Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Manipulace, skladování a montáž trap. plechů - seriál trapézové plechy

24. 9. 2014

Smyslem následujících pokynů je usnadnit manipulaci, skladování a montáž dodávaných tenkostěnných ocelových profilů, válcovaných za studena (trapézové a tvar sinusouidy, nosné a samonosné, střešní a fasádní) a souvisejících ohýbaných, doplňkových, klempířských prvků. Chceme zároveň přispět k zajištění správné funkčnosti stavebních systémů (např. střech, stropů a stěn) sestavených z těchto prvků. Uvedená doporučení odpovídají současnému stavu technických znalostí. Jsou zpracována na základě platných předpisů a norem. Kladou si za úkol napomoci technologicky správnému postupu montáže, resp. správnému použití tenkostěnných profilů. Nezbavují však montážní firmu povinnosti posoudit, zda je nutné pro jednotlivé případy zavést zvláštní opatření, nebo všeobecně platná doporučení upravit. V případě nejasností nebo pochybností je daný problem nutné okamžitě konzultovat s projektantem, statikem, případně s technickým oddělením výrobce nebo prodejce. Montáž tenkostěnných ocelových profilů by měly zásadně provádět firmy odborně a personálně zdatné. Musí být schopné provést montáž v souladu s prováděcím projektem, všeobecně uznávanými technickými zásadami, příslušnými platnými normami a bezpečnostními předpisy.

 

Příprava realizace

Technické podklady

Před začátkem montáže musí být na stavbě k dispozici prováděcí projekt. Ten by měl obsahovat následující údaje:
- statický výpočet v nutném rozsahu

- dokumentaci k nosné konstrukci, typ a šířku podpěr

- typ použitých tenkostěnných profilů, jejich rozměry, tloušťku, údaje o povrchové úpravě, informace o jejich uložení

- typ kotvení a spojů včetně údajů o příslušném typu spojovacího materiálu a potřebných průměrů předvrtávaných otvorů

- způsob příčného a podélného styku jednotlivých tabulí plechů, včetně případného druhu těsnění

- způsob ukončení na krajích a alespoň hlavní detaily

- případné ohybové tuhé spoje s počtem a rozmístěním šroubů

- plánované otvory včetně eventuálně nutného statického vyztužení

- v případě potřeby délkovou, tepelnou roztažnost materiálu profilů

- řešení odvodnění a uzemnění (ochrana proti blesku)

- eventuální omezení pochůznosti profilů v průběhu montáže plechů nebo pokládky dalších vrstev

- vyznačení smykových polí pro vyztužení nosných systemů

Přeprava

Námi dodávané tenkostěnné profily jsou dopravovány převážně na kamiónech, v balících, na paletách, svázané páskou a které s ohledem na obecné podmínky na stavbách mají zpravi dla hmotnost do 4 tun. Stavba je povinná zajistit odpovídající příjezdovou cestu na místo vykládky profilů, přičemž je potřeba počítat s vozidly o celkové délce soupravy až 16 metrů a hmotností až 40 tun.

Převzetí zboží

Po přepravě ocelových tenkostěnných profilů na stavbu, je potřebné před započetím vykládky zkontrolovat, zda počet balíků a ostatního příslušenství odpovídá údajům na dodacím listě a zda při přepravě nedošlo k viditelnému poškození zboží. V případě nesrovnalostí je toto nutné uvést do dodacího listu a obratem kontaktovat zástupce dodavatele.

Každý balík plechů je označen štítkem, na kterém jsou zpravidla uvedeny následující údaje:
- výrobce

- jméno zákazníka/objednatele

- číslo zakázky u výrobce a číslo balíku

- označení typu profilu, tloušťky a provedení

- počet kusů v balíku a jejich délky

Podle údajů na tomto štítku je poté nutné při rozbalování balíku zkontrolovat, zda počet plechů v balíku a jejich délky odpovídají údajům na dodacím listu. V případě nesrovnalostí je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit zástupci dodavatele, příp. výrobci.

Vykládka

Před vyložením dodávky na stavbě je nutné mít zajištěn dostatečný prostor nejen pro skladování, ale zejména pro manipulaci s balíky dodávaných profilů. Při pokládání balíků na sebe je nutné, aby dřevěné palety ležely přesně na sobě a nemohlo dojít k poškození plechů (např. následkem další manipulace s balíky plechů a pod.). Balíky plechů je nutné vykládat pomocí vhodných vázacích prostředků a vhodné mechanizace. Při menších délkách (zpravidla do 6 m) je možné použít vysokozdvižný vozík. Při použití vysokozdvižného vozíku doporučujeme vidle vozíku podložit vhodným materiálem, aby nedoško k poškození nejen profilů, ale i jejich povrchové úpravy (silný papír, fólie a pod.). Není vhodné skládat více balíků najednou, doporučujeme každý balík zvlášť.

