Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Opravy povrchové úpravy během montáže - seriál trapézové plechy

28. 10. 2014

Opravy pozinkované vrstvy je možné provést přelakováním za sucha barvou s min. obsahem zinku 90%. Tloušťka vrstvy laku by měla být o 50 – 100% vyšší, než je tloušťka původní opravované vrstvy zinku. Opravy povlakové vrstvy laku se provádějí nátěry na vzduchu schnoucími. Výběr vhodného laku je vhodné konzultovat s dodavatelem, pro každý typ povrchové úpravy je totiž vhodný jiný typ opravného laku. V každém případě je nutné opravovat jen ta místa, kde je lakovaná vrstva poškrábáním poškozena až do pozinkování. Opravu potom provedeme co nejmenším štětcem nebo dřevěnou třískou a pouze v místě poškozenía v co nejtenčí vrstvě, aby se zabránilo vzniku barevné stopy na pohledové ploše. Je také potřeba pamatovat na to, že ani vhodně vybraný lak nemá nikdy stupeň odstínu a lesku úplně identický s lakem původní vrstvy.Při úplně nepatrném vlasovém poškrábání povlakové vrstvy v místech, kde není přímý odvod vody, doporučujeme příslušné místo raději neopravovat, protože katodická reakce anorganického materiálu s organickým duroplastem způsobuje, že nehrozí riziko koroze zinkované vrstvy ležící pod vrstvou duroplastu. V případě, že je nutné následně lakovat větší plochy profilů potažených duroplastem, je nutné dodržovat následující zásady :

- zkontrolovat soudržnost stávající povlakové vrstvy v případě, ža tato už byla vystavena různým vlivům koroze

- pro odstranění nečistot přilnutých k povrchu povlaku doporučujeme umýt tyto plochy vysokotlakém oplachem s přísadou vhodného čistícího prostředku

- v případech, že se vyskytují místa již napadená korozí, je nutné provést mechanické očištění příslušného místa (např. drátěným kartáčem)

- před lakováním větší plochy je nutné provést zkoušku soudržnosti podkladu s novým lakem (24 - hodinový test). Někdy je též nutné, především pokud se lakuje na starší povrchovou úpravu, nejdříve použít základní lak, v některých případech i ve více vrstvách.

Při výběru laku doporučujeme kontaktovat naše technické oddělení, též je nutné dodržet požadavky investora na kvalitu konečné lakované vrstvy. Pro určení laku a technologického postupu lakování je rozhodující oblast, ve které se stavba nachází (povětrnostní, chemické vlivy, UV záření). Z důvodu nutně vzniklé barevné odlišnosti mezi stávajícím a novým lakem, doporučujeme provést lakování celého jednoho pohledového celku stavby. Vhodnou alternativou je i kombinace barevných odstínů.

Čistění

Zásadně by se měla ihned očistit místa znečistěná zejména látkami, které mohou způsobit zvýšené riziko vzniku koroze. Často je toto možné realizovat jednoduchým umytím vlhkým hadrem. Na čistění povlakovaných profilů je vhodná voda nebo mírně zásadité čistící prostředky. Při použití čistících prostředků je nutné ovšem provést následný oplach vodou. Při mechanickém čistění je nutné zabránit poškození povlaku oděrem nebo obroušením. I mírné obroušení povlaku čistícím prostředkem s přísadou prášku, má za následek ztrátu lesku laku. Nesmí se používat prostředky obsahující chlór nebo salmiak (chlorid amonný), nitro rozpouštědla nebo písek. Při čistění profilů povlakovaných PVC (plastizol) se nesmí používat ani prostředky obsahující rozpouštědla PVC, jako aromáty, xylol a pod.

Ochranné fólie

Dodané profily a klempířské prvky mají v některých případech ochrannou PE fólii proti poškození při dopravě a montáži. Tuto fólii je nutné po montáži co nejdříve odstranit, protože vlivem tepla a UV záření může dojít k jejímu pevnému přilnutí na povlakovaný profil. Fólie se pak dá odstranit jen s velkými těžkostmi. Při nejběžnějších typech používaných fólií doporučujeme jejich odstranění do 2 týdnů. V případě intenzívního slunečného záření a tedy vysoké teploty a v případech dešťů střídaných s vyšší teplotou, doporučujeme odstranění fólií dříve.

Předání stavby po montáži

Předání stavby doporučujeme ihned po dokončení montáže, především před zahájením prací dalších profesí, jako jsou izolatérské, zámečniské, montáže světlíků, zednické a pod. I částečná předání již namontovaných polí jsou vhodným řešením. Pokud se dodrží tento postup, dá se tím zabránit mnohým pozdějším, nepříjemným sporům, nedorozuměním a reklamacím chyb hotového díla. Dílčí nebo finální předání díla by se mělo provést společnou prohlídkou objektu a následným okamžitým vypracováním a zainteresovanými stranami potvrzeným předávacím protokolem.


