Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Ochrání Vaši stavbu „provizorní zakrytí střechy“ ?

24. 9. 2019

V současné době lze rozpracovanou a či rozkrytou střechu chránit různými způsoby. A to buď provizorní střechou umístěnou nad stavbou, zakrývací plachtou apod. Ale u většiny případů staveb je toto provizorní nebo chcete-li dočasné zakrytí střechy řešeno již provedenou podstřešní fólií na střeše, respektive provedenou doplňkovou hydroizolační vrstvou (dále jen DHV).Problém je ale v tom, že ne každou podstřešní fólii (DHV) je možné pro takovou funkci použít. A kde se dopátrat příslušných informací kterou podstřešní fólii lze či nelze pro toto využívat ? Velice srozumitelně to objasňují „Pravidla pro navrhování a provádění střech ČR (r. 2014)“, jež mnozí odborníci i výrobci střešních materiálů pokládají za závazný dokument.

V nich lze tedy nalézt nejen to jakou fólii lze pro takovou funkci použít (jaká technická kritéria musí fólie splňovat), ale i jakým způsobem má být na střeše provedena. A hlavně v neposlední řadě pak výrobce/dovozce podstřešní fólie musí takovou technicky vyhovující podstřešní fólii pro takovou funkci nějakém Aplikačním manuálu či montážním návodu povolovat. A zároveň tam uvede i dobu jak dlouho může taková fólie od doby namontování tuto službu plnit. Zároveň ale tyto Pravidla… na str. 29 v bodě 2, odst. (8) hovoří o tom, že – cituji: „V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být překryta (např. zakrývací plachtou).“


provizorní zakrytí střechy

Jaké tedy kritéria má podstřešní fólie (DHV) pro funkci „dočasného/provizorního" zakrytí střechy splňovat?

Jedná se o fólie jejichž technická data popisují požadavky Tabulky 2.4 (str. 35 Pravidel …). Fólie, které splní kritéria kvalitativní „třídy A“, by měly službu „použitelnost materiálu pro provizorní zakrytí“ poskytovat automaticky, ale fólie jež splní kritéria jen „třídy B“ tuto službu mohou, ale také nemusí poskytovat. Pokud tedy výrobce/dodavatel zařadí fólii do třídy A, součástí tohoto zatřídění je i povinnost poskytovat službu dočasného zakrytí. Pokud ale výrobce/dodavatel zařadí fólii do třídy B, je na jeho rozhodnutí, zda tuto službu umožní či nikoliv. Pokud se ale fólie „vejde“ pouze do kvalitativní třídy C nebo nesplní ani kritéria třídy C (ale taková by se na střeše již vůbec používat neměla), pak u takové fólie tato funkce není možná.

POZOR: u mechanických vlastností pevnosti fólie se vůči požadavkům v tabulce neporovnávají středové hodnoty pevnosti fólie, ale minimální možné hodnoty pevností po odečtení mínusové tolerance (uvedené v Prohlášení o vlastnostech).

třídy podstřešních fólií - tabulka

Ale pokud má fólie plnit funkci „provizorního zakrytí střechy“ musí ještě taková fólie projít úspěšně testem na dynamiku deště v TU Berlín a příslušný protokol musí mít takový výrobce/dodavatel k příslušné fólii k dispozici. 

A jak takovou fólii pro funkci „provizorního zakrytí střechy“ provést?

Opět o tom hovoří „Pravidla pro navrhování a provádění střech ČR (2014)“. Musí být provedena min. ve třídě těsnosti DHV 3, tj. fólie být aplikována „na bednění nebo ve styku s tvarově a rozměrově stálou tepelnou izolací, a vždy se slepenými přesahy a s podtěsněnými kontralatěmi“, popř. ve třídě těsnost DHV 2 či DHV 1, kteréžto provedení je však ještě přísnější. Viz. Pravidla…, str. 29, bod 2, odst. (3).

Podstřešní fólie JutaZároveň se na stejné stránce v odst. (8) doporučuje, aby pro tuto funkci byly používány fólie určené pro třídu těsnosti DHV 2 nebo DHV 1. To už ale nejsou běžné podstřešní fólie, ale např. polyakrylátové nebo TPU/PUR membrány.
Než se tedy rozhodnete podstřešní fólii/membránu (DHV) na střeše použít i pro funkci dočasného/provizorního zakrytí střechy, je určitě vhodné si zjistit:

a) Zda výrobce/dodavatel podstřešní fólie (DHV) písemně v nějakém aplikačním podkladu
umožňuje/povoluje pro tento materiál i funkci „provizorního zakrytí střechy“ (resp. zda vlastnosti
podstřešní fólie jsou takové, jež umožňují její zařazení do příslušné třídy kvality).
b) Zda a kolik týdnů je pro tuto funkci výrobcem/dodavatelem podstřešní fólie (DHV) povoleno
c) Zda příslušná fólie má povolení pro možnost montáže alespoň do třídy těsnosti DHV 3
d) Popř. zda výrobce/dodavatel podstřešní fólie (DHV) může k příslušné fólii doložit Protokol o
zkoušce na dynamiku deště v TU Berlín
POZOR ! A ještě poslední připomínka uvádějící na pravou míru situaci. V minulosti deklarovaná doba „UV stálosti“ podstřešní fólie (DHV) je úplně jiným parametrem než je uvedená/povolená doba pro „provizorní zakrytí střechy“. Případně uváděná doba „UV stálosti“ podstřešní membrány (DHV) tedy není dobou pro „provizorní zakrytí stavby“. Doba pro provizorní zakrytí střechy tedy rozhodně není v řádech měsíců, ale v řádech týdnů.

Pokud si tedy nejste jisti, zda jste pro danou funkci vybrali správnou podstřešní fólii, je určitě vhodné kontaktovat přímo aplikačního technika u výrobce plánované podstřešní fólie.Autor: Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., www.juta.cz

Logo Juta

Štítky: Střešní fólie, Ochrana střechy, Pomocné stavební konstrukce, Práce na střeše
Rubriky článků