Při delších nebo těžších dodávkách je nutné použít pro vykládku jeřáb. Při vykládce stavebními nebo mobilními jeřáby je nutné jako vázací prostředek použít textilní vázací pásy. Nikdy se nesmí použít ocelová lana nebo řetězy. Při větších délkách balíků je vhodné použít vahadlo. Uvázání je nutné provést v těžišti, dle předpisů pro vázání břemen.

Při vykládce plechů je nutné zabránit nárazům a otřesům. V případě potřeby, je nutné při vykládce vhodným způsobem ochránit hrany balíků proti mechanickému poškození. Výrobce doporučuje vykládat balíky zásadně jednotlivě, při dlouhých a těžkých balících je to dokonce nevyhnutelné. Při vykládání více balíků najednou, dochází velmi často k poškození plechů ve spodním balíku, protože dřevěné palety, kterými jsou balíky podloženy, nejsou dimenzovány na případnou statickou nebo dynamickou zátěž horním balíkem při vykládce. V případě, že je balík ukládaný přímo na střechu, je nutné položit ho na místo, kde se nachází spoj hlavních nosníků se sloupy. Pokud se vyskytnou pochybnosti, je nutné se ihned informovat na technickém vedení stavby. Pro uložení balíků plechů na vhodné místo je nutné zabránit jejich dalšímu pohybu, zejména sklouznutí nebo posunutí.

Skladování

V případech, že ocelové tenkostěnné profily nebudou ihned úplně zpracovány, je nutné chránit balíky plechů před povětrnostními vlivy nebo poškozením deformací, vlivem nevhodného skladování. Balíky musí být řádně podložené a uložené v podélném směru ve spádu, aby voda, která do balíku eventuálně pronikla nebo vzniklý kondenzát mohl odtékat. Při uložení na volném prostranství je vhodné přikrýt balíky plachtou, která plechy ochrání před deštěm a nečistotami v ovzduší obsažených ve srážkové vodě, avšak nesmí být vzduchotěsná. Plastová fólie není příliš vhodná, je nutné vždy zajistit řádné odvětrávání. Z uvedených důvodů je nutné, aby plachty na koncích balíků byly otevřené. Při skladování balíků na delší období je nutné je uložit pod střechou a zabránit tak pronikání vody do balíků, vznikům kondenzátů a eventuálnímu mechanickému poškození

Za škody vzniklé neodborným skladováním balíků plechů dodavatel nenese zodpovědnost

Při neodborném uložením ve smyslu nedostatečného odvětrávání při delším skladování pozinkovaných, aluzinkovaných a zinek/magnelis plechů může dojít k vzniku šedé nebo bílé vrstvy oxidu zinku, nebo hydroxidu zinku na povrchu plechů, k tzv. bílé nebo šedé korozi. Tato koroze může vzniknout též na spodní straně už namontovaných plechů při delším přerušení stavby anebo při nedostatečné tepelné izolaci vlivem opakované kondenzace vlhkosti na povrchu plechů. Vznik bílé koroze v menším rozsahu nepředstavuje závažnou vadu, tato může být lehko odstranitelná např. nylonovým kartáčem, nebo umytím pomocí vhodných přípravků. Vznik šedé koroze (vlivem kondenzátu při skladování) je bohužel nevratný proces, běžnými prostředky neodstranitelná změna povrchu. Vyskytuje se na aluzinkovaných a hliníkových profilech.

Při nedostatečném odvádění vlhkosti a nedostatečném odvětrání kondenzátu z balíků lakovaných profilů může dojít občas k částečnému ulpění rubového ochranného laku na lícový, na tzv. pohledovou stranu a společně s nečistotami v ovzduší se mohou vytvořit na této pohledové straně tzv. mapy. Tyto stopy je možné snadno umýt vodou. Může také dojít k tomu, že lak na spodní straně tabule bude částečně matný. Tento jev se časem na světle ztrácí, tento proces je také možné urychlit umytím mírně kyselou látkou, např. ředěným octem.

 

Zdroj textu a autor: ArcelorMittal a.s.Štítky: Skladování krytin, Plech na střechu, Lehká krytina, Trapézový plech
Rubriky článků