Montáž různých typů konstrukcí pláště

Montáž střešních a stropních konstrukcí

Vykládka profilů je popsána v kapitolách “Vykládka” a “Skladování”. V případě, že se dopravují celé balíky plechů na střechu nebo konstrukci stropních nosníků, je vhodné je zabezpečit např. lany, proti větším pohybům, především kvůli větru. Montáž střechy nebo stropu je ve většině případů prováděna přímo z konstrukce, protože ocelové tenkostěnné profily je zpravidla možné ihned po jejich upevnění na konstrukci považovat za nosnou plochu. Jsou zpravidla pochozí (pozor, ne vždy). Větší osamělá břemena nad 100 kg (jako např. lepenkové balíky, nádrže, kontejnery, stroje, přístroje a jiné) mohou být přechodně uložené na profilech pouze na trámech, nebo na jiných vhodných prostředcích zajišťujících rozložení zátěže na dostatečně velkou plochu. Přitom je nutné vzít v úvahu nosnost plechů a podpůrné konstrukce. Pro zabudování jsou jednotlivé tabule profilů dopravovány na své místo zpravidla ručním přenesením. Z bezpečnostních důvodů je nutné zásadně používat ochranné rukavice. Profily by neměly být tahány nebo posouvány po konstrukci, protože by mohlo dojít k narušení ochranné povlakové vrstvy.Pro správné uložení profilů, zajištění tabulí v průběhu montáže, utěsnění, odvodnění, odvětrání, prostupy, smyková pole, styk různých kovových materiálů, opravu profilů při montáži, jejich čistění nebo předání díla platí to samé, co je uvedeno ve všeobecné části o montáži profilů (povětrnostní a chemické vlivy, UV záření).


Montáž stěnových konstrukcí

Montáž jednoplášťových nebo dvouplášťových stěnových konstrukcí se provádí v závislosti na výšce budovy, typu stavby a použitelnosti podlahy před stěnou, kterou je potřeba namontovat. Podle těchto údajů se posoudí použití pojízdného nebo stacionárního lešení, možnost použití závěsného lešení nebo lávky a nebo montážní plošiny. Při montáži jsou plechy dopravovány na místo uložení, zafixovány do své přesné polohy a následně kotveny stejným způsobem, jako je uvedeno v kapitole “Montáž na konstrukci”. Při montáži stěn je nutné ještě více než v případě střech a stropů dbát na správné zacházení s plechy, protože profily jsou zpravidla povlakovány a i minimální poškození povrchové vrstvy profilů, např. škrábance nebo odřeniny, se mohou stát předmětem reklamace. Připojení fasádních profilů je potřebné provádět pomocí šablony anebo např. pomocí napnutého provázku, protože spojovací materiál je na fasádě viditelný a nepravidelnost nebo nepřesnost jeho umístění má na vzhled fasády zásadní a negativní vliv. Ze stejného důvodu je nutné odstranit z fasády okamžitě po montáži špony a piliny z vrtání nebo řezání profilů, protože velmi záhy začínají korodovat. Tím může být jednak poškozena povlaková vrstva profilu a v neposlední řadě odtékající zbytky koroze zanechávají na fasádě nežádoucí stopy.

Při montáži je potřeba počítat s výrobními normativními odchylkami délek jednotlivých tabulí. Tento jev nemůže výrobce při výrobě úplně eliminovat. Při montáži fasády je potřebné plechy dole u okapnice na viditelném styku zarovnat a eventuální délkové rozdíly zakrýt pod atikový lem střechy (nebo spodní lem okna). Pro správné uložení profilů, zajištění tabulí v průběhu montáže, utěsnění, odvodnění, odvětrání, prostupy, smyková pole, styk různých kovových materiálů, opravu profilů při montáži, jejich čistění nebo předání díla platí to samé, co je uvedeno ve všeobecné části o montáži profilů (povětrnostní a chemické vlivy, UV záření) a v předcházející kapitole.

Montáž táhlých oblouků

Zkružené trapézové plechy jsou dopravovány na stavbu převážně na kamionech v balících, svázané páskou s max. hmotností 2,5 t s ohledem na délku a poloměr zkružení. Při dopravě musí být každý balík řádně podložený tak, aby nedocházelo k trvalé deformaci plechů, především ke změně hodnoty tzv. zúžení plechu. Při dopravě není možné přepravovat více než 2 balíky na sobě. Převzetí zboží na stavbě je shodné, jako v případě rovných ocelových tenkostěnných profilů. Při delší době skladování výrobce doporučuje pečlivé podložení oblouků, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy a k trvalým deformacím tvaru.


Před zahájením montáže obloukových plášťů je potřeba provést kontrolu podpůrné konstrukce z hlediska přesnosti výroby a montáže, a to hlavně s ohledem na dodržení kolmosti a rovnoběžnosti. Nejdůležitější je však kontrola přesnosti navržených poloměrů. Výrobce doporučuje provést tato měření před vlastním zkružením plechů ve výrobním závodě. Technologie zkružování totiž dovoluje měnit zadaný rádius. Je tedy možné případné odchylky rádiusů nosné konstrukce eliminovat právě při zkružování trapézových plechů do oblouku. Výrobce upozorňuje na oboustranný rovný náběh při zkružování do oblouků. Při vlastním zkružování dochází k tomu, že délka náběhů (vzdálenost k 1. tvářecímu válci) je při všech délkách kusů a všech hodnotách poloměrů shodně 340 mm. Čím je rádius menší a plech kratší, tím více se efekt náběhu projevuje. Při větších poloměrech a délkách je tento efekt zanedbatelný. Výrobce doporučuje označit si při montáži kontrolní body, aby montážní firma mohla po celou dobu montáže sledovat kolmost, rovnoběžnost a skladebnou šířku. Není vhodné, aby po osazení prvního segmentu bylo provedeno trvalé připojení trapézových plechů na nosnou konstrukci. Výrobce doporučuje při montáži postupovat tak, aby byla maximálně eliminována možnost vzniku pnutí mezi pláštěm a podpůrnou - nosnou konstrukcí. To znamená, že se pečlivě usadí 2 – 3 segmenty střešního pláště, plechy se podloží a zajistí proti posunutí, propojí se mezi sebou a odstraní se podložení. Střešní plášť si tzv. “sedne” na nosnou konstrukci. Až v tomto okamžiku se shodným způsobem jako při montáži stěnových konstrukcí připojí na nosnou konstrukci. Obdobný je i postup montáže zatepleného pláště s tím rozdílem, že vnější část střešního pláště si “sedne” na distanční profily. Spojovací materiál je nutné začít osazovat od středu plechu ke krajům se zvýšenou pozorností, pokud jde o dodržení kolmosti a skladebné šířky. Utěsnění, odvodnění, větrání, opravy povrchových úprav a předání díla se řídí stejnými doporučeními, jako u střešních konstrukcí nezkružovaného typu. Tato doporučení výrobce se týkají pouze montáže obloukových střech na podpůrnou nebo nosnou konstrukci.

Montáž prosvětlovacích profilů

Dodávají se jednak jednoplášťové tabule ve formě vlnitých nebo trapézových profilů a jednak 2 – plášťové zateplovací prvky, které se hodí k sendvičovým panelům. Níže uvedené zásady platí pro jednoduché tabule. Při montáži 2 – plášťových prvků si prosím vyžádejte od nás podrobný návod na montáž, obdržíte jej obratem.


Skladování:


Skladování prosvětlovacích profilů je nutné realizovat v suchém prostředí a na rovné ploše. Je nutné zabránit vzniku kondenzátu mezi tabulemi, dále je potřeba chránit tabule v balíku před venkovními povětrnostními vlivy a před slunečním zářením (může způsobit tzv. čočkový efekt a poškodit spodní tabule). Chránit také před tepeným a intenzívním slunečním zářením.

Montáž:

Je nutné přizpůsobit typu materiálu. Všeobecně je vhodné dodržet tyto zásady:

- otvory pro šrouby by měli být většího průměru než samotné šrouby

- při montáži do horní vlny je nutné použít pevnou, velkoplošnou nebo sedlovou podložku

- podélné spoje se spojují nejlépe speciálními nýty s podložkou, tzv. “bulb tite” nýty

PVC

Montáž: Předvrtání otvorů průměrem o 5 mm větším než je průměr šroubu. Nedotahovat podložky příliš velkou silou. Použít podložky o průměru min. 22 mm. Hlavní nosníky, na kterých profily leží, je nutné nalakovat na bílo nebo stříbrnou barvou, aby se zabránilo nadměrnému zahřátí, mohly by tím vzniknout praskliny v profilech. Zajistit odvětrávání pod položenými profily, jinak by opět hrozilo nebezpečí vzniku trhlin a destrukce. Dělení pilou s jemnými zuby. Při manipulaci s balíky ve zvýšené míře na zvýšenou míru křehkosti hran. Tabule nejsou pochozí. Spád střechy min. 10 st., t.j. cca 18 %. Čistění vodou nebo běžnými mycími prostředky, žádná rozpouštědla.

Polyester

Montáž: Předvrtání otvorů průměrem o 2 mm větším než je průměr šroubu. Nedotahovat podložky příliš velkou silou. Použít podložky o průměru min. 22 mm. Dělení pilou s jemnými zuby. Tabule nejsou pochozí.

Polykarbonát

Montáž: Dělení pilou s jemnými zuby, možno i ruční. Předvrtání otvorů s průměrem o 50 % větším, než je průměr šroubu. Nedotahovat podložky příliš velkou silou. Použít podložky o průměru min. 22 mm.Tabule nejsou pochozí.

 

Zdroj textu a autor: ArcelorMittal a.s.Štítky: Pokládka střecha, Plech na střechu, Lehká krytina, Trapézový plech
Rubriky článků