomislav Šimeček.

Místo toho OSMD navrhuje obnovení plně tržního prostředí do nájemních vztahů. Lidé v nezaviněné nouzi mají mít podle návrhu zákona o sociálním bydlení, který sdružení zpracovalo, nárok na "minimální bytový standard po nezbytně nutnou dobu". Peníze na státní závazky má podle sdružení zajistit "i jen částečné zrušení většiny navrhovaných programů MMR, SFRB a MF". "Fiskálně pozitivní dopad tohoto řešení může dosáhnout až 20 miliard korun," uzavřel šéf OSMD.

Návrhy MMR na změny ve státní bytové politice:

Forma bydlení

Program

Návrhy a variantní řešení

Vlastnické bydlení

Podpora hypotečního úvěrování pro osoby mladší 36 let

1. rozšířit možnost použití i na další způsoby pořízení bydlení (výstavba, rekonstrukce),

2. rozšířit okruh oprávněných žadatelů,

3. zrušit poskytování příspěvku, (podporu poskytovat pouze formou daňových úlev)

4. dosáhnout snížení administrativních nákladů.


 

 

Podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby - ZRUŠENO poskytuje se pouze na dříve schválené žádosti a pouze v případě, že průměrná úroková sazba překročí 7%

1. zvážit (i jen částečné) obnovení nástroje

2. dosáhnout snížení administrativních nákladů. 

Úvěry na pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let

1.zachovat stávající stav;

2.rozšířit okruh oprávněných žadatelů;

3.rozšířit možnost použití v rámci bydlení (nejen pořízení, ale i modernizace)


 

 

Příspěvek ke stavebnímu spoření

1.upravit podmínky tak, aby stavební spoření nebylo pouze možností zhodnotit peníze, ale aby bylo zajištěno lepší zacílení prostředků pro zajištění bytových potřeb

2.zvážit snížení příspěvku, popř. umožnit každoroční úpravu výše příspěvku.

3.časově omezit poskytování příspěvku


 

 

Daňové úlevy vázané na daň z příjmu (odpočet zaplacených úroků z úvěru na bytovou potřebu)

1.zajistit přístup MMR k podrobnějším statistikám programu (kolik bytů, RD je takto podporováno, struktura příjemců atd.)

2.zvážit význam motivačního efektu tohoto opatření a následné rozhodnutí o zachování, snížení nebo zrušení podpory


 

 

Daňové úlevy vázané na daň z nemovitostí

1. zajistit přístup MMR k podrobnějším statistikám programu (kolik bytů, RD je takto podporováno, struktura příjemců atd.)

2.zachovat úzce zacílenou daňovou úlevu


 

Nájemní bydlení

Zajištění ručení úvěru poskytnutého fyzických osob a právnických osob ke krytí nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů a s výstavbou infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu.

1.důsledně dbát na nízkou rizikovost podpořených příjemců a projektů,

2.sledovat a zavádět mechanismy pro minimalizaci dopadů plnění ze záruk.

3.vyčkat do doby zjištění struktury žadatelů a projektů a s odstupem 1 až 2 let nástroj zhodnotit a případně revidovat.


 

 

Podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví fyzických osob a právnických osob pro osoby s nízkými příjmy a s nízkými příjmy a handicapem

1.koncipovat tento nástroj jako nástroj podpory nájemního bydlení pro osoby s lehce podprůměrnými příjmy, nikoliv však osoby nejchudší. (Stanovit příjmovou hranici na úrovni 0,8 násobku průměrné mzdy.)

2.výši maximálního nájemného vázat k výši investice.

3.upravit další formální podmínky, které brání vyššímu využití tohoto programu.

4.zvážit strategii provádění změn ve vztahu k probíhající notifikaci

5.zvážit zařazení družstev mezi oprávněné žadatele

6.prozkoumání možnosti zachování nájemce již nespadajícího do cílové skupiny


 

 

Podpora výstavby podporovaných bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení

1.rozšířit okruh příjemců o soukromé investory (popř. jen NNO).

2.zacílit na nejchudší (0,6 násobek průměrné mzdy)

3.pro postižené a důchodce nestanovovat příjmový limit.

4.ověřit možnosti notifikace programu, popř. využití některého z povolených režimů veřejné podpory, nebo uvažovaného prodloužení“Dočasného rámce“

5.stanovit standardy výstavby.

6.zapojit obce do „přiřazování“ bytů a potvrzení potřebnosti projektu (v případě rozšíření okruhu příjemců)

7.zvýšit objem poskytovaných prostředků

8.zvýhodnit vznik nových bytů z nebytových prostor.


 

Opravy bytového fondu

Podpora regenerace panelových sídlišť - zatraktivnění prostoru sídlištních celků

1.zachovat

2.zvýšit objem podpory

3.neomezovat pouze na panelové sídliště


 

 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Zachovat stávající stav


 

 

Nový PANEL - úrokové dotace


1. zachovat beze změny

2. zahrnout do uznatelných nákladů náklady na vznik upravitelného bytu ze stávajícího bytu (ověřit nutnost notifikace změny)


 

 

Nový PANEL - záruky

(program ČMZRB)

1.důsledně sledovat a vyhodnocovat rizikovost projektů a žadatelů,

2.zhodnotit efektivnost nastavení systému (poskytování bankou nikoliv SFRB), případně systém modifikovat.


 

 

Úvěry obcím na opravy a modernizace bytů

Ověřit zájem obcí o tento druh podpory, případně zrušit nebo přizpůsobit.


 

 

Zelená úsporám


1.Lépe koordinovat s programem PANEL

2.Zajistit zrychlení čerpání


 

 

Havarijní opravy panelových domů

1.Zachovat

2.Poskytovat jako úvěr nebo úrokovou dotaci - zahrnout do jiného nástroje

3.Vyhodnotit potřebnost programu


 

Příprava území

Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů

1.poskytovat na technickou infrastruktury pouze mimo záplavové území .

2.zvýšit částku na byt.jednotku nebo omezit %


 

Podpora v sociální oblasti

Doplatek na bydlení

1.Zajistit přístup MMR ke statistikám programu.

2.Zvážit využití možnosti individualizace příspěvku pro řešení sociálních dopadů deregulace


 

Povodňové nástroje

 

Řešit komplexně - zvážit vytvoření sjednoceného předpisu, použitelného automaticky při situaci, kdy dojde k pohromě


 

Ostatní

Výstavba družstevních bytů

Zrušit, ale možnost podpory družstev doplnit do jiného vládního nařízení


 

Nově navrhované programy

Nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů

 

 

Záruky na výstavbu bytů fyzickými osobami pro vlastní potřebu

 

 

Provozní podpora nájemního bydlení

 

 autor: ČTK

 Rubriky článků