Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Skladba, návrh a rozdíly pochůzných střech

2. 5. 2018

Obecné konstrukční zásady


 • Únosnost nosné konstrukce střešního pláště a vrstev, které jsou umístěny pod provozním souvrstvím, vč. dilatačního oddělení provozního souvrství od vrstev umístěných pod nimi,
 • absence slunečného záření na funkční vrstvy by mělo být zohledněno v tepelnětechnickém výpočtu a při návrhu parotěsné vrstvy,
 • provozní souvrství (terasa, vegetační vrstva) musí být od funkčních vrstev střechy dilatačne odděleno,
 • vyvedení hydroizolační vrstvy na přilehlé nebo prostupující svislé konstrukce (stěny, potrubí, komíny apod.) musí být min. 150 mm (lépe 250 mm) nad vnější povrch provozní vrstvy,
 • vyvedená hydroizolace na svislé konstrukce musí být chráněna proti mechanickému poškození vyvolanému provozem na terase či vegetační střeše.

Střecha s provozem (pochůzná střecha) - terasa

Základní rozdělení

Základní možnosti vytvoření pochuzné vrstvy:
 • dlažba lepená na betonový podklad,
 • dlažba na podložkách,
 • dlažba do pískového podsypu,
 • dlažba na speciálních pryžových pásech

Dlažba lepená na betonový podklad

Dlažba lepená na betonový podklad - skladba

Upřednostňuje se lepení dlažby do flexibilní stěrky spolu s provedením ochranné hydroizolační stěrky namísto použití maltového lože. Betonová deska pod dlažbou musí být od funkčních vrstev střech dilatována filtrační geotextilií a drenážní vrstvou (smyčková rohož nebo nopová fólie) pro umožnění plynulého odtoku srážkové vody. Betonová deska by měla být dilatována po max. vzdálenostech 2 * 2 m, zároveň musí být dilatována od všech navazujících a prostupujícich konstrukcí, spárořez dlažby musí tyto dilatace respektovat. Betonovou mazaninu je doporučeno navrhovat jako vyztuženou, tloušťka mazaniny by neměla být menší než 60 mm.
 

Výhody

Ochrana Hl a funkčních vrstev střechy před mechanickým poškozením vlivem provozu na terase, před velkými rozkmity teplot a UV spektrem slunečního zárení. Betonová mazanina zároveň funguje jako roznášecí deska, pro tepelně izolační vrstvy teoreticky lze použít materiály s nižší pevností.

Nevýhody

Mokrý proces a během realizace závislost na počasí; nárust statického zatížení; nemožnost vytvoření vodorovného povrchu; obtížné a nákladné hledání závad a provádění oprav.

Dlažba na podložkách

Dlažba na podložkách - skladba

Z důvodu lokálního zatížení pod podlážkami nutné navrhnout funkční vrstvy střechy (zejména tepelně izolační vrstvu) s dostatečnou únosností. Jako prevence proti vtalcování podložek do Hl (nebo poslední funkční vrstvy střechy) je vhodné pod podložky umístit přířezy stejného materiálu jako Hl vrstva, popř. geotextHe vyšší gramáže nebo jinak tyto vrstvy chránit. Existují podložky pevné (s konstantní výškou) nebo rektifikovatelné (s proměnnou výškou).

Výhody

Rychlejší realizace bez mokrého procesu; možnost vytvoření vodorovného povrchu; snadnější lokalizace závad a provádění oprav.

Nevýhody

Nebezpečí mechanického poškození vrstev pod dlažbou; zanášení prostoru pod dlažbou nečistotami (na druhou stranu ale možnost relativně jednoduché údržby).

Dlažba do pískového podsypu

Dlažba do pískového podsypu - skladba
Obdobné řešení pochozí vrstvy jako u zpevněných ploch na terénu. Použitá hydroizolace by měla mít odolnost proti prorustání kořínku - prevence náletové zeleně.

Výhody

Rychlejší realizace bez mokrého procesu; možnost vytvoření vodorovného povrchu; snadnější lokalizace závad a provádění oprav; možnost jednoduché kombinace se střechou vegetační.

Nevýhody

Charakter může připomínat provizorium; náchylnost k nepravidelnému sedání dlaždic; riziku růstu náletové zeleně ve spárách dlaždic.

Střecha s provozem - vegetační střecha

Oblasti kolem atik, pronikajících svislých konstrukcí a vtoku je vhodné oddělit od vegetačního substrátu oblázkovým násypem, prípadně terasovou úpravou. Hydroizolační vrstva musí být v celé své ploše odolná proti prorůstání kořínků (ideálně splňovat FLL test).

Střecha s provozem - vegetační střecha - skladba

Obdobné řešení pochozí vrstvy jako u zpevněných ploch na terénu. Použitá hydroizolace by měla mít odolnost proti prorůstání kořínku - prevence náletové zeleně.

Výhody

Rychlejší realizace bez mokrého procesu; možnost vytvoření vodorovného povrchu; snadnější lokalizace závad a provádění oprav; možnost jednoduché kombinace se střechou vegetační.

Nevýhody

Charakter může připomínat provizorium; náchylnost k nepravidelnému sedání dlaždic; riziku růstu náletové zeleně ve spárách dlaždic.

Vrstvy vegetačního souvrství:

 • separační vrstva s dilatační funkcí (tuto funkci může plnit i některý typ vrstvy drenážní či
 • hydroakumulačně drenážní),
 • drenážní vrstva - vrstva odvodňující vegetační souvrství nad hydroizolační vrstvou, případně nad XPS u obrácených střech,
 • filtrační vrstva - vrstva zachycující částecky vegetačního substrátu proto, aby neucpaly
 • drenážní vrstvu,
 • hydroakumulační vrstva - vrstva jímající vodu potřebnou pro růst vegetace,
 • vegetační vrstva - vrstva sloužící pro růst rostlin.
Je doporučeno sdružit více vrstev v rámci jednoho výrobku či materiálu, pokud je to možné.Zdroj: ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (1.1999 a 2.2011); CSN P 73 0600
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (11.2000); FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy - Základní konstrukce, spec. publikace, ISBN 80-247-0681-4, GRADA Publishing, Praha, 2003; Učební texty FAJKOŠ, A.-FAST VUT v Bmě
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručka

Štítky: Střešní terasa, Skladba střechy, Vegetační střechy
Rubriky